Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten

Geldend van 13-09-1998 t/m heden

Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter en overige leden van de Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten ontvangen een vaste vergoeding in plaats van een vergoeding per vergadering.

Artikel 2

De werkzaamheden van de voorzitter en overige leden worden begroot op 22 dagen en vergoed volgens het maximum salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De vergoeding wordt aldus bepaald op 14.828 gulden.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 april 1998.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen