Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1998

Geldend van 18-12-2014 t/m heden

Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 16, 17 en 18 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

besluit:

Besluit bestrijding schadelijke organismen;

richtlijn 2000/29/EG:

richtlijn van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PbEG L 169).

Artikel 2

Als ambtenaar bedoeld in artikel 16 van het besluit worden aangewezen de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst.

Artikel 3

Als schadelijke organismen bedoeld in artikel 16 van het besluit worden aangewezen de schadelijke organismen genoemd in bijlage I, deel A, en bijlage II, deel A, bij richtlijn 2000/29/EG, uitgezonderd de organismen genoemd in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 4

Als schadelijke organismen bedoeld in de artikelen 17, eerste lid, en 18 van het besluit worden aangewezen de schadelijke organismen genoemd in bijlage I, deel A, en bijlage II, deel A, bij richtlijn 2000/29/EG.

Artikel 5

Een wijziging van een of meer onderdelen van de in de artikelen 3 en 4 genoemde bijlagen bij richtlijn 2000/29/EG treedt voor de toepassing van deze artikelen in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. Onze minister doet van een wijziging als bedoeld in het eerste lid mededeling in de Staatscourant.

Artikel 6

De Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1984 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1998.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage bij de Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1998

Nr. Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Uitzonderingen
       

1

Arabis mosaic virus

arabismozaïekvirus

 

2

Chrysanthemum stunt viroid

dwergziekte bij chrysant

 

3

Colletotrichum acutatum Simmonds

zwarte vlekkenziekte bij aardbei

 

4

Ditylenchus destructor Thorne

destructoraaltje

 

5

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

bacterievuur

 

6

Globodera pallida (Stone) Behrens

wit aardappelcystenaaltje

Tenzij de verschijnselen van aantasting door het schadelijke organisme worden aangetroffen bij een aardappelras waarvoor ingevolge artikel 2d van de Regeling bestrijding schadelijke organismen het resistentieniveau is vastgesteld en de verschijnselen significant ernstiger zijn dan mag worden verwacht op grond van het vastgestelde resistentieniveau.

7

lobodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

geel aardappelcystenaaltje

Tenzij de verschijnselen van aantasting door het schadelijke organisme worden aangetroffen bij een aardappelras waarvoor ingevolge artikel 2d van de Regeling bestrijding schadelijke organismen het resistentieniveau is vastgesteld en de verschijnselen significant ernstiger zijn dan mag worden verwacht op grond van het vastgestelde resistentieniveau.

8

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

tomatenmineervlieg

 

9

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

nerfmineervlieg

 

10

Liriomyza trifolii (Burgess)

floridamineervlieg

 

11

Meloidogyne chitwoodi Golden,

O'Bannon, Santon & Finley

maïswortelknobbelaatje

 

12

Meloidogyne fallax Karssen

bedrieglijk maïswortelknobbelaatje

 

13

Pear decline mycoplasm

perenaftakelingsziekte

 

14

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

rood wortelrot

 

15

Puccinia horiana Hennings

Japanse roest

 

16

Radopholus similis (Cobb) Thorne

wortelnecroseaaltje

 

17

Raspberry ringspot virus

frambozenkringvlekkenvirus

 

18

Strawberry crinkle virus

aardbeikrinkelvirus

 

19

Strawberry latent ringspot virus

latent aardbeikringvlekkenvirus

 

20

Strawberry mild yellow edge virus

zwak geelrandvirus van aardbei

 

21

Tomato spotted wilt virus

tomatenbronsvlekkenvirus

 

22

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

verwelkingsziekte

 

23

Verticillium dahliae Klebahn

verwelkingsziekte