Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging diverse regelingen i.v.m. overgang interventietaken naar LASER[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 04-11-1998 t/m 23-01-2004

Wijziging diverse regelingen i.v.m. overgang interventietaken naar LASER

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 15, 19, 27, 28 van de Landbouwwet, en de artikelen 5, 6, 11 en 13, eerste lid, van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Beschikking bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees 1984.]

Artikel II [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling instelling Commissie kwaliteitsbewaking classificatie.]

Artikel IV [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Beschikking denaturatie- en verwerkingssteun magere melkpoeder 1980.]

Artikel VII [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen]

Artikel VIII [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop.]

Artikel IX [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Tabaksbeschikking 1971-I.]

Artikel X [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling vergoeding kalvereigenaren BSE 1996. ]

Artikel XI [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Beschikking medeverantwoordelijkheidsheffing granen 1988.]

Artikel XII [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwprodukten 1979.]

Artikel XIII [Vervallen per 24-01-2004]

De Mandaatsbeschikking V.I.B. wordt ingetrokken.

Artikel XIV [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981.]

Artikel XV [Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Besluiten en overige rechtshandelingen welke voor de inwerkingtreding van deze regeling op grond van de in de voorgaande artikelen genoemde regelingen zijn genomen, respectievelijk verricht door het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau als bedoeld in artikel 31 van de Landbouwwet gelden als besluiten, respectievelijk rechtshandelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

  • 2 Aanvragen, bezwaren en beroepen welke voor de inwerkingtreding van deze regeling op grond van de in de voorgaande artikelen genoemde regelingen zijn gericht tot het Voedselvoorzieningsin-en verkoopbureau als bedoeld in artikel 31 van de Landbouwwet gelden als aanvragen, bezwaren en beroepen gericht tot de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel XVI [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin wordt geplaatst de regeling nr. TRC/JZ/1998/426, tot wijziging van de regeling van 14 oktober 1998, nr. J.989173, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de overgang van interventietaken naar Laser, en werkt terug tot en met 16 oktober 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 1998.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de

minister

genomen besluit:
de

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra