Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling genetisch gemodificeerde organismen[Regeling vervallen per 01-03-2015.]

Geldend van 01-10-2010 t/m 28-02-2015

Regeling genetisch gemodificeerde organismen

Hoofdstuk 1. Definities en werkingssfeer [Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 1. Definities [Vervallen per 01-03-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen:

vervaardiging van of handelingen met genetisch gemodificeerde organismen;

Besluit:

Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer;

biologische inperking:

eigenschappen van een organisme die de overleving en de verbreiding van dat organisme in het milieu beperken, of eigenschappen van een gastheer/vectorsysteem die de overdracht van de vector beperken;

defect virus:

replicatie-deficiënte vorm van een voor planten of dieren pathogeen virus dat zich uitsluitend met een helper(functie) kan vermenigvuldigen;

Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 360, 9400 AJ Assen;

donororganisme:

organisme waaruit de in een gastheer te brengen of gebrachte erfelijke informatie, daaronder mede begrepen synthetisch nagemaakt erfelijk materiaal, oorspronkelijk afkomstig is;

ecotroop muizenretrovirus:

retrovirus dat uitsluitend cellen van muizen en ratten kan infecteren;

fysische inperking:

voorzieningen aangebracht aan werkruimten, installaties en apparatuur, waardoor verspreiding van organismen daaronder begrepen genetisch gemodificeerde organismen wordt tegengegaan;

fysisch inperkend systeem:

inperkende apparatuur voor kweek of fermentatie en downstream processing in procesinstallaties dan wel het samenste van een ingeperkte werkruimte met de zich daarin bevindende apparatuur voor kweek en fermentatie en downstream processing in procesinstallaties;

gastheerorganisme:

organisme waaruit een genetisch gemodificeerd organisme wordt of is vervaardigd;

handelingen met genetisch gemodificeerde organismen:

activiteiten bestaande uit het vermeerderen, opslaan, aan een ander ter beschikking stellen, toepassen, voorhanden hebben, vervoeren, zich ontdoen of vernietigen van genetisch gemodificeerde organismen;

inschaling:

het toekennen op grond van een risico-analyse van een specifiek inperkingsniveau als bedoeld in bijlage 4;

insertie:

genetisch materiaal dat door middel van genetische modificatie aan het genetisch materiaal van de gastheer wordt of is toegevoegd;

introductie in het milieu:

activiteiten met een genetisch gemodificeerd organisme anders dan ingeperkt gebruik;

micro-organisme van klasse 1:

micro-organisme dat in ieder geval voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • a. het micro-organisme behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant;

 • b. het micro-organisme heeft een lange historie van veilig gebruik onder omstandigheden waarbij geen bijzondere inperkende maatregelen worden getroffen;

 • c. het micro-organisme behoort tot een soort die vertegenwoordigers bevat van klasse 2, 3 of 4, maar de stam in kwestie bevat geen genetisch materiaal dat verantwoordelijk is voor de virulentie;

 • d. van het micro-organisme is het niet-virulente karakter middels adequate tests aangetoond;

micro-organisme van klasse 2:

micro-organisme dat bij mensen een ziekte kan veroorzaken, waarvan het onwaarschijnlijk is dat het zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding bestaat, alsmede een micro-organisme dat bij planten of dieren een ziekte kan veroorzaken;

micro-organisme van klasse 3:

micro-organisme dat bij mensen een ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat die zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding bestaat;

micro-organisme van klasse 4:

micro-organisme dat bij mensen een zeer ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er geen effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding bestaat;

Minister:

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

niet-permissief gastheer/vectorsysteem:

gastheer/vectorsysteem dat gebruik maakt van een virale vector, en dat niet leidt tot de vorming van infectieuze virale partikels;

shotgun experiment:

vervaardiging van een genetisch gemodificeerd organisme waarbij sequenties worden gebruikt die geheel of gedeeltelijk bestaan uit niet-gekarakteriseerde genetische informatie;

toxine van klasse T-1:

toxine met een LD50 voor vertebraten van 1 tot en met 100 microgram per kilogram lichaamsgewicht;

toxine van klasse T-2:

toxine met een LD50 voor vertebraten van 100 nanogram tot en met 1 microgram per kilogram lichaamsgewicht;

toxine van klasse T-3:

toxine met een LD50 voor vertebraten van 100 nanogram of minder per kilogram lichaamsgewicht;

vector:

DNA- of RNA-molecuul dat gebruikt wordt om genetisch materiaal aan een gastheer toe te voegen;

vergunninghouder:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie krachtens het Besluit een vergunning is verleend;

vervaardiging van genetisch gemodificeerde organismen:

activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat één of meerdere genetisch gemodificeerde organismen ontstaan;

virale vector:

vector die nucleïnezuursequenties bevat afkomstig van een voor plantaardige of dierlijke cellen infectieus virus, en die dat genetisch materiaal aan eukaryote cellen kan toevoegen, met dien verstande dat de betrokken virale sequenties kunnen leiden tot replicatie van de vector of delen hiervan, of tot integratie van genetische informatie van de vector of delen hiervan in het genetisch materiaal van de cel;

zelfklonering:

verwijdering van genetisch materiaal uit een organisme, gevolgd door het terugbrengen van dit genetisch materiaal of van een deel daarvan, al dan niet in vitro, enzymatisch, chemisch of mechanisch bewerkt, in cellen van hetzelfde organisme of van een nauw verwante soort die door natuurlijke fysiologische processen chromosomaal DNA kan uitwisselen met het eerstgenoemde organisme.

Artikel 1a. Werkingssfeer [Vervallen per 01-03-2015]

De fysische barrières of een combinatie van fysische met chemische of biologische barrières bedoeld in artikel 1, onder g, van het Besluit, zijn de barrières, bedoeld in bijlage 4.

Hoofdstuk 2. Ingeperkt gebruik [Vervallen per 01-03-2015]

§ 2.1. Indelingen van activiteiten in categorieën en van organismen in groepen [Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 2. Activiteiten die gelden als kleinschalig [Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten die op andere dan de gronden, bedoeld in de bijlage I, onder C, onder 21.1, onder a, onder 2°, van het Besluit omgevingsrecht, gelden als kleinschalig, zijn:

 • a. onderzoeks- en ontwikkelingstoepassingen in procesinstallaties die een volume van 5000 liter niet overschrijden; of

 • b. activiteiten waarvan de Minister heeft vastgesteld dat deze kleinschalig zijn.

Artikel 3. Gastheren, vectoren en inserties [Vervallen per 01-03-2015]

Gastheren, vectoren, gastheer/vectorsystemen en overige inserties die geschikt zijn voor de vervaardiging van organismen die behoren tot groep I als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit zijn:

 • a. de gastheren die zijn opgenomen in bijlage 1 of de gastheren waarvan de Minister overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het Besluit heeft vastgesteld dat die daarvoor geschikt zijn,

 • b. de vectoren die zijn opgenomen in bijlage 2.1 of de vectoren waarvan de Minister overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het Besluit heeft vastgesteld dat die daarvoor geschikt zijn,

 • c. de gastheer/vectorsystemen die zijn opgenomen in bijlage 3, en

 • d. de insertie of inserties, voor zover zij niet behoren tot een vector of gastheer/vectorsysteem, als bedoeld in onderdeel b respectievelijk c, en die geen sequenties bevatten als vermeld in bijlage 2, onder 2.2.

Artikel 3a. Indeling van genetisch gemodificeerde organismen [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Een genetisch gemodificeerd organisme behoort tot groep I indien:

 • 2 Een genetisch gemodificeerd organisme dat behoort tot groep I en dat als gastheer wordt gebruikt, wordt voor de toepassing van artikel 3 en het eerste lid gelijkgesteld met een gastheer als bedoeld in artikel 3, onder a.

§ 2.2. Interne organisatie, procedures en administratie [Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 4. Interne organisatie [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in de aanstelling van één of meer door de Minister toegelaten biologische-veiligheidsfunctionarissen.

 • 2 De vergunninghouder belast de biologische-veiligheidsfunctionaris met:

  • a. het doen opstellen en wijzigen van nadere interne procedures en voorschriften ter uitwerking van de wettelijke bepalingen voor het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen;

  • b. het uitoefenen van interne controle op de naleving van de wettelijke bepalingen, alsmede de procedures en voorschriften, bedoeld onder a;

  • c. het optreden bij incidenten, ongevallen en schendingen van de geldende regels;

  • d. de evaluatie en rapportage over onderdeel c, aan de vergunninghouder en de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid;

  • e. het geven van interne voorlichting over biologische veiligheid; en

  • f. het onverwijld melden aan de vergunninghouder van situaties, waarbij een risico voor mens of milieu aanwezig kan zijn.

 • 3 De vergunninghouder draagt zorg voor de uitvoering van de taken, genoemd in het tweede lid, geeft de biologische-veiligheidsfunctionaris daartoe instructies en verschaft hem tenminste de volgende bevoegdheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de taken, genoemd in dit hoofdstuk:

  • a. de bevoegdheid om te allen tijde alle ruimten en plaatsen die tot de inrichting behoren te betreden, alsmede inzage te hebben in alle daar aanwezige schriftelijke bescheiden;

  • b. de bevoegdheid om zelfstandig en direct op te treden in noodsituaties, waarvan direct melding aan de vergunninghouder en de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, wordt gedaan.

 • 4 De vergunninghouder verschaft elke biologische-veiligheidsfunctionaris een zodanig onafhankelijke positie dat:

  • a. deze voor de uitoefening van zijn functie rechtstreeks kan rapporteren aan de vergunninghouder;

  • b. onafhankelijk is ten opzichte van degene wiens activiteiten hij controleert; en

  • c. deze niet tevens optreedt als verantwoordelijk medewerker als bedoeld in artikel 4a, eerste lid.

 • 5 Een biologische-veiligheidsfunctionaris moet zijn dagelijkse werkzaamheden uitvoeren binnen de instelling waar hij als biologische-veiligheidsfunctionaris optreedt.

Artikel 4a [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in de aanwijzing van een verantwoordelijk medewerker per groep van activiteiten waarvan kennisgeving is gedaan of waarvoor een vergunning is verleend, en per samenhangende groep van activiteiten van categorie A.

 • 2 De vergunninghouder belast de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in het eerste lid met de dagelijkse leiding van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid en het opstellen van werkprotocollen, en draagt zorg voor de uitvoering daarvan.

 • 3 De vergunninghouder voorziet, voor zover deze regeling daarin niet voorziet, in een verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de biologische-veiligheidsfunctionaris en de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in het eerste lid en, indien van toepassing, tussen de biologische-veiligheidsfunctionarissen onderling.

 • 4 De vergunninghouder zorgt dat medewerkers activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen uitvoeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen en daarop gebaseerde interne procedures en voorschriften en geeft de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in het eerste lid de hiervoor benodigde instructies.

Artikel 5. Interne procedures en voorschriften ten behoeve van het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in het opstellen van procedures voor:

  • a. de onverwijlde interne melding aan de biologische-veiligheidsfunctionaris van afwijkingen van de wettelijke voorschriften en de daarop gebaseerde interne procedures; en

  • b. het onverwijld melden aan de Minister van situaties waarbij mogelijk ernstig risico voor mens en milieu is ontstaan.

 • 2 De vergunninghouder voorziet in het opstellen van procedures voor:

  • a. het uitoefenen van de interne controle op de naleving van de relevante wettelijke voorschriften en de daarop gebaseerde interne procedures;

  • b. de wijze van optreden bij incidenten, ongevallen en afwijkingen van de geldende regels, alsmede de evaluatie en rapportage hierover aan de vergunninghouder en de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid;

  • c. het indienen respectievelijk wijzigen van een kennisgeving;

  • d. het beoordelen van de vakbekwaamheid van medewerkers met betrekking tot het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen, waarbij, voor zover nodig, nadere instructie of scholing van de medewerkers wordt voorgeschreven; en

  • e. de beoordeling en goedkeuring door de biologische-veiligheidsfunctionaris van interne procedures en veiligheidsvoorschriften als bedoeld in artikel 4, en wijzigingen daarvan, die door de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, zijn opgesteld.

 • 3 De vergunninghouder voorziet in het opstellen van veiligheidsvoorschriften voor:

  • a. de wijze van inactivering van genetisch gemodificeerde organismen en de wijze van ontsmetting van materiaal dat met genetisch gemodificeerde organismen in aanraking is geweest;

  • b. het opslaan en het ter onmiddellijke verbranding aan een verbrandingsinstallatie aanbieden van afval dat genetisch gemodificeerde organismen bevat of kan bevatten als bedoeld in bijlage 8;

  • c. het schoonhouden en ontsmetten van de werkruimte en apparatuur;

  • d. de wijze waarop de reinheid dan wel de juiste identiteit van gebruikte micro-organismen en de bij de constructie van genetisch gemodificeerde organismen gebruikte nucleïnezuurpreparaten worden gegarandeerd;

  • e. de bij incidenten en ongevallen te nemen maatregelen;

  • f. het testen van de goede werking en het onderhoud van de gebruikte inperkingsapparatuur; en

  • g. de regeling van de toegang tot de werkruimten.

Artikel 6. Administratie [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in een op één plaats binnen de inrichting gehouden toegankelijke administratie, waarin tenminste zijn opgenomen:

  • a. de op schrift gestelde aanstellingen, aanwijzingen, bevoegdheden, instructies, procedures en voorschriften als bedoeld in de artikelen 4, 4a en 5;

  • b. een actuele plattegrond van de inrichting waarbij is aangegeven:

   • de werkruimten waar met genetisch gemodificeerde organismen mag worden gewerkt onder vermelding van het inperkingsniveau van die ruimten; en

   • de plaatsen waar genetisch gemodificeerde organismen buiten die werkruimten worden opgeslagen onder vermelding van de wijze van opslag;

  • c. de resultaten van een periodieke inventarisatie, uitgevoerd over de gehele inrichting, van de organisatie-onderdelen die activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen uitvoeren;

  • d. de resultaten van de controle op de uitvoering van de procedures voor indienen of wijzigen van kennisgevingen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder c;

  • e. gegevens, onder vermelding van de datum, betreffende:

  • f. een overzicht van de in de inrichting bijgehouden administratieve gegevens als bedoeld in het tweede lid onder vermelding van de ruimte waar deze gegevens zich bevinden.

 • 2 De vergunninghouder voorziet in het bijhouden van actuele en inzichtelijke administratieve gegevens, betreffende:

  • a. de voorhanden zijnde genetisch gemodificeerde organismen, per genetisch gemodificeerd organisme of groep van genetisch gemodificeerde organismen inhoudende tenminste de volgende gegevens:

   • de gastheren die zijn gebruikt, met de namen waaronder de van de gastheren afgeleide genetisch gemodificeerde organismen bekend zijn;

   • het genetisch materiaal dat is gebruikt bij de vervaardiging van het genetisch gemodificeerde organisme en een omschrijving van de samenstellende delen onder vermelding van de donoren;

   • indien het een genetisch gemodificeerd organisme van groep I betreft, waarvan uitsluitend een verslag wordt bijgehouden: onder vermelding van ’groep I’, de functie of functies van de geïnserteerde genen; en

   • indien het een genetisch gemodificeerd organisme betreft waarvan kennisgeving is gedaan: het nummer dat de Minister aan de betreffende kennisgeving heeft gegeven;

  • b. relevante gegevens van de medewerkers die activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen verrichten, waarbij per medewerker tenminste de volgende informatie wordt vastgelegd:

   • naam;

   • relevante opleiding, training en ervaring;

   • de inperkingsniveaus van de projecten waarbij de medewerker betrokken is; en

   • een door de biologische-veiligheidsfunctionaris getekende verklaring voor welke functie(s) en activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen de medewerker vakbekwaam wordt geacht;

  • c. een lijst met de namen van andere personen dan bedoeld onder b, die activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen verrichten, onder vermelding van de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, onder wiens dagelijkse leiding zij de activiteiten verrichten en de periode gedurende welke zij in de inrichting werkzaam zijn;

  • d. de vastlegging van de data en resultaten van de uitvoering van de voorschriften, bedoeld in artikel 5, derde lid, onder e en g;

  • e. de werkprotocollen die door de verantwoordelijk medewerker, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, zijn opgesteld;

  • f. een overzicht per werkruimte van de nummers van de vergunningen die betrekking hebben op de activiteiten die in de ruimte worden uitgevoerd;

  • g. een overzicht, gegroepeerd per opslagfaciliteit, van opgeslagen genetisch gemodificeerde organismen; en

  • h. de gegevens omtrent de opslag van afval dat genetisch gemodificeerde organismen bevat of kan bevatten als bedoeld in bijlage 8, onder 8.1.d, 8.2.d, 8.3.d en 8.4.d.

§ 2.3. Inschalingen [Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 7. Activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften, vermeld in bijlage 4, voor de categorie van fysische inperking bepaald overeenkomstig de inschalingsregels, vermeld in bijlage 5, voor zover in de vergunning krachtens § 2 van het Besluit voor de betrokken activiteiten niet anders is bepaald.

 • 2 Aan een vergunning krachtens § 2 van het Besluit kunnen voorschriften worden verbonden die afwijken van de voorschriften, vermeld in bijlage 4, of van de uitkomst van de toepassing van de regels, bedoeld in bijlage 5, voor zover de betrokken activiteiten niet of minder goed met toepassing van die voorschriften of regels kunnen worden uitgevoerd of ingeschaald. Indien voorschriften als bedoeld in bijlage 4 of de regels, bedoeld in bijlage 5, ingevolge de eerste volzin niet van toepassing zijn op de in de vergunning krachtens § 2 van het Besluit bedoelde handelingen of activiteiten met betrekking tot een genetisch gemodificeerd organisme, worden die handelingen of activiteiten uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften die daaromtrent aan de vergunning zijn verbonden, en de overige in de vergunning opgenomen voorschriften.

 • 5 Voor de toepassing van bijlage 4 geldt, in plaats van een voor het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden, in een krachtens het Besluit verleend vergunning aangegeven categorie van fysische inperking, de daarbij in bijlage 4a aangegeven categorie, tenzij door de Minister – met ingang van of na dat tijdstip – in de vergunning een andere categorie is aangegeven.

Artikel 8. Handelingen met genetisch gemodificeerde organismen [Vervallen per 01-04-2008]

§ 2.4. Overige bepalingen over ingeperkt gebruik [Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 8a [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Degene die een inrichting drijft als bedoeld in bijlage I, onder C, onder 21.1, van het Besluit omgevingsrecht voldoet aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling. Voor de toepassing van die bijlage geldt, in plaats van een voor het tijdstip waarop dit besluit in werking is getreden, in de vergunning aangegeven categorie van fysische inperking, de daarbij in bijlage 4a aangegeven categorie, tenzij door het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer – met ingang van of na dat tijdstip – in de vergunning een andere categorie is aangegeven.

 • 2 De Minister kan nadere eisen stellen met betrekking tot de in bijlage 4 geregelde onderwerpen.

 • 3 De nadere eisen gelden voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de nadere eisen worden nageleefd.

 • 4 De Minister kan de nadere eisen wijzigen of aanvullen in het belang van de bescherming van het milieu, of wijzigen of intrekken, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

Artikel 9. Het opslaan van genetisch gemodificeerde organismen [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Het opslaan van genetisch gemodificeerde organismen in delen van een inrichting die op grond van een omgevingsvergunning zijn bestemd voor activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen en die niet zijn bestemd als specifieke werkruimten als bedoeld in bijlage 4, vindt plaats overeenkomstig de voorschriften, vermeld in bijlage 7.

 • 2 Het opslaan van afval dat genetisch gemodificeerde organismen bevat of kan bevatten, vindt plaats overeenkomstig de voorschriften, vermeld in bijlage 8.

Artikel 10. Wijziging van bestaande vergunningen [Vervallen per 01-03-2015]

In afwijking van het bepaalde in een vergunning verleend krachtens § 2.5 van het Besluit zijn op handelingen als bedoeld in bijlage 10 de voor die handelingen genoemde voorschriften met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling van toepassing.

Hoofdstuk 3. Introductie in het milieu [Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 11. Interne organisatie: milieuveiligheidsfunctionaris [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De vergunninghouder voorziet in de aanstelling van één of meer door de Minister toegelaten milieuveiligheidsfunctionarissen.

 • 2 De vergunninghouder voorziet, indien van toepassing, in een verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de milieuveiligheidsfunctionarissen onderling.

 • 3 De vergunninghouder belast de milieuveiligheidsfunctionaris met:

  • a. het doen opstellen en wijzigen van de instructies die dienen als invulling van de algemene en bijzondere bepalingen in de vergunning voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in het milieu;

  • b. het uitoefenen van interne controle op de naleving van de bepalingen in de vergunning en de instructies, bedoeld in onderdeel a;

  • c. het optreden bij afwijkingen, wijzigingen en onvoorziene omstandigheden;

  • d. het geven van interne voorlichting over milieuveiligheid van genetisch gemodificeerde organismen;

  • e. het onverwijld melden aan de vergunninghouder van iedere wijziging van gegevens, onvoorziene omstandigheden en situaties, waarbij een risico voor mens of milieu aanwezig kan zijn;

  • f. het beoordelen van de vakbekwaamheid van medewerkers met betrekking tot het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, waarbij, voor zover nodig, nadere instructie of scholing van de medewerkers wordt voorgeschreven; en

  • g. het zich verzekeren van de volledige zeggenschap over de werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen.

 • 4 De milieuveiligheidsfunctionaris houdt bij klinische toepassingen een actuele plattegrond van de inrichting ter beschikking, waarop zijn aangegeven:

  • 1°. de werkruimten waarin met de genetisch gemodificeerde organismen wordt gewerkt, en

  • 2°. de plaatsen waar genetisch gemodificeerde organismen worden opgeslagen.

 • 5 De vergunninghouder draagt zorg voor de uitvoering van de taken, genoemd in het derde en vierde lid, geeft de milieuveiligheidsfunctionaris daartoe instructies en verschaft hem tenminste de volgende bevoegdheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de taken, genoemd in dit artikel:

  • a. de bevoegdheid om te allen tijde alle ruimten en locaties die voor een introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen gebruikt worden of locaties waar handelingen plaatsvinden onder zeggenschap van de vergunninghouder, te betreden, alsmede inzage te hebben in alle daar aanwezige schriftelijke bescheiden;

  • b. de bevoegdheid om zelfstandig en direct op te treden in noodsituaties, waarvan direct melding aan de vergunninghouder en de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de handelingen met de genetisch gemodificeerde organismen, wordt gedaan.

 • 6 De vergunninghouder verschaft elke milieuveiligheidsfunctionaris een zodanig onafhankelijke positie dat:

  • a. deze voor de uitoefening van zijn functie rechtstreeks kan rapporteren aan de vergunninghouder;

  • b. onafhankelijk is ten opzichte van degene wiens activiteiten hij controleert;

  • c. deze niet tevens optreedt als de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de handelingen met de genetisch gemodificeerde organismen.

 • 7 Een milieuveiligheidsfunctionaris moet zijn aangesteld bij de instelling waarvoor hij taken uitvoert.

Artikel 12. Registers [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De Minister legt een openbaar register aan waarin de locatie van overeenkomstig paragraaf 3.2 van het Besluit geïntroduceerde genetisch gemodificeerde organismen wordt opgenomen.

 • 2 De Minister legt een register aan waarin de locatie van overeenkomstig paragraaf 3.3 van het Besluit gecultiveerde genetisch gemodificeerde organismen wordt opgenomen. Dit register wordt bekendgemaakt aan het publiek door:

  • a. terinzagelegging;

  • b. kennisgeving in de Staatscourant en in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

 • 4 De melding, bedoeld in het derde lid, wordt uiterlijk dertig dagen na aanvang van de teelt gedaan.

 • 5 Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een wijziging van de gemelde gegevens.

Artikel 13. Beschikkingen [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 Als beschikking van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 23c, eerste lid, van het Besluit, wordt aangewezen beschikking nr. 2003/701/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 september 2003 (PbEU L 254).

 • 3 Als beschikking van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 25, van het Besluit, wordt aangewezen beschikking nr. 94/730/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november 1994 (PbEG L 292).

 • 5 Als beschikking van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel g, van het Besluit, wordt aangewezen beschikking nr. 2002/812/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 (PbEG L 280).

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen [Vervallen per 01-03-2015]

Artikel 14 [Vervallen per 01-03-2015]

 • 2 Het vervoer van genetisch gemodificeerde organismen, niet zijnde micro-organismen, buiten een inrichting als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, geschiedt overeenkomstig de bepalingen, vermeld in bijlage 9, onderdeel 2, bij deze regeling.

Artikel 15. Slotbepaling [Vervallen per 01-03-2015]

 • 1 De regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 september 1993, Nr. SVS/21993003 Directie Stoffen, Veiligheid en Straling (Regeling ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen) (Stcrt. 1993, 207), wordt ingetrokken.

 • 2 Een besluit dat is genomen onder de werking van de regeling, bedoeld in het eerste lid, wordt beheerst door de overeenkomstige bepalingen van deze regeling.

 • 3 Een persoon die is toegelaten als biologische-veiligheidsfunctionaris onder de werking van de regeling, bedoeld in het eerste lid, mag gedurende een periode van een jaar na de datum waarop deze regeling in werking treedt zonder een toelating als bedoeld in artikel 4, eerste lid, in die hoedanigheid blijven optreden.

Artikel 16. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-03-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17. Citeertitel [Vervallen per 01-03-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling genetisch gemodificeerde organismen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Bezoekadres: Rijnstraat 8, Den Haag.

’s-Gravenhage, 28 mei 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Bijlage 1. Gastheren die geschikt zijn voor de vervaardiging van genetisch gemodificeerde organismen die behoren tot groep I [Vervallen per 01-03-2015]

(behorend bij artikel 3 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen)

Prokaryoten, gisten en schimmels die geschikt zijn voor de vervaardiging van genetisch gemodificeerde organismen die behoren tot groep I. Gebruikte aanduidingen
 • A: de gastheer is geschikt voor de vervaardiging van een genetisch gemodificeerd organisme waarmee onder de voorwaarden, genoemd in bijlage 5, inschalingsartikel 5.7.2, handelingen op MI-II niveau of hoger mogen worden verricht.

 • B: de gastheer is geschikt voor de vervaardiging van een genetisch gemodificeerd organisme waarmee onder de voorwaarden, genoemd in bijlage 5, inschalingsartikel 5.7.1, handelingen op MI-I niveau of hoger mogen worden verricht.

Acetivibrio  

cellulolyticus

A

multivorans

A

Acetoanaerobium  

noterae

A

Acetobacter  

aceti subsp. aceti

A

aceti subsp. orleanensis

A

diazotrophicus

A

europaeus

A

hansenii

A

liquefaciens

A

pasteurianus subsp. ascendens

A

pasteurianus subsp. estunensis

A

pasteurianus subsp. lovaniensis

A

pasteurianus subsp. paradoxus

A

pasteurianus subsp. pasteurianus

A

peroxydans

A

xylinum

A

Acetobacterium  

carbinolicum

A

malicum

A

wieringae

A

woodii

A

Acetofilamentum  

rigidum

A

Acetohalobium  

arabaticum

A

Acetomicrobium  

faecalis

A

flavidum

A

Acetonema  

longum

A

Acetothermus  

paucivorans

A

Acholeplasma  

brassicae

A

cavigenitalium

A

equifetale

A

multilocale

A

palmae

A

parvum

A

Achromatium  

oxaliferum

A

Acidaminobacter  

hydrogenoformans

A

Acidianus  

brierleyi

A

infernus

A

Acidiphilium  

acidophilum

A

angustum

A

cryptum

A

facilis

A

multivorum

A

organovorum

A

rubrum

A

Acidithiobacillus  

albertensis

A

ferrooxidans

A

thiooxidans

A

Acidobacterium  

capsulatum

A

Acidomonas  

methanolica

A

Acidothermus  

cellolyticus

A

Acidovorax  

facilis

A

Acinetobacter  

calcoaceticus BD413

A

calcoaceticus BD413 IV-110

A

radioresistens

A

Actinobispora  

yunnansensis

A

Actinocorrallia  

herbida

A

Actinokineospora  

riparia

A

Actinomadura  

atramentaria

A

aurantiaca

A

carminata

A

citrea

A

coerulea

A

cremea subsp. cremea

A

cremea subsp. rifamycini

A

echinospora

A

fibrosa

A

fulvescens

A

hibisca

A

kyaniata

A

libanotica

A

livida

A

luteofluorescens

A

macra

A

oligospora

A

rubrobrunea

A

rugatobispora

A

spadix

A

umbrina

A

verrucosospora

A

vinacea

A

viridis

A

yumaensis

A

Actinomyces  

denticolens

A

georgiae

A

howellii

A

humiferus

A

slackii

A

Actinoplanes  

auranticolor

A

brasiliensis

A

caeruleus

A

campanulatus

A

consettensis

A

cyaneus

A

deccanensis

A

derwentensis

A

digitatis

A

durhamensis

A

ferrugineus

A

globisporus

A

humidus

A

italicus

A

lobatus

A

minutisporangius

A

missouriensis

A

palleronii

A

philippinensis

A

rectilineatus

A

regularis

A

utahensis

A

Actinopolyspora  

halophila

A

iraqiensis

A

mortivallis

A

Actinosynnema  

mirum

A

pretiosum subsp. auranticum

A

pretiosum subsp. pretiosum

A

Aeromicrobium  

erythreum

A

fastidiosum

A

Aeromonas  

media

A

Agaricus  

bisporus

A

Agitococcus  

lubricus

A

Agrobacterium  

atlanticum

A

ferrugineum

A

gelatinovorum

A

meteori

A

radiobacter

A

rubi

A

stellutatum

A

Agromonas  

oligotrophica

A

Agromyces  

cerinus subsp. cerinus

A

cerinus subsp. nitratus

A

fucosus subsp. fucosus

A

fucosus subsp. hippuratus

A

ramosus

A

Alcaligenes  

eutrophus

A

faecalis

A

faecalis 415

B

faecalis 415β

B

latus

A

paradoxus

A

ruhlandii

A

Alcanivorax  

borkumensis

A

Alicyclobacillus  

acidocaldarius

A

acidoterrestris

A

cycloheptanicus

A

Alteromonas  

atlantica

A

aurantia

A

carrageenovora

A

citrea

A

denitrificans

A

espejiana

A

luteoviolacea

A

nigrifaciens

A

rubra

A

tetraodonis

A

undina

A

Alysiella  

filiformis

A

Aminobacter  

aganoensis

A

aminovorans

A

niigataensis

A

Amoebobacter  

pedioformis

A

pendens

A

purpureus

A

roseus

A

Amphibacillus  

xylanus

A

Amycolatopsis  

alba

A

azurea

A

coloradensis

A

fastidiosa

A

mediterranei

A

methanolica

A

orientalis subsp. lurida

A

rugosa

A

sulphurea

A

Anacystis  

nidulans

A

Anaeroplasma  

abactoclasticum

A

bactoclasticum

A

intermedium

A

varium

A

Anaerovibrio  

burkinabensis

A

lipolytica

A

Ancalochloris  

perfilievii

A

Ancalomicrobium  

adetum

A

Ancylobacter  

aquaticus

A

Angiococcus  

disciformis

A

Angulomicrobium  

tetraedrale

A

Aquabacter  

spiritensis

A

Aquaspirillum  

anulus

A

aquaticum

A

arcticum

A

autotrophicum

A

delicatum

A

dispar

A

metamorphum

A

peregrinum subsp. integrum

A

peregrinum subsp. peregrinum

A

polymorphum

A

psychrophilum

A

putridiconchylium

A

serpens

A

sinuosum

A

Aquifex  

pyrophilus

A

Archaeoglobus  

fulgidus

A

profundus

A

Archangium  

gephyra

A

Arcobacter  

nitrofigilis

A

Arhodomaonas  

aquaeolei

A

Arthrobacter  

atrocyaneus

A

aurescens

A

citreus

A

chlorophenolicus

A

crystallopoietes

A

duodecadis

A

globiformis

A

histidinolovorans

A

mysorens

A

nicotianae

A

nicotinovorans

A

oxydans

A

pascens

A

polychromogenes

A

protophormiae

A

ramosus

A

siderocapsulatus

A

sulfureus

A

uratoxydans

A

ureafaciens

A

viscosus

A

Aspergillus  

nidulans

A

niger var. awamori

A

niger var. awamori CBS 115.52

B

niger var. niger

A

niger GAM-4

B

niger GAM-11

B

niger GAM-15

B

niger GAM-20

B

niger GAM-23

B

niger GAM-53

B

niger ISO-500

B

niger ISO-502

B

sojae

A

vadensis

A

oryzae

A

Asteroleplasma  

anaerobium

A

Asticcacaulis  

biprosthecum

A

excentricus

A

Aureobacterium  

arabinogalactanolyticum

A

barkeri

A

esteraromaticum

A

flavescens

A

keratanolyticum

A

liquefaciens

A

luteolum

A

saperdae

A

schleiferii

A

terrae

A

terregens

A

testaceum

A

trichothecenolyticum

A

Azoarcus  

communis

A

indigens

A

Azomonas  

agilis

A

insignis

A

macrocytogenes

A

Azorhizobium  

caulinodans

A

Azorhizophilus  

paspali

A

Azospirillum  

amazonense

A

brasilense

A

halopraeferens

A

irakense

A

lipoferum

A

Azotobacter  

armeniacus

A

beijerinckii

A

chroococcum

A

nigricans subsp. achromogenes

A

nigricans subsp. nigricans

A

salinestris

A

vinelandii

A

Bacillus  

agri

A

alcalophilus

A

alcalophilus PB92

B

alcalophilus PBT3

B

alcalophilus PBT4

B

alcalophilus PBT110

B

alcalophilus PBT125

B

alcalophilus PBT142

B

alcalophilus PEP7

B

alcalophilus PEP10

B

alcalophilus PEP14

B

alcalophilus PEP17 t/m 52

B

alcalophilus PEP143

B

alcalophilus PEP148

B

alcalophilus PEP149

B

alcalophilus PEP156

B

alginolyticus

A

amyloliquefaciens

A

amyloliquefaciens EBA-1

B

EBA-112

B

aneurolyticus

A

azotoformans

A

badius

A

benzoevorans

A

borstelensis

A

brevis

A

centrosporus

A

chondroitinus

A

choshinensis

A

coagulans

A

cohnii

A

fastidiosus

A

firmus

A

flexus

A

formosus

A

fusiformis

A

globisporus

A

glucanolyticus

A

halodenitrificans

A

insolitus

A

kaustophilus

A

laevolacticus

A

laterosporus

A

lautus

A

lentus

A

licheniformis

A

licheniformis T396

B

licheniformis T399

B

marinus

A

megaterium

A

methanolicus

A

migulanus

A

mojavensis

A

mycoides

A

naganoensis

A

natto

A

niacini

A

pallidus

A

pantothenticus

A

parabrevis

A

pasteurii

A

peoriae

A

psychrophilus

A

psychrosaccharolyticus

A

reuszeri

A

schlegelii

A

simplex

A

smithii

A

stearothermophilus

A

subtilis

A

subtilis 1553

B

subtilis 1576

B

subtilis 168 spo-

B

subtilis 6GM

B

subtilis AX2

B

subtilis AX3

B

subtilis BG3594-3

B

subtilis DB104 spo-

B

subtilis DB105

B

subtilis DB6656

B

subtilis fgdC spo-

B

subtilis IA435

B

subtilis IA436

B

subtilis IS20

B

subtilis IS53

B

subtilis IS53 677

B

subtilis IS75

B

subtilis IS76

B

subtilis NC4

B

subtilis PSL-I

B

thermoamylovorans

A

thermocatenulatus

A

thermocloaceae

A

thermoglucosidasius

A

thermoleovorans

A

thermoruber

A

thiaminolyticus

A

tusciae

A

Bacteroides  

cellulosolvens

A

merdae

A

polypragmatus

A

xylanolyticus

A

Bactoderma  

alba

A

rosea

A

Bdellovibrio  

bacteriovorus

A

starrii

A

stolpii

A

Beggiatoa  

alba

A

Beijerinckia  

derxia subsp. derxia

A

derxia subsp. venezuelae

A

fluminensis

A

indica subsp. indica

A

indica subsp. lacticogenes

A

mobilis

A

Bifidobacterium  

adolescentis

A

angulatum

A

animalis

A

asteroides

A

bifidum

A

boum

A

breve

A

catenulatum

A

choerinum

A

coryneforme

A

cuniculi

A

gallicum

A

gallinarum

A

indicum

A

infantis

A

longum

A

magnum

A

merycicum

A

minimum

A

pseudocatenulatum

A

pseudolongum supsp. globosum

A

pseudolongum subsp. pseudolomgum

A

pullorum

A

ruminantium

A

saeculare

A

subtile

A

suis

A

thermophilum

A

Blakeslea  

trispora K1(+)

B

trispora K1(-)

B

trispora K3(+)

B

trispora K3(-)

B

Blastobacter  

aggregatus

A

capsulatus

A

denitrificans

A

henricii

A

natatorius

A

Blastococcus  

aggregatus

A

Blattabacterium  

cuenoti

A

Brachybacterium  

conglomeratum

A

faecium

A

nesterenkovii

A

rhamnosum

A

Bradyrhizobium  

elkanii

A

japonicum

A

Brevibacterium  

casei

A

epidermidis

A

frigoritolerans

A

halotolerans

A

incertum

A

iodinum

A

linens

A

liquefaciens

A

luteum

A

oxydans

A

pusillum

A

stationis

A

Brochothrix  

campestris

A

thermosphacta

A

Buchnera  

aphidicola

A

Budvicia  

aquatica

A

Burkholderia  

cocovenenans

A

pickettii

A

Buttiauxella  

agrestis

A

Butyrivibrio  

crossotus

A

fibrisolvens

A

Calderobacterium  

hydrogenophilum

A

Caldicellulosiruptor  

saccharolyticus

A

Caloramotor  

fervidus

A

Campylobacter  

helveticus

A

Candida  

utilis

A

Carbophilus  

carboxidus

A

Carboxydothermus  

hydrogenoformans

A

Carnobacterium  

alterfunditum

A

divergens

A

funditum

A

gallinarum

A

mobile

A

Caryophanon  

latum

A

tenue

A

Catellatospora  

citrea subsp. citrea

A

citrea subsp. methionotrophica

A

ferruginea

A

matsumotoense

A

tsunoense

A

Catenococcus  

thiocycli

A

thiocyclus

A

Catenuloplanes  

japonicus

A

Caulobacter  

bacteroides

A

crescentus

A

fusiformis

A

halobacteroides

A

henricii

A

intermedius

A

leidyia

A

maris

A

subvibrioides

A

variabilis

A

vibrioides

A

Cellulomonas  

biazotea

A

cellasea

A

cellulans

A

fermentans

A

fimi

A

flavigena

A

gelida

A

uda

A

Cellvibrio  

mixtus subsp. dextranolyticus

A

mixtus subsp. mixtus

A

Chelatobacter  

heintzii

A

Chelatococcus  

asaccharovorans

A

Chitinophaga  

pinensis

A

Chlorobium  

chlorovibrioides

A

limicola

A

phaeobacteroides

A

phaeovibrioides

A

vibrioforme

A

Chloroflexus  

aurantiacus

A

Chloroherpeton  

thalassium

A

Chloronema  

giganteum

A

Chondromyces  

apiculatus

A

catenulatus

A

crocatus

A

lanuginosus

A

pediculatus

A

Chromatium  

buderi

A

gracile

A

minus

A

minutissimum

A

okenii

A

purpuratum

A

salexigens

A

tepidum

A

vinosum

A

violascens

A

warmingii

A

weissei

A

Chromohalobacter  

marismortui

A

Chryseobacterium  

balustinum

A

indoltheticum

A

Chrysosporium  

lucknowense

A

Clavibacter  

toxicus

A

Clevelandina  

reticulitermitidis

A

Clostridium  

aceticum

A

acetobutylicum

A

acidiurici

A

aerotolerans

A

aldrichii

A

aminophilum

A

aminovalericum

A

arcticum

A

aurantibutyricum

A

beijerinckii

A

butyricum

A

celatum

A

celerecrescens

A

cellobioparum

A

cellulofermentans

A

cellulolyticum

A

cellulosi

A

cellulovorans

A

coccoides

A

collagenovorans

A

cylindrosporum

A

disporicum

A

estertheticum

A

felsineum

A

formicoaceticum

A

halophilum

A

homopropioicum

A

hydroxybenzoicum

A

intestinales

A

irregularis

A

josui

A

kluyveri

A

lentocellum

A

leptum

A

litorale

A

lituseburense

A

ljungdahlii

A

magnum

A

mangenotii

A

mayombei

A

methylpentosum

A

nexile

A

oceanicum

A

orbiscindes

A

papyrosolvens

A

paradoxum

A

pasteurianum

A

phytofermentans

A

polysaccharolyticum

A

populeti

A

propionicum

A

proteolyticum

A

puniceum

A

purinolyticum

A

quercicolum

A

rectum

A

roseum

A

saccharolyticum

A

sartagoformum

A

scatologenes

A

scindens

A

sporosphaeroides

A

stercorarium

A

sticklandii

A

termitidis

A

thermoalcaliphilum

A

thermobutyricum

A

thermocellum

A

thermolacticum

A

thermopalmarium

A

thermopapyrolyticum

A

tyrobutyricum

A

xylanolyticum

A

Colwellia  

hadaliensis

A

psychroerythrus

A

Comamonas  

acidovorans

A

testosteroni

A

Conglomeromonas  

largomobilis subsp. largomobilis

A

largomobilis subsp. parooensis

A

Coprococcus  

catus

A

eutactus

A

Coprothermobacter  

proteolyticus

A

Coriobacterium  

glomerans

A

Corynebacterium  

callunae

A

flavescens

A

glutamicum

A

variabilis

A

vitarumen

A

Couchioplanes  

caeruleus

A

caeruleus subsp. azureus

A

caeruleus subsp. caeruleus

A

Crenothrix  

polyspora

A

Crinalium  

epipsammum

A

Cristispira  

pectinis

A

Cupriavidus  

necator

A

Curtobacterium  

albidum

A

citreum

A

luteum

A

plantarum

A

pusillum

A

Cyclobacterium  

marinus

A

Cycloclasticus  

pugetti

A

Cystobacter  

ferrugineus

A

fuscus

A

minus

A

Cytophaga  

agarovorans

A

aprica

A

arvensicola

A

aurantiaca

A

diffluens

A

fermentans

A

flevensis

A

hutchinsonii

A

latercula

A

lytica

A

marinoflava

A

pectinovora

A

saccharophila

A

salmonicolor

A

succinicans

A

uliginosa

A

xylanolytica

A

Dactylosporangium  

aurantiacum

A

fulvum

A

matsuzakiense

A

roseum

A

thailandense

A

vinaceum

A

Deinobacter  

grandis

A

Deinococcus  

erythromyxa

A

proteolyticus

A

radiodurans

A

radiophilus

A

radiopugnans

A

Deleya  

cupida

A

halophila

A

marina

A

pacifica

A

salina

A

venusta

A

Derxia  

gummosa

A

Desulfacinum  

infernum

A

Desulfobacter  

curvatus

A

hydrogenophilus

A

latus

A

postgatei

A

Desulfobacterium  

anilini

A

autotrophicum

A

catecholicum

A

indolicum

A

macestii

A

phenolicum

A

Desulfobulbus  

elongatus

A

propionicus

A

Desulfococcus  

biaculus

A

multivorans

A

Desulfohalobium  

retbaense

A

Desulfomicrobium  

apsheronum

A

baculatus

A

Desulfomonas  

pigra

A

Desulfomonile  

tiedjei

A

Desulfonema  

limicola

A

magnum

A

Desulfosarcina  

variabilis

A

Desulfotomaculum  

acetoxydans

A

antarcticum

A

australicum

A

geothermicum

A

guttoideum

A

kuznetsovii

A

nigrificans

A

orientis

A

ruminis

A

sapomandens

A

Desulfovibrio  

africanus

A

baarsii

A

desulfuricans subsp. aestuarii

A

desulfuricans subsp. desulfuricans

A

fructosovorans

A

furfuralis

A

giganteus

A

gigas

A

halophilus

A

longus

A

salexigens

A

sapovorans

A

simplex

A

sulfodismutans

A

termitidis

A

vulgaris subsp. oxamicus

A

vulgaris subsp. vulgaris

A

Desulfurococcus  

mobilis

A

mucosus

A

Desulfurolobus  

ambivalens

A

Desulfuromonas  

acetoxidans

A

Desulfuromusa  

baki

A

kysingii

A

succinoxidans

A

Dichotomicrobium  

thermohalophilum

A

Dictyostelium

A

Dictyoglomus  

thermophilum

A

Dietzia  

maris

A

Diplocalyx  

calotermitidis

A

Ectothiorhodospira  

abdelmalekii

A

halochloris

A

halophila

A

marismortui

A

mobilis

A

shaposhnikovii

A

vacuolata

A

Enhydrobacter  

aerosaccus

A

Ensifer  

adhaerens

A

Enterococcus  

cecorum

A

columbae

A

malodoratus

A

mundtii

A

sulfureus

A

Erwinia  

carnegieana

A

Erythrobacter  

litoralis

A

longus

A

Erythromicrobium  

ramosum

A

Escherichia  

blattae

A

coli B

B

coli C

B

coli K12

B

Eubacterium  

acidaminophilum

A

angustum

A

barkeri

A

biforme

A

budayi

A

callanderi

A

cellulosolvens

A

coprostanoligenes

A

cylindroides

A

desmolans

A

dolichum

A

eligens

A

fissicatena

A

formicigenerans

A

hadrum

A

hallii

A

oxidoreducens

A

plautii

A

plexicaudatum

A

ramulus

A

rectale

A

ruminantium

A

siraeum

A

uniforme

A

xylanophilum

A

Excellospora  

viridilutea

A

Exiguobacterium  

acetylicum

A

aurantiacum

A

Fervidobacterium  

islandicum

A

nodosum

A

Fibriobacter  

intestinalis

A

succinogenes subsp. elongata

A

succinogenes subsp. succinogenes

A

Filibacter  

limicola

A

Filifactor  

villosus

A

Filomicrobium  

fusiforme

A

Flavobacterium  

acidificum

A

acidurans

A

aquatile

A

devorans

A

ferrugineum

A

gondwanense

A

marinotypicum

A

oceanosedimentum

A

okeanokoites

A

resinovorum

A

salegens

A

thermophilum

A

uliginosum

A

Flectobacillus  

glomeratus

A

major

A

Flexibacter  

aggregans

A

aurantiacus

A

canadensis

A

elegans

A

filiformis

A

flexilis

A

litoralis

A

polymorphus

A

roseolus

A

ruber

A

sancti

A

tractuosus

A

Flexithrix  

dorotheae

A

Formivibrio  

citrus

A

Frankia  

alni

A

Frateuria  

aurantia

A

Fusobacterium  

simiae

A

Gallionella  

ferruginea

A

Gemmata  

obscuriglobus

A

Gemmiger  

formicilis

A

Gemmobacter  

aquatilis

A

Geodermatophilus  

obscurus

A

Geotoga  

petraea

A

subterranea

A

waeveri

A

Glarea  

lozoyensis

A

Gluconobacter  

asai

A

cerinus

A

frateurii

A

oxidans subsp. industrius

A

oxidans subsp. melanogenes

A

oxydans subsp. oxydans

A

oxydans subsp. sphaericus

A

oxydans subsp. suboxydans

A

Glycomyces  

harbinensis

A

rutgersensis

A

tenuis

A

Gordona  

amarae

A

rubropertinctus

A

terrae

A

Haliscomenobacter  

hydrossis

A

Haloanaerobium  

praevalens

A

salsugo

A

Haloarcula  

hispanica

A

japonica

A

marismortui

A

vallismortis

A

Halobacterium  

cutirubrum

A

distributum

A

halobium

A

lacusprofundi

A

saccharovorum

A

salinarium

A

sodomense

A

trapanicum

A

Halobacteroides  

acetoethylicus

A

halobius

A

lacunaris

A

Halocella  

cellulolytica

A

Halococcus  

morrhuae

A

saccharolyticus

A

salifodinae

A

turkmenicus

A

Haloferax  

denitrificans

A

gibbonsii

A

mediterranei

A

volcanii

A

Haloincola  

saccharolytica subsp. saccharolytica

A

saccharolytica subsp. senegalensis

A

Halomethanococcus  

doii

A

Halomonas  

elongata

A

halmophila

A

halodurans

A

meridiana

A

subglaciescola

A

Halothermotrix  

orenii

A

Halothiobacillus  

neapolitanus

A

Halovibrio  

variabilis

A

Hansenula  

polymorpha

A

Helicobacter  

nemestrinae

A

pametensis

A

Heliobacterium  

chlorum

A

Heliothrix  

oregonensis

A

Herbaspirillum  

seropedicae

A

Herbidospora  

cretacea

A

Herpetosiphon  

aurantiacus

A

cohaerens

A

geysericola

A

nigricans

A

persicus

A

Hirschia  

baltica

A

Hodococcus  

globerulus globerulus

A

Hollandina  

pterotermitidis

A

Holophaga  

foetida

A

Holospora  

caryophila

A

elegans

A

obtusa

A

undulata

A

Hydrogenobacter  

acidophilus

A

thermophilus

A

Hydrogenophaga  

flava

A

palleronii

A

pseudoflava

A

taeniospiralis

A

Hydrogenovibrio  

marinus

A

Hyperthermus  

butylicus

A

Hyphomicrobium  

aestuarii

A

coagulans

A

facilis subsp. facilis

A

facilis subsp. tolerans

A

facilis subsp. ureaphilum

A

hollandicum

A

indicum

A

methylovorum

A

vulgare

A

zavarzinii

A

Hyphomonas  

hirschiana

A

jannaschiana

A

neptunium

A

oceanitis

A

polymorpha

A

Ideonella  

dechloratans

A

Ilyobacter  

delafieldii

A

polytropus

A

tartaricus

A

Intrasporangium  

calvum

A

Iodobacter  

fluviatile

A

Janthinobacterium  

lividum

A

Kibdelosporangium  

albatum

A

aridum subsp. aridum

A

aridum subsp. largum

A

philippinense

A

Kineococcus  

aurantiacus

A

Kinesporia  

aurantiaca

A

Kitasatoa  

diplospora

A

kauaiensis

A

nagasakiensis

A

Klebsiella  

planticola

A

terrigena

A

Kluyveromyces  

marxianus var. lactis

A

CBS487.94

B

CHY-4

B

CHY-10

B

CHY234

B

CHY235

B

CHY236

B

CHY237

B

CHY238

B

CHY239

B

GAL 2A

B

GB-K9

B

marxianus var. marxianus

A

Kurthia  

sibirica

A

Kutzneria  

albida

A

kofuensis

A

viridogrisea

A

Labrys  

monachus

A

Lachancea  

kluyveri

A

Lachnospira  

multipara

A

pectinoschiza

A

Lactobacillus  

acetotolerans

A

acidophilus

A

agilis

A

alimentarius

A

amylophilus

A

amylovorus

A

animalis

A

aviarius subsp. araffinosus

A

aviarius subsp. aviarius

A

bavaricus

A

bifermentans

A

brevis [var. lindneri]

A

buchneri

A

casei

A

cellobiosus

A

collinoides

A

coryniformis subsp. coryniformis

A

coryniformis subsp. torquens

A

crispatus

A

curvatus

A

delbrueckii subsp. bulgaricus

A

delbrueckii subsp. delbruckii

A

delbrueckii subsp. lactis

A

farciminis

A

fermentum

A

fructivorans

A

fructosus

A

gallinarum

A

gasseri

A

graminis

A

hamsteri

A

helveticus

A

hilgardii

A

homohiochii

A

intestinalis

A

jensenii

A

johnsonii

A

kefir

A

kefiranofaciens

A

kefirgranum

A

malefermentans

A

mali

A

maltaromicus

A

murinus

A

oris

A

parabuchneri

A

paracasei subsp. paracasei

A

paracasei subsp. tolerans

A

parakefir

A

pentosus

A

plantarum

A

pontis

A

reuteri

A

rhamnosus

A

rogosae

A

ruminis

A

sake

A

salivarius subsp. salicinius

A

salivarius subsp. salivarius

A

sanfrancisco

A

sharpeae

A

suebicus

A

vaccinostercus

A

vitulinus

A

xylosus

A

Lactococcus  

lactis subsp. cremoris

A

lactis subsp. hordniae

A

lactis subsp. lactis

A

piscium

A

plantarum

A

raffinolactis

A

Lactosphaera  

pasteurii

A

Lamprobacter  

modestohalophilus

A

Lamprocystis  

roseopersicina

A

Lampropedia  

hyalina

A

Legionella  

geestiana

A

londiniensis

A

nautarum

A

quateirensis

A

rubrilucens

A

shakespearei

A

spiritensis

A

worsleiensis

A

Leptonema  

illini

A

Leptospira  

biflexa

A

meyeri

A

parva

A

wollbachii

A

Leptothrix  

cholodnii

A

lopholea

A

ochracea

A

Leuconostoc  

argentinum

A

carnosum

A

citreum

A

fallax

A

gelidum

A

lactis

A

mesenteroides subsp. cremoris

A

mesenteroides subsp. dextranicum

A

mesenteroides subsp. mesenteroides

A

pseudomesenteroides

A

Leucothrix  

mucor

A

Listeria  

grayi

A

innocua

A

welshimeri

A

Listonella  

pelagia

A

Luteococcus  

japonicus

A

Lysobacter  

antibioticus

A

brunescens

A

enzymogenes subsp. cookii

A

enzymogenes subsp. enzymogenes

A

Lyticum  

flagellatum

A

sinuosum

A

Macomonas  

bipunctata

A

mobilis

A

Magnetospirillum  

gryphiswaldense

A

magnetotacticum

A

Malonomonas  

rubra

A

Marinobacter  

hydrocarbonoclasticus

A

Marinococcus  

albus

A

halophilus

A

Marinomonas  

communis

A

vaga

A

Megamonas  

hypermegas

A

Megasphaera  

cerevisiae

A

Melittangium  

alboraceum

A

boletus

A

lichenicola

A

Meniscus  

glaucopis

A

Mesophilobacter  

marinus

A

Mesoplasma  

chauliocola

A

coleopterae

A

corruscae

A

entomophilum

A

florum

A

grammopterae

A

lactucae

A

photuris

A

pleciae

A

seiffertii

A

syrphidae

A

tabanidae

A

Metallosphaera  

sedula

A

Methanobacterium  

alcaliphilum

A

bryantii

A

defluvii

A

espanolae

A

formicicum

A

ivanovii

A

palustre

A

thermoaggregans

A

thermoalcaliphilum

A

thermoautotrophicum

A

thermoflexum

A

thermoformicicum

A

thermophilum

A

uliginosum

A

wolfei

A

Methanobrevibacter  

arbophilicus

A

ruminantium

A

smithii

A

Methanococcoides  

burtonii

A

methylens

A

Methanococcus  

deltae

A

igneus

A

jannaschii

A

maripaludis

A

thermolithotrophicus

A

vannielii

A

voltae

A

Methanocorpusculum  

aggregans

A

bavaricum

A

labreanum

A

parvum

A

sinense

A

Methanoculleus  

bourgense

A

marisnigri

A

olentangyi

A

thermophilicus

A

Methanogenium  

cariaci

A

liminatans

A

organophilum

A

tationis

A

Methanohalobium  

evestigatus

A

Methanohalophilus  

halophilus

A

mahii

A

oregonense

A

portucalensis

A

zhilinae

A

Methanolacinia  

paynteri

A

Methanolobus  

bombayensis

A

taylori

A

tindarius

A

vulcani

A

Methanomicrobium  

mobile

A

Methanoplanus  

endosymbiosus

A

limicola

A

Methanopyrus  

kandleri

A

Methanosaeta  

concilii

A

thermoacetophila

A

Methanosarcina  

acetivorans

A

barkeri

A

frisia

A

mazei

A

methanica

A

siciliae

A

thermophila

A

vacuolata

A

Methanosphaera  

cuniculi

A

stadtmanae

A

Methanospirillum  

hungatei

A

Methanothermobacter  

thermautotrophicus

A

Methanothermus  

fervidus

A

sociabilis

A

Methanothrix  

soehngenii

A

thermophila

A

Methylobacillus  

glycogenes

A

Methylobacter  

luteus

A

marinus

A

wittenburyi

A

Methylobacterium  

aminovorans

A

extorquens

A

fujisawaense

A

organophilum

A

radiotolerans

A

rhodesianum

A

rhodinum

A

zatmanii

A

Methylococcus  

bovis

A

capsulatus

A

chroococcus

A

mobilis

A

thermophilus

A

vinelandii

A

whittenburyi

A

Methylocystis  

echinoides

A

parvus

A

Methylomicrobium  

agile

A

album

A

pelagicum

A

Methylomonas  

aurantiaca

A

fodinarum

A

methanica

A

Methylophaga  

marina

A

thalassica

A

Methylophilus  

methylotrophus

A

Methylosinus  

sporium

A

trichosporum

A

Methylovorus  

glucosotrophus

A

Micavibrio  

admirandus

A

Microbacterium  

arborescens

A

aurum

A

dextranolyticum

A

imperiale

A

lacticum

A

laevaniformans

A

Microbispora  

bispora

A

rosea subsp. aerata

A

rosea subsp. rosea

A

Micrococcus  

agilis

A

halobius

A

luteus

A

lylae

A

nishinomiyaensis

A

roseus

A

varians

A

Microlunatus

 

phosphovorus

A

Micromonospora  

aurantiaca

A

brunnea

A

carbonacea subsp. aurantiaca

A

carbonacea subsp. carbonacea

A

chalcea

A

coerulea

A

echinospora subsp. echinospora

A

echinospora subsp. ferruginea

A

echinospora subsp. pallida

A

gallica

A

inositola

A

olivasterospora

A

purpurea

A

purpureochromogenes

A

rhodorangea

A

rosaria

A

Micropolyspora  

internatus

A

Microscilla  

marina

A

Microtetraspora  

africana

A

angiospora

A

fastidiosa

A

ferruginea

A

flexuosa

A

fusca

A

glauca

A

helvata

A

niveoalba

A

polychroma

A

pusilla

A

recticatena

A

roseola

A

roseoviolacea

A

rubra

A

salmonea

A

spiralis

A

turkmeniaca

A

tyrrhenii

A

Moorella  

thermoacetica

A

thermoautotrophica

A

Moraxella  

(Bramhella) caviae

A

(Bramhella) cuniculi

A

(Moraxella) bovis

A

Mucor  

miehei

A

Mycobacterium  

agri

A

aichiense

A

alvei

A

aurum

A

austroafricanum

A

brumae

A

chitae

A

chlorophenolicus

A

chubuense

A

confluentis

A

cookii

A

diernhoferi

A

fallax

A

gilvum

A

hiberniae

A

komossense

A

madagascariense

A

obuense

A

parafortuitum

A

phlei

A

poriferae

A

pulveris

A

sphagni

A

tokaiense

A

triviale

A

Mycoplana  

bullata

A

dimorpha

A

ramosa

A

segnis

A

Mycoplasma  

alvi

A

anseris

A

auris

A

cavipharyngis

A

citelli

A

columbinum

A

columborale

A

cottewii

A

cricetuli

A

ellychniae

A

fastidiosum

A

faucium

A

felifaucium

A

feliminutum

A

hyopharyngis

A

indiense

A

leocaptus

A

leopharyngis

A

lucivorax

A

luminosum

A

melaleuca

A

mirum

A

moatsii

A

molare

A

muris

A

mustelae

A

opalescens

A

oxoniensis

A

ovipneumoniae

A

pirum

A

simbae

A

somnilux

A

sualve

A

testudinis

A

yeatsi

A

Myxococcus  

coralloides

A

flavescens

A

fulvus

A

macrosporus

A

stipitatus

A

virescens

A

xanthus

A

Nannocystis  

exedens

A

Natronobacterium  

gregoryi

A

magadii

A

pharaonis

A

vacuolatum

A

Natronococcus  

occultus

A

Neisseria  

animalis

A

denitrificans

A

macacae

A

polysaccharea

A

Neosartorya  

fischeri

A

Neurospora  

crassa 37102

A

crassa 37401

A

crassa 46316

A

crassa 64001

A

crassa 89601

A

crassa FS590

A

crassa UCLA37

A

crassa UCLA101

A

crassa UCLA191

A

Nevskia  

ramosa

A

Nitrobacter  

winogradskyi

A

Nitrococcus  

mobilus

A

Nitrosococcus  

nitrosus

A

oceanus

A

Nitrosolobus  

multiformis

A

Nitrosomonas  

europeae

A

Nitrosospira  

briensis

A

Nitrospina  

gracilis

A

Nitrospira  

marina

A

Nocardia  

carnea

A

coeliaca

A

corynebacteroides

A

pinensis

A

rugosa

A

sulphurea

A

vaccinii

A

Nocardioides  

albus

A

jensenii

A

luteus

A

plantarum

A

simplex

A

Nocardiopsis  

alborubidus

A

albus subsp. albus

A

albus subsp. prasina

A

antarcticus

A

halophila

A

listeri

A

lucentensis

A

Obesumbacterium  

proteus

A

Oceanospirillum  

beijerinckii subsp. beijerinckii

A

beijerinckii subsp. pelagicum

A

communis

A

jannaschii

A

japonicum

A

kriegii

A

linum

A

maris subsp. hirooshimense

A

maris subsp. maris

A

maris subsp. williamsae

A

minutulum

A

multiglobuliferum

A

pusillum

A

vagum

A

Oenococcus  

oeni

A

Oligotropha  

carboxidovorans

A

Oscillochloris  

chrysea

A

trichoides

A

Oscillospira  

guilliermondii

A

Oxalobacter  

formigenes

A

vibrioformis

A

Oxalophagus  

oxalicus

A

Oxobacter  

pfennigii

A

Paenibacillus  

amylolyticus

A

azotofixans

A

durum

A

gordonae

A

macquariensis

A

pabuli

A

polymyxa

A

pulvifaciens

A

validus

A

Pantoea  

citrea

A

punctata

A

terrea

A

Paracoccus  

alcaliphilus

A

aminophilus

A

aminovorans

A

denitrificans

A

halodenitrificans

A

kocurii

A

versutus

A

Pasteurella  

anatis

A

avium

A

langaa

A

Pectinatus  

cerevisiiphilus

A

frisingensis

A

Pediococcus  

acidilactici

A

damnosus

A

dextrinicus

A

inopinatus

A

parvulus

A

pentosaceus

A

urinaeequi

A

Pedomicrobium  

americanum

A

australicum

A

ferrugineum

A

manganicum

A

Pelczaria  

aurantia

A

Pelobacter  

acetylenicus

A

acidigallici

A

carbinolicus

A

massiliensis

A

propionicus

A

venetianus

A

Pelodictyon  

clathratiforme

A

luteolum

A

phaeoclathratiforme

A

phaeum

A

Penicillium  

chrysogenum

A

chrysogenum NRRL1951

B

chrysogenum P-14-B10

B

chrysogenum P2

B

chrysogenum S1298

B

chrysogenum S4

B

chrysogenum 54-1255

B

chrysogenum Wisc Q176

B

chrysogenum Wisc 54-1255

B

Peptostreptococcus  

barnesae

A

heliotrinreducens

A

hydrogenalis

A

lactolyticus

A

tetradius

A

Petrotoga  

miotherma

A

Phaffia  

rhodozyma

A

Phascolarctobacterium  

faecium

A

Phenylobacterium  

immobile

A

Photobacterium  

angustum

A

fischeri

A

histaminum

A

leiognathi

A

phosphoreum

A

Phyllobacterium  

myrsinacearum

A

rubiacearum

A

Pichia  

pastoris

A

pastoris GS115

B

jadinii

A

methanolica

A

Pilimelia  

anulata

A

columellifera subsp. columellifera

A

columellifera subsp. pallida

A

terevasa

A

Pillotina  

calotermitidis

A

Pirellula  

marina

A

staleyi

A

Planctomyces  

bekefii

A

brasiliensis

A

guttaeformis

A

limnophilus

A

maris

A

stranskae

A

Planobispora  

longispora

A

rosea

A

Planococcus  

citreus

A

kocurii

A

Planomonospora  

alba

A

parontospora subsp. antibiotica

A

parontospora subsp. parontospora

A

sphaerica

A

venezuelensis

A

Planotetraspora  

mira

A

Pleurotus  

ostreatus

A

Polyangium  

aureum

A

cellulosum

A

fumosum

A

luteum

A

minor

A

parasiticum

A

rugiseptum

A

sorediatum

A

spumosum

A

vitellinum

A

Polynucleobacter  

necessarius

A

Porphyrobacter  

neustonensis

A

Pragia  

fontium

A

Prevotella  

oulora

A

veroralis

A

zoogleoformans

A

Prochloron  

didemni

A

Prochlorothrix  

hollandica

A

Prolinoborus  

fasciculus

A

Promicromonospora  

citrea

A

enterophila

A

sukumoe

A

Propionibacterium  

acidipropionicum

A

freudenreichii subsp. freudenreichii

A

freudenreichii subsp. shermanii

A

jensenii

A

thoenii

A

Propioniferax  

innocua

A

Propionigenium  

modestum

A

Propionispira  

arboris

A

Propionivibrio  

decabroxylicus

A

Prosthecobacter  

fusiformis

A

Prosthecochloris  

aestuarii

A

Prosthecomicrobium  

enhydrum

A

hirschii

A

litoralum

A

pneumaticum

A

Proteus  

myxofaciens

A

Pseudocaedibacter  

conjugatus

A

falsus

A

Pseudomonas  

alcaligenes

A

DS4079

B

Ps490

B

Ps553

B

Ps556

B

Ps600

B

415

B

415β

B

antimicrobica

A

aurantiaca

A

azotoformans

A

beijerinckii

A

betle

A

boreopolis

A

carboxydohydrogena

A

chlororaphis

A

citronellolis

A

doudoroffii

A

echinoides

A

elongata

A

flectens

A

fluorescens

A

fragi

A

fulva

A

fuscovaginae

A

gelidicola

A

geniculata

A

glathei

A

halophila

A

huttiensis

A

indigofera

A

iners

A

lanceolata

A

lemoignei

A

lundensis

A

mephitica

A

mucidolens

A

nautica

A

nitroreducens

A

oleovorans

A

pertucinogena

A

phenazinium

A

pictorum

A

putida

A

pyrocinia

A

resinovorans

A

saccharophila

A

spinosa

A

stanieri

A

straminae

A

synxantha

A

taetrolens

A

Pseudonocardia  

alni

A

compacta

A

halophobica

A

hydrocarbonoxydans

A

nitrificans

A

petroleophila

A

saturnea

A

spinosa

A

thermophila

A

Pyrobaculum  

islandicum

A

organotrophum

A

Pyrococcus  

furiosus

A

woesei

A

Pyrodictium  

abyssi

A

brockii

A

occultum

A

Quinella  

ovalis

A

Rarobacter  

faecitabidus

A

incanis

A

Rhizobacter  

daucus

A

Rhizobium  

ciceri

A

etii

A

galegae

A

huakuii

A

leguminosarum

A

loti

A

lupini

A

phaseoli

A

tianshanense

A

trifolii

A

tropici

A

Rhizopus  

arrhizus

A

oryzae

A

Rhodobacter  

blastica

A

capsulatus

A

sphaeroides

A

veldkampii

A

Rhodobium  

marinum

A

orientis

A

Rhodocista  

centenaria

A

Rhodococcus  

coprophilus

A

erythropolis

A

globerulus

A

luteus

A

marinonascens

A

opacus

A

rhodnii

A

ruber

A

zopfii

A

Rhodocyclus  

purpureus

A

tenuis

A

Rhodoferax  

fermentans

A

Rhodomicrobium  

vannielii

A

Rhodopila  

globiformis

A

Rhodoplanes  

elegans

A

roseus

A

Rhodopseudomonas  

aciophila

A

julia

A

palustris

A

sulfoviridis

A

viridis

A

Rhodospirillum  

centenum

A

fulvum

A

molischianum

A

photometricum

A

rubrum

A

salexigens

A

salinarum

A

sodomense

A

Rhodotorula

A

Rhodovulum  

adriaticum

A

euryhalinum

A

sulfidophilum

A

Rikenella  

microfusus

A

Roseburia  

cecicola

A

Roseobacter  

denitrificans

A

litoralis

A

Roseococcus  

thiosulfatophilus

A

Rubrivivax  

gelatinosus

A

Rubrobacter  

radiotolerans

A

Rugamonas  

rubra

A

Ruminobacter  

amylophilus

A

Ruminococcus  

albus

A

bromii

A

callidus

A

flavefaciens

A

gnavus

A

hansenii

A

lactaris

A

obeum

A

productus

A

torquens

A

Runella  

slithyformis

A

Saccharobacter  

fermentatus

A

Saccharococcus  

thermophilus

A

Saccharomonospora  

azurea

A

cyanea

A

glauca

A

Saccharomyces  

bayanus

A

cerevisiae

A

cerevisiae 210 Ng

B

cerevisiae 227 Ng

B

cerevisiae 237 Ng

B

cerevisiae 247 Ng

B

cerevisiae 248N

B

cerevisiae 251 Ng

B

cerevisiae 252 Ng

B

cerevisiae 254 Ng

B

cerevisiae 256 Ng

B

cerevisiae 257 Ng

B

uvarum

A

Saccharopolyspora  

erythraea

A

erythraea MR-1

B

erythraea NRRL-2338

B

gregorii

A

hirsuta subsp. hirsuta

A

hirsuta subsp. kobensis

A

hordei

A

spinosa

A

taberi

A

Saccharothrix  

aerocolonigenes

A

australiensis

A

coeruleofusca

A

coeruleoviolacea

A

cryophilis

A

espanaensis

A

flava

A

longispora

A

mutabilis subsp. capreolus

A

mutabilis subsp. mutabilis

A

syringae

A

texasensis

A

waywayandensis

A

Salinicoccus  

hispanicus

A

roseus

A

Salmonella  

typhimurium SL 3261

A

gallinarum 9R

A

Saprospira  

grandis

A

Sarcina  

maxima

A

ventriculi

A

Schizosaccharomyces  

pombe

A

Schizophyllum  

commune

A

Sebaldella  

termitidis

A

Selenomonas  

lacticifex

A

ruminantium subsp. lactilytica

A

ruminantium subsp. ruminantium

A

sputigena

A

Seliberia  

stellata

A

Serpens  

flexibilis

A

Serpulina  

innocens

A

Serratia  

ficaria

A

fonticola

A

odorifera

A

proteamaculans subsp. quinovora

A

Shewanella  

benthica

A

colwelliana

A

hanedai

A

Simonsiella  

crassa

A

muelleri

A

steedae

A

Sinorhizobium  

fredii

A

meliloti

A

saheli

A

teranga

A

xinjiangensis

A

Sphaerobacter  

thermophilus

A

Sphaerotilus  

natans

A

Sphingobacterium  

antarticus

A

faecium

A

heparina

A

piscium

A

Sphingomonas  

adhaesiva

A

capsulata

A

wittichii

A

Spirillospora  

albida

A

rubra

A

Spirillum  

volutans

A

Spirochaeta  

aurantia subsp. aurantia

A

aurantia subsp. stricta

A

halophila

A

isovalerica

A

litoralis

A

plicatilis

A

stenostrepta

A

thermophila

A

zuelzerae

A

Spiroplasma  

cantharicola

A

clarkii

A

chinense

A

culicicola

A

floricola

A

insolitum

A

ixodetis

A

monobiae

A

sabaudiense

A

taiwanense

A

Spirosoma  

linquale

A

Sporichthia  

polymorpha

A

Sporocytophaga  

myxococcoides

A

Sporohalobacter  

lortetii

A

marismortui

A

Sporolactobacillus  

inulinus

A

Sporomusa  

acidovorans

A

malonica

A

ovata

A

paucivorans

A

sphaeroides

A

termitida

A

Sporosarcina  

halophila

A

ureae

A

Staphylococcus  

arlettae

A

auricularis

A

carnosus

A

caseolyticus

A

chromogenes

A

delphini

A

equorum

A

gallinarum

A

kloosii

A

lentus

A

muscae

A

piscifermentans

A

sciuri

A

vitulus

A

Staphylothermus  

marinus

A

Starkeya  

novella

A

Stella  

humosa

A

vacuolata

A

Stibiobacter  

senarmonti

A

Stigmatella  

aurantiaca

A

erecta

A

Stomatococcus  

mucilaginosus

A

Streptoalloteichus  

hindustanus

A

Streptococcus  

alactolyticus

A

cricetus

A

crista

A

downei

A

ferus

A

gordonii

A

helveticus

A

hyointestinalis

A

intestinalis

A

macacae

A

pleomorphus

A

rattus

A

salivarius subsp. thermophilus

A

vestibularis

A

Streptomyces  

abikoensis

A

aburaviensis

A

achromogenes subsp. achromogenes

A

achromogenes subsp. rubradiris

A

acrimycini

A

aculeolatus

A

afghanensis

A

alanosinicus

A

albaduncus

A

albiaxialis

A

albidochromogenes

A

albidoflavus

A

albireticuli

A

albofaciens

A

alboflavus

A

albogriseolus

A

albolongus

A

alboniger

A

albospinus

A

albosporeus subsp. albosporeus

A

albosporeus subsp. labilomyceticus

A

albovinaceus

A

alboviridis

A

albulus

A

albus subsp. albus

A

albus subsp. pathocidicus

A

almquistii

A

althioticus

A

amakusaensis

A

ambofaciens

A

aminophilus

A

anandii

A

anthocyanicus

A

antibioticus

A

antimycoticus

A

anulatus

A

arabicus

A

arenae

A

armeniacus

A

asterosporus

A

atratus

A

atroauranticus

A

atroolivaceus

A

atrovirens

A

aurantiacus

A

aurantiogriseus

A

aureocirculatus

A

aureofaciens

A

aureorectus

A

aureoverticillatus

A

avellaneus

A

avidinii

A

azaticus

A

azureus

A

baarnensis

A

bacillaris

A

badius

A

baldaccii

A

bambergiensis

A

bellus

A

bikiniensis

A

biverticillatus

A

blastomyceticus

A

bluensis

A

bobili

A

bottropensis

A

brasiliensis

A

bungoensis

A

cacaoi subsp. asoensis

A

cacaoi subsp. cacaoi

A

caelestis

A

caeruleus

A

californicus

A

calvus

A

canarius

A

candidus

A

canescens

A

caniferus

A

canus

A

capillispiralis

A

capoamus

A

carpaticus

A

carpinensis

A

catenulae

A

cavourensis subsp. cavourensis

A

cavourensis subsp. washingtonensis

A

cellostaticus

A

celluloflavus

A

cellulosae

A

champavatii

A

chartreusis

A

chattanoogensis

A

chibaensis

A

chrestomyceticus

A

chromofuscus

A

chryseus

A

chrysomallus subsp. chrysmallus

A

chrysomallus subsp. fumigatus

A

cinereorectus

A

cinereoruber subsp. cinereoruber

A

cinereoruber subsp. fructofermentans

A

cinereospinus

A

cinereus

A

cinerochromogenes

A

cinnabarinus

A

cinnamonensis

A

cinnamoneus

A

cirratus

A

ciscaucasicus

A

citreofluorescens

A

clavifer

A

clavuligerus

A

clavuligerus ATCC 27064

B

cochleatus

A

coelescens

A

coelicoflavus

A

coelicolor

A

coeruleoflavus

A

coeruleofuscus

A

coeruleoprunus

A

coeruleorubidus

A

coerulescens

A

collinus

A

colombiensis

A

corchorusii

A

cremeus

A

crystallinus

A

curacoi

A

cuspidosporus

A

cyaneofuscatus

A

cyaneus

A

cyanoalbus

A

cystargineus

A

daghestanicus

A

diastaticus subsp. diastaticus

A

diastaticus subsp. ardesiacus

A

diastatochromogenes

A

distallicus

A

djakartensis

A

durhamensis

A

echinatus

A

echinoruber

A

ederensis

A

ehimensis

A

endus

A

enissocaesilis

A

erumpens

A

erythrogriseus

A

eurocidicus

A

eurythermus

A

exofoliatus

A

faecalis

A

felleus

A

fervens

A

filamentosus

A

filipinensis

A

fimbriatus

A

fimicarius

A

finlayi

A

flaveolus

A

flaveus

A

flavidofuscus

A

flavidovirens

A

flaviscleroticus

A

flavofungini

A

flavofuscus

A

flavogriseus

A

flavopersicus

A

flavotricini

A

flavovariabilis

A

flavovirens

A

flavoviridis

A

flocculus

A

floridae

A

fluorescens

A

fradiae

A

fragilis

A

fulvissimus

A

fulvorobeus

A

fumanus

A

fumigatiscleroticus

A

galbus

A

galilaeus

A

gancidicus

A

gardneri

A

gelaticus

A

geysiriensis

A

ghanaensis

A

gibsonii

A

glaucescens

A

glaucosporus

A

glaucus

A

globisporus subsp. caucasicus

A

globisporus subsp. globisporus

A

globosus

A

glomeratus

A

glomeroaurantiacus

A

gobitricini

A

goshikiensis

A

gougerotii

A

graminearus

A

graminofaciens

A

griseinus

A

griseoaurantiacus

A

griseobrunneus

A

griseocarneus

A

griseochromogenes

A

griseoflavus

A

griseofuscus

A

griseoincarnatus

A

griseoloalbus

A

griseolosporeus

A

griseolus

A

griseoluteus

A

griseomycini

A

griseoplanus

A

griseorubens

A

griseoruber

A

griseorubiginosus

A

griseosporeus

A

griseostramineus

A

griseoverticillatus

A

griseoviridis

A

griseus

A

griseus subsp. alpha

A

griseus subsp. cretosus

A

griseus subsp. griseus

A

griseus subsp. solvifaciens

A

hachijoensis

A

halstedii

A

hawaiiensis

A

heliomycini

A

helvaticus

A

herbaricolor

A

hiroshimensis

A

hirsutus

A

humidus

A

humiferus

A

hydrogenans

A

hygroscopicus subsp. angustmyceticus

A

hygroscopicus subsp. decoyicus

A

hygroscopicus subsp. glebosus

A

hygroscopicus subsp. hygroscopicus

A

hygroscopicus subsp. ossamyceticus

A

iakyrus

A

indiaensis

A

indigoferus

A

intermedius

A

inusitatus

A

ipomoeae

A

janthinus

A

kanamyceticus

A

kashmirensis

A

katrae

A

kentuckensis

A

kifunensis

A

kishiwadensis

A

kunmingensis

A

kurssanovii

A

labedae

A

ladakanum

A

lanatus

A

lateritius

A

laurentii

A

lavendofoliae

A

lavendulae subsp. grasserius

A

lavendulae subsp. lavendulae

A

lavenduligriseus

A

lavendulocolor

A

levis

A

libani subsp. libani

A

libani subsp. rufus

A

lienomycini

A

lilacinus

A

limosus

A

lincolnensis

A

lipmanii

A

litmocidini

A

lividans

A

lomondensis

A

longisporoflavus

A

longispororuber

A

longosporus

A

longwoodensis

A

lucensis

A

luridus

A

lusitanus

A

luteogriseus

A

luteosporeus

A

luteoverticillatus

A

lydicus

A

macrosporus

A

malachitofuscus

A

malachitospinus

A

mashuensis

A

massasporeus

A

matensis

A

mauvecolor

A

mediocidicus

A

mediolani

A

megasporus

A

melanogenes

A

melanosporofaciens

A

michiganensis

A

microflavus

A

minutiscleroticus

A

mirabilis

A

misakiensis

A

misionensis

A

mobaraensis

A

monomycini

A

morookaensis

A

murinus

A

mutabilis

A

mutomycini

A

naganishii

A

narbonensis

A

nashvillensis

A

natalensis

A

natalensis CBS700.57

B

netropsis

A

neyagawaensis

A

niger

A

nigrescens

A

nigrifaciens

A

nitrosporeus

A

niveoruber

A

niveus

A

noboritoensis

A

nodosus

A

nogalater

A

nojiriensis

A

noursei

A

novaecaesareae

A

ochraceiscleroticus

A

odorifer

A

olivaceiscleroticus

A

olivaceoviridis

A

olivaceus

A

olivochromogenes

A

olivoreticuli

A

olivoverticillatus

A

olivoviridis

A

omiyaensis

A

orinoci

A

ossamyceticus

A

pactum

A

paracochleatus

A

paradoxus

A

parvisporogenes

A

parvulus

A

parvus

A

peucetius

A

phaeochromogenes

A

phaeofaciens

A

phaeopurpureus

A

phaeoviridis

A

phosalacinea

A

pilosus

A

platensis

A

plicatus

A

pluricolorescens

A

pneumoniae

A

polychromogenes

A

polychromogenes

A

poonensis

A

praecox

A

prasinopilosus

A

prasinosporus

A

prasinus

A

prunicolor

A

psammoticus

A

pseudoechinosporeus

A

pseudogriseolus

A

pseudovenezuelae

A

pulveraceus

A

puniceus

A

purpeofuscus

A

purpurascens

A

purpureus

A

purpurogeneiscleroticus

A

racemochromogenes

A

rameus

A

ramocissimus

A

ramulosus

A

rangoon

A

recifensis

A

rectiverticillatus

A

rectiviolaceus

A

regensis

A

resistomycificus

A

rimosus

A

rimosus subsp. paromomycinus

A

rimosus subsp. rimosus

A

rishiriensis

A

rochei

A

roseiscleroticus

A

roseodiastaticus

A

roseoflavus

A

roseofulvus

A

roseolilacinus

A

roseolus

A

roseosporus

A

roseoverticillatus

A

roseoviolaceus

A

roseoviridis

A

ruber

A

rubiginosohelvolus

A

rubiginosus

A

rubrogriseus

A

rutgersensis subsp. castelarensis

A

rutgersensis subsp. rutgersensis

A

sampsonii

A

sanguis

A

sannanensis

A

sclerotialus

A

septatus

A

setae

A

setonii

A

showdoensis

A

sindenensis

A

sioyaensis

A

sparsogenes

A

spectabilis

A

speleomycini

A

spheroides

A

spinoverrucosus

A

spiralis

A

spiroverticillatus

A

sporocinereus

A

sporoclivatus

A

spororaveus

A

sporoverrucosus

A

subrutilus

A

sulfonofaciens

A

sulphureus

A

tanashiensis

A

tauricus

A

tendae

A

termitum

A

thermoautotrophicus

A

thermodiastaticus

A

thermolineatus

A

thermonitrificans

A

thermoviolaceus subsp. apingens

A

thermoviolaceus subsp. thermoviolaceus

A

thermovulgaris

A

thioluteus

A

torulosus

A

toxytricini

A

tricolor

A

tubercidicus

A

tuirus

A

umbrinus

A

variabilis

A

variegatus

A

varsoviensis

A

vastus

A

venezuelae

A

vinaceus

A

vinaceusdrappus

A

violaceochromogenes

A

violaceolatus

A

violaceorectus

A

violaceoruber

A

violaceorubidus

A

violaceus

A

violaceusniger

A

violarus

A

violascens

A

violatus

A

violens

A

virens

A

virginiae

A

viridiviolaceus

A

viridobrunneus

A

viridochromogenes

A

viridodiastaticus

A

viridoflavus

A

viridosporus

A

vitaminophilus

A

wedmorensis

A

werraensis

A

willmorei

A

xanthochromogenes

A

xanthocidicus

A

xantholiticus

A

xanthophaeus

A

yerevanensis

A

yokosukanensis

A

zaomyceticus

A

Streptosporangium  

album

A

amethystogenes

A

carneum

A

corrugatum

A

fragile

A

longisporum

A

nondiastaticum

A

pseudovulgare

A

viridialbum

A

vulgare

A

Streptoverticillium  

alboverticillatum

A

album

A

ardum

A

aureoversile

A

olivomycini

A

salmonis

A

sapporonense

A

syringium

A

Stygiolobus  

azoricus

A

Succinimonas  

amylolytica

A

Sulfobacillus  

thermosulfidooxidans

A

Sulfolobus  

acidocaldarius

A

metallicus

A

shibatae

A

solfataricus

A

Sulfurimonas  

denitrificans

A

Sulfurospirillum  

deleylanum

A

Symbiotes  

lectularius

A

Synechococcus  

elongatus

A

Synergistes  

jonesii

A

Syntrophobacter  

wolinii

A

Syntrophococcus  

sucromutans

A

Syntrophomonas  

sapovorans

A

wolfei subsp. saponavida

A

wolfei subsp. wolfei

A

Syntrophospora  

bryantii

A

Syntrophus  

buswellii

A

Talaromyces  

emersonii

A

Tectibacter  

vulgaris

A

Telluria  

chitinolytica

A

mixta

A

Terrabacter  

tumescens

A

Tetragenococcus  

halophilus

A

Thaurera  

selenatis

A

Thermithiobacillus  

tepidarius

A

Thermoactinomyces  

intermedius

A

peptonophilus

A

putidus

A

Thermoanaerobacter  

acetoethylicus

A

brockii

A

ethanolicus

A

finnii

A

kivui

A

thermocopriae

A

thermohydrosulfuricus

A

Thermoanaero-bacterium  

saccharolyticum

A

thermosaccharolyticum

A

thermosulfurogenes

A

xylanolyticum

A

Thermoanaerobium  

acetigenum

A

Thermobacteroides  

leptospartum

A

Thermococcus  

celer

A

profundus

A

stetteri

A

Thermocrispum  

agreste

A

munincipale

A

Thermodesulfobacterium  

commune

A

mobile

A

Thermodesulfovibrio  

yellowstonii

A

Thermofilum  

pendens

A

Thermoleophilum  

album

A

minutum

A

Thermomicrobium  

fosteri

A

roseum

A

Thermomonospora  

alba

A

chromogena

A

curvata

A

formosensis

A

fusca

A

mesophila

A

mesouviformis

A

Thermonema  

lapsum

A

Thermoplasma  

acidophilum

A

volcanium

A

Thermoproteus  

neutrophilus

A

tenax

A

Thermosipho  

africanus

A

Thermothrix  

thiopara

A

Thermotoga  

maritima

A

neapolitana

A

thermarum

A

Thermus  

aquaticus

A

filiformis

A

ruber

A

scotoductus

A

thermophillus

A

Thiobacillus  

acidophilus

A

albertis

A

concretivorus

A

delicata

A

denitrificans

A

ferrooxidans

A

intermedius

A

neapolitanus

A

novellus

A

perometabolis

A

rapidicrescens

A

tepidarius

A

thiooxidans

A

thioparus

A

versutus

A

Thiobacterium  

bovistum

A

Thiocapsa  

halophila

A

pfennigii

A

roseopersicina

A

Thiocystis  

gelatinosa

A

violacea

A

Thiodictyon  

bacillosum

A

elegans

A

Thiomicrospira  

crunogena

A

denitrificans

A

pelophila

A

Thiomonas  

intermedia

A

perometabolis

A

Thiopedia  

rosea

A

Thioploca  

araucae

A

chileae

A

ingrica

A

schmidlei

A

Thiorhodovibrio  

winogradski

A

Thiospira  

winogradsky

A

Thiospirillum  

jenense

A

Thiothrix  

nivea

A

Thiovulum  

majus

A

Toxothrix  

trichogenes

A

Trabulsiella  

guamensis

A

Treponema  

bryantii

A

minutum

A

phagedenis

A

refringens

A

saccharophilum

A

scoliodontum

A

succinifaciens

A

Trichococcus  

flocculiformis

A

Trichoderma  

reesii

A

viride

A

Ureaplasma  

cati

A

felinum

A

Vampirovibrio  

chlorellavorus

A

Variovorax  

paradoxus

A

Veillonella  

caviae

A

criceti

A

parvula

A

ratti

A

rodentium

A

Verrucomicrobium  

spinosum

A

Vibrio  

campbellii

A

costicola

A

diazotrophicus

A

gazogenes

A

marinus

A

mediterranei

A

mytili

A

natriegens

A

navarrensis

A

nereis

A

nigripulchritudo

A

orientalis

A

proteolyticus

A

Vitreoscilla  

beggiatoides

A

filiformis

A

stercoraria

A

Volcaniella  

eurihalina

A

Weissella  

halotolerans

A

hellenica

A

kandleri

A

minor

A

paramesenteroides

A

viridescens

A

Wolbachia  

melophagi

A

persica

A

pipientis

A

Wolinella  

succinogenes

A

Xanthobacter  

agilis

A

autotrophicus

A

flavus

A

Xenorhabdus  

poinari

A

Yarrowia  

lypolytica

A

Yersinia  

aldovae

A

bercovieri

A

mollaretii

A

Zavarinia  

compransoris

A

Zoogloea  

ramigera

A

Zygosaccharomyces  

rouxii

A

Zymomonas  

mobilis subsp. mobilis

A

mobilis subsp. pomacea

A

Zymophilus  

paucivorans

A

raffinosivorans

A

Bijlage 2 [Vervallen per 01-03-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-03-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-03-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.]

Bijlage 4a [Vervallen per 01-03-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeher te Den Haag.]

Bijlage 5. Inschaling van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (behorend bij artikel 7 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen) [Vervallen per 01-03-2015]

5.1 Activiteiten met een genetisch gemodificeerd micro-organisme waarvan de gastheer staat vermeld in bijlage 1 en de vector staat vermeld in bijlage 2, onder 2.1.1, en waarin zich geen insertie bevindt die vermeld staat in bijlage 2, onder 2.2 [Vervallen per 01-03-2015]

Inschaling: ML-I.

5.2 Activiteiten met een genetisch gemodificeerd micro-organisme waarvan de gastheer staat vermeld in bijlage 1 en de vector staat vermeld in bijlage 2, onder 2.1.1 of een vector die voldoet aan de criteria vermeld in bijlage 2, onder 2.1 [Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten waarbij ongekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: ML-II.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • c. De donor is een defect, voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-II, ML-I, ML-I.

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat.

  Inschaling: ML-I.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: ML-II.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van d de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van d de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een defect, voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-II, ML-I, ML-I.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: ML-I.

5.3 Activiteiten met een genetisch gemodificeerd micro-organisme van klasse 4, 3, 2 of 1 (uitgezonderd virussen infectieus voor hogere eukaryoten) [Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten waarbij ongekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-III

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: ML-II.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • c. De donor is een defect, voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-II.

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: ML-II.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-III

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: ML-II.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een defect, voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-II.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: de gastheer is een micro-organisme van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-II

  klasse 1, nog niet erkend als geschikt voor bijlage 1: ML-II.

5.4 Activiteiten met genetisch gemodificeerde animale cellen dan wel plantencellen [Vervallen per 01-03-2015]

5.4.1 De vector is een plasmide [Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten waarbij ongekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: ML-II.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en aanwezigheid van het genetisch materiaal van de donor in de gastheer kan leiden tot de vorming van autonoom replicerende virusdeeltjes.

  Inschaling: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • c. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en aanwezigheid van het genetisch materiaal van de donor in de gastheer kan niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende virusdeeltjes.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat.

  Inschaling: ML-I.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: ML-II.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: ML-I.

5.4.2 De combinatie van gastheercel en virale vector is biologisch ingeperkt [Vervallen per 01-03-2015]

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: ML-III

  klasse 3: ML-II

  klasse 2: ML-II

  klasse 1: ML-II.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • c. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I

  klasse 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-I .

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I

  klasse 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-I.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: ML-III

  klasse 3: ML-II

  klasse 2: ML-I

  klasse 1: ML-I.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: ML-III

  klasse 3: ML-II

  klasse 2: ML-II

  klasse 1: ML-II.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende virusdeeltjes.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II

  klasse 1: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende virusdeeltjes.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-I

  klasse 1: respectievelijk ML-II, ML-II, ML-I.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: de virale vector is afgeleid van een virus van

  klasse 4: ML-III

  klasse 3: ML-II

  klasse 2: ML-I

  klasse 1: ML-I.

5.4.3 De combinatie van gastheercel en virale vector is biologisch niet ingeperkt [Vervallen per 01-03-2015]

Activiteiten waarbij ongekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • a. De donor bevat een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-III.

 • b. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • c. De donor is een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II.

 • d. De donor is een niet-viraal pathogeen van respectievelijk klasse 4, 3 of 2.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II.

 • e. De donor is een organisme dat geen schadelijk genproduct bevat

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-II.

Activiteiten waarbij gekarakteriseerde donorsequenties worden gebruikt:

 • f. De sequentie bevat genetische informatie voor een schadelijk genproduct dat werkzaam kan zijn in deze gastheer.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-III.

 • g. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-IV, ML-III, ML-II.

 • h. De sequentie bevat, in combinatie met sequenties van de gastheer of de vector, genetische informatie voor de vorming van een voor eukaryote cellen infectieus virus van respectievelijk klasse 4, 3 of 2, en de in de gastheer gebrachte virale sequenties kunnen niet leiden tot de vorming van autonoom replicerende deeltjes.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: respectievelijk ML-IV, ML-IV, ML-IV

  klasse 3: respectievelijk ML-III, ML-III, ML-III

  klasse 2: respectievelijk ML-III, ML-II, ML-II.

 • i. De sequentie bevat geen genetische informatie die codeert voor een schadelijk genproduct.

  Inschaling: de virale vector is een virus van

  klasse 4: ML-IV

  klasse 3: ML-III

  klasse 2: ML-II.

5.4.4 Activiteiten met al dan niet genetisch gemodificeerde animale cellen dan wel plantencellen al dan niet in associatie met een genetisch gemodificeerd micro-organisme [Vervallen per 01-03-2015]

 • a. Celkweek van cellen afkomstig van genetisch gemodificeerde dieren die gehouden worden in een D-I inrichting.

  Inschaling: ML-I indien gebracht onder omstandigheden dat replicatie dan wel overdracht van genetisch materiaal mogelijk is.

 • b. Cellen afkomstig van al dan niet genetisch gemodificeerde dieren in associatie met een genetisch gemodificeerd micro-organisme die gehouden worden in een DM-IV, DM-III, DM-II, DM-I inrichting.

  Inschaling: ML niveau waarop het genetisch gemodificeerde micro-organisme gehanteerd moet worden.

 • c. Celkweek van cellen afkomstig van genetisch gemodificeerde planten die gekweekt worden in een PL, PC-I, PK-I, PK-II inrichting.

  Inschaling: PL dan wel ML-I indien gebracht onder omstandigheden dat replicatie dan wel overdracht van genetisch materiaal mogelijk is.

 • d. Cellen afkomstig van al dan niet genetisch gemodificeerde planten in associatie met een genetisch gemodificeerd micro-organisme die gekweekt worden in een PCM-IV/PKM-IV, PCM-III/PKM-III, PCM-II/PKM-II, PCM-I/PKM-I inrichting.

  Inschaling: ML niveau waarop het genetisch gemodificeerde micro-organisme gehanteerd moet worden.

5.5 Handelingen met planten [Vervallen per 01-03-2015]

5.5.1 Handelingen met genetisch gemodificeerde planten [Vervallen per 01-03-2015]

 • a. Genetisch gemodificeerde planten die het stadium van bloei niet bereiken en geen genetische informatie bevatten die voor een schadelijk genproduct kan coderen.

  Inschaling:

  • handelingen in laboratoria: PL

  • handelingen in kweekcellen: PC-I

  • handelingen in kassen: PK-I.

 • b. Genetisch gemodificeerde planten die het stadium van bloei bereiken en geen genetische informatie bevatten die voor een schadelijk genproduct kan coderen.

  Inschaling:

  • handelingen in kweekcellen: PC-I

  • handelingen in kassen: PK-I of PK-II afhankelijk van de eigenschappen van de plantensoort.

 • c. Genetisch gemodificeerde planten die genetische informatie coderend voor een schadelijk genproduct kan bevatten.

  Inschaling: PC-I of PK-II aangepast op het schadelijke effect.

5.5.2 Handelingen met al dan niet genetisch gemodificeerde planten in associatie met genetisch gemodificeerde micro-organismen [Vervallen per 01-03-2015]

 • a. Planten in associatie met genetisch gemodificeerde disarmed A.tumefaciens waarin geen volledige genomische kloon van een plantenvirus geïnserteerd is in het T-DNA.

  Inschaling: PC-I in gesealde containers.

 • b. Planten in associatie met genetisch gemodificeerde micro-organismen die onder laboratorium omstandigheden op ML-I niveau moeten worden gehanteerd.

  Inschaling: PCM-I/ PKM-I.

 • c. Planten in associatie met genetisch gemodificeerde micro-organismen die onder laboratorium omstandigheden op ML-II niveau moeten worden gehanteerd.

  Inschaling: PCM-II/PKM-II of PCM-III/PKM-III in geval van aerogene verspreiding van het micro-organisme.

 • d. Planten in associatie met genetisch gemodificeerde micro-organismen die onder laboratorium omstandigheden op ML-III niveau moeten worden gehanteerd.

  Inschaling: PCM-III/PKM-III.

 • e. Planten in associatie met genetisch gemodificeerde micro-organismen die onder laboratorium omstandigheden op ML-IV niveau moeten worden gehanteerd.

  Inschaling: PCM-IV/PKM-IV.

5.6 Handelingen met dieren [Vervallen per 01-03-2015]

5.6.1 Handelingen met genetisch gemodificeerde dieren [Vervallen per 01-03-2015]

 • a. Handelingen met genetisch gemodificeerde dieren die geen genetische informatie bevatten die voor een schadelijk genproduct kan coderen.

  Inschaling: D-I.

 • b. Genetisch gemodificeerde dieren die genetische informatie bevatten die voor een schadelijk genproduct kan coderen.

  Inschaling: D-I aangepast op het schadelijke effect.

5.6.2 Handelingen met al dan niet genetisch gemodificeerde dieren in associatie met genetisch gemodificeerde organismen [Vervallen per 01-03-2015]

 • a. Dieren in associatie met plasmide of getransfecteerde cellen afkomstig van hogere eukaryoten, waarbij door de combinatie van het dier en de genetisch gemodificeerde vector of cel biologische inperking is verkregen.

  Inschaling: D-I.

Als aan a. niet voldaan wordt:

 • b. Dieren in associatie met genetisch gemodificeerde micro-organismen die onder laboratorium omstandigheden op ML-I niveau moeten worden gehanteerd.

  Inschaling: DM-I.

 • c. Dieren in associatie met genetisch gemodificeerde micro-organismen die onder laboratorium omstandigheden op ML-II niveau moeten worden gehanteerd;

  Inschaling: DM-II;

  DM-III in geval van aërogene verspreiding van het micro-organisme.

 • d. Dieren in associatie met genetisch gemodificeerde micro-organismen die onder laboratorium omstandigheden op ML-III niveau moeten worden gehanteerd;

  Inschaling: DM-III.

 • e. Dieren in associatie met genetisch gemodificeerde micro-organismen die onder laboratorium omstandigheden op ML-IV niveau moeten worden gehanteerd;

  Inschaling: DM-IV.

5.7 Handelingen in procesinstallaties [Vervallen per 01-03-2015]

5.7.1 Het genetisch gemodificeerde organisme voldoet aan elk van de volgende voorwaarden: [Vervallen per 01-03-2015]

 • a. het genetisch gemodificeerde organisme behoort tot groep I;

 • b. de gebruikte gastheer en vector(en) zijn alle overeenkomstig bijlage 1 respectievelijk 2, dan wel overeenkomstig een beschikking krachtens artikel 2, vierde lid, van het Besluit aangeduid als geschikt voor de vervaardiging van een genetisch gemodificeerd organisme waarmee onder voorwaarden handelingen op MI-I niveau of hoger mogen worden verricht;

 • c. het genetisch gemodificeerde organisme is niet pathogeen;

 • d. het genetisch gemodificeerde organisme is in de installatie en het productieproces ten minste even veilig voor de gezondheid van de mens en het milieu als de gastheer of ouderstammen;

 • e. het genetisch gemodificeerde organisme heeft ten opzichte van het wildtype organisme waarvan het is afgeleid, een beperkte overlevingskans buiten het fysisch inperkend systeem.

Inschaling: MI-I.

5.7.2 Het genetisch gemodificeerde organisme voldoet aan elk van de volgende voorwaarden: [Vervallen per 01-03-2015]

 • a. het genetisch gemodificeerde organisme behoort tot groep I;

 • b. de gebruikte gastheer en vector(en) zijn overeenkomstig bijlage 1 respectievelijk bijlage 2, dan wel overeenkomstig een beschikking krachtens artikel 2, vierde lid, van het Besluit aangeduid als geschikt voor de vervaardiging van een genetisch gemodificeerd organisme waarmee onder voorwaarden handelingen op MI-II niveau of hoger mogen worden verricht;

 • c. het genetisch gemodificeerde organisme is niet pathogeen;

 • d. het genetisch gemodificeerde organisme is ten minste even veilig voor de gezondheid van de mens en het milieu als de gastheer of de ouderstammen.

Inschaling: MI-II

5.7.3 Het genetisch gemodificeerde organisme voldoet niet aan de voorwaarden vermeld onder 5.7.1 of 5.7.2 [Vervallen per 01-03-2015]

 • a. Handelingen met het genetisch gemodificeerd organisme in laboratoria kunnen worden verricht in een ML-I of ML-II werkruimte.

  Inschaling: MI-III.

 • b. Handelingen met het genetisch gemodificeerd organisme in laboratoria moeten worden verricht in een ML-III werkruimte.

  Inschaling: MI-IV.

Bijlage 6 [Vervallen per 01-04-2008]

Bijlage 7 [Vervallen per 01-03-2015]