Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer

Geldend van 11-11-1998 t/m heden

Besluit van 24 september 1998, houdende wijziging van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 juli 1998, nr. MJZ 9807355, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 15.13, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 21 augustus 1998, nr. W08.98.0379);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 september 1998, nr. MJZ 98086925, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Red: Wijzigt het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer. ]

ARTIKEL II

Op aanvragen om een bijdrage als bedoeld in artikel 41 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, waarop nog niet onherroepelijk is beschikt, blijven de artikelen 40 tot en met 47 van dat besluit van toepassing.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de negenentwintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 september 1998

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de dertiende oktober 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals