Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a ANW[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 18-12-2012 t/m 31-12-2013

Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a a.n.w.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, tweede lid, en 7, tweede lid, van het Besluit ex artikel 66a ANW;

Besluit:

Artikel 1. Hoogte van de bijdrage [Vervallen per 01-01-2014]

De hoogte van de door de persoon of de echtgenoot aan de Bank verschuldigde bijdrage, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, van het Besluit ex artikel 66a ANW bedraagt met ingang van 1 januari 2013 € 58,85 per maand.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 3. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a ANW.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juli 1998

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave