Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling welzijnsbeleid[Regeling vervallen per 28-08-2004.]

Geldend van 26-09-1998 t/m 27-08-2004

Vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 2a, eerste lid, 18, onder e, en 19, tweede lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 28-08-2004]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van de subsidies op grond van artikel 19 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid voor het jaar 1999 vast te stellen op het bedrag van f 20.252.000.

Artikel 2 [Vervallen per 28-08-2004]

Het normbedrag als bedoeld in artikel 18, onder e, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid voor het jaar 1999 vast te stellen op het bedrag van f 626,21.

Artikel 3 [Vervallen per 28-08-2004]

De beleidsprioriteiten als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid voor vorming, training en advies voor het jaar 1999 betreffen de beleidsterreinen en taken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals deze zijn of worden bekendgemaakt in het Regeerakkoord 1998, in Hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting voor 1999, de diverse beleidsnota’s dan wel enig ander officieel schriftelijk stuk van het hierboven vermelde ministerie.

Artikel 4 [Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart