Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verlening mandaat Inspectie voor de Gezondheidsbescherming inzake uitvoering EG-verordening etikettering rundvlees[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 15-11-2000 t/m 23-01-2004

Verlening mandaat Inspectie voor de Gezondheidsbescherming inzake uitvoering EG-verordening etikettering rundvlees

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op verordening (EG) nr. 1141/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 juni 1997 houdende nadere bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad wat de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten betreft (PbEG L 165);

Gelet op artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van het Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

De controle-ambtenaren van de Keuringsdienst van Waren zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitvoering te geven aan artikel 4, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1141/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 juni 1997 houdende nadere bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad wat de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten betreft (PbEG L 165).

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen