Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit 1-1-2 alarmcentrales

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit 1-1-2 alarmcentrales

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 11.10, eerste en vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 9, onderdeel b, van Richtlijn nr. 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (PbEG 1998, L24),

Besluit:

Artikel 1

Als beheerder van de alarmnummers voor publieke diensten, bedoeld in artikel 11.10, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, wordt aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.

Artikel 2

Als publieke diensten belast met hulpverleningstaken, bedoeld in artikel 11.10, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet, worden aangewezen de gemeentelijke en regionale brandweerkorpsen, de Regionale Ambulancevoorzieningen, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg, en de politie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 11.10 van de Telecommunicatiewet in werking treedt.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 1-1-2 alarmcentrales.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 november 1998

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries