Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instelling overlegplatform tolk- en vertaaldiensten[Regeling vervallen per 23-01-2004.]

Geldend van 01-01-1999 t/m 22-01-2004

Instelling overlegplatform tolk- en vertaaldiensten

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat bij brief van 16 maart 1998, kenmerk 684759/DBZ/98, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij het rapport van de Werkgroep Tolk- en vertaaldiensten ’Met recht tolken en vertalen’ (februari 1998) werd aangeboden, is bericht dat op korte termijn overgegaan zal worden tot het instellen van het in aanbeveling 7 van het rapport van de werkgroep genoemde overlegplatform.

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 23-01-2004]

Ingesteld wordt het overlegplatform tolk- en vertaaldiensten (hierna: het platform).

Artikel 2 [Vervallen per 23-01-2004]

Het platform heeft tot taak voorstellen te ontwikkelen voor:

 • a. het inrichten van één of meer instituten voor opleiding, kwaliteit en certificering voor de tolk- en vertaaldiensten;

 • b. het formuleren van de kwaliteitseisen die aan tolken en vertalers kunnen worden gesteld;

 • c. het certificeren van tolken en vertalers en het formuleren van de omstandigheden waaronder niet-gecertificeerde tolken of vertalers hun diensten mogen leveren aan Justitie en andere overheden;

 • d. het formuleren van omstandigheden waaronder en de procedure waarlangs een tolk of vertaler kan worden gewraakt;

 • e. het organiseren van en het toezicht houden op de gecoördineerde verdeling van de schaarse tolk- en vertaaldiensten, in het bijzonder indien deze schaarste zich acuut voordoet.

Artikel 3 [Vervallen per 23-01-2004]

Het platform heeft voorts de opdracht een implementatieplan voor te bereiden op basis waarvan de in artikel 2 bedoelde voorstellen kunnen worden doorgevoerd.

Artikel 4 [Vervallen per 23-01-2004]

Het platform hanteert de aanbevelingen van het rapport ’Met recht tolken en vertalen’ als uitgangspunt voor zijn aanbevelingen.

Artikel 5 [Vervallen per 23-01-2004]

Het platform is als volgt samengesteld:

 • als lid tevens voorzitter:

  • mevrouw drs. M.A.C. Galesloot MBA (directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het ministerie van Justitie)

 • als leden:

  • de heer H.M.M. Abdel Gawad, namens de Kring van Tolken in Vreemdelingenzaken;

  • mevrouw T. Bedaux, secretaris van het Overleg Orgaan Gezondheidszorg Migranten namens dat overleg;

  • de heer drs. P. Benders directeur van de Stichting Rechtsbijstand Asiel te Den Bosch, namens de raden voor rechtsbijstand;

  • mevrouw J.E. van den Berg, namens de Stichting Tolkenbond;

  • mevrouw P.A.L. Bosscha Erdbrink-Kuijpers, namens de Vereniging van SIGV gerechtstolken en juridisch vertalers;

  • mevrouw N. Collard, werkzaam bij de IND;

  • de heer mr. P.H.A.J. Cremers, advocaat-generaal bij het gerechtshof te Arnhem;

  • de heer mr. H.H.M. van Dijk, advocaat en procureur te Uden namens de Nederlandse Orde van Advocaten;

  • mevrouw drs. A. van Duijn, projectcoördinator van de Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers;

  • de heer drs. E.C. de Gast, beleidsmedewerker op de afdeling Asielgerechtigden bij de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • de heer ir. J.I.M. de Goeij, directeur GGD Midden Brabant;

  • de heer M. de Goeij, namens de Federatie voor MeerTalige Communicatie, MetaCom;

  • mevrouw E.I. Heertje, namens het Nederlands Genootschap van Vertalers;

  • de heer drs. O.C.M.J. Kee, stafmedewerker patiëntenvoorlichting van het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond, namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;

  • de heer drs. G. Kerkhof, voorzitter Directeurenoverleg Tolkencentra, namens de Tolkencentra;

  • mevrouw H. Keyzer-Lambooy, ITV Hogeschool voor tolken en vertalen;

  • de heer R. Leushuis, hoofd van de afdeling Vertalingen van de CRI;

  • de heer drs. H.W.S.M. Nuijten, gemeentesecretaris van de gemeente Deurne, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • de heer drs. J.W.A. Rietbergen, werkzaam bij de directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • mr. T.W.H.E. Schmitz, rechter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, namens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak;

  • de heer drs. E.F. Stoové, directeur Uitvoering bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

  • de heer T.H.J. Yntema, werkzaam bij de IRT Noord en Oost Nederland;

  • de heer D. Goudart, werkzaam bij de directie Rechtspleging van het Ministerie van Justitie;

  • de heer drs. G. van Hengel, werkzaam bij de directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen van het Ministerie van Justitie;

 • als lid tevens plaatsvervangend voorzitter:

  • de heer mr. G.B. Raaphorst, directeur van de directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie;

 • als secretaris:

  • de heer mr. P.J. de Groot, werkzaam bij de directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie;

 • als adjunct-secretaris:

  • de heer mr. M.A. Visser, werkzaam bij de directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie.

Artikel 6 [Vervallen per 23-01-2004]

Het platform zal voor 1 januari 1999 zijn voorstellen doen en voor zover dat niet haalbaar is aangeven wanneer deze voorstellen wel beschikbaar zijn.

Artikel 7 [Vervallen per 23-01-2004]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 28 oktober 1998

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals