Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling versterking recreatie[Regeling vervallen per 01-04-2007.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-03-2007

Regeling versterking recreatie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2007]

minister:

In deze regeling wordt verstaan onder Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2007]

De Minister kan aan het Kennis- en innovatiecentrum Stichting Recreatie subsidie verstrekken voor programma’s die een bijdrage leveren aan de bevordering van kennis en deskundigheid op het gebied van de recreatie.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 5 [Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De minister stelt jaarlijks vóór 1 september het subsidieplafond vast voor het komende kalenderjaar.

 • 2 De minister geeft van het besluit, bedoeld in het eerste lid, kennis in de Staatscourant.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 7 [Vervallen per 01-04-2007]

Subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar en bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2007]

Paragraaf 2. Subsidieverlening [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 11 [Vervallen per 01-04-2007]

Subsidieaanvragen worden bij de Minister ingediend vóór 1 februari van het kalenderjaar, bedoeld in artikel 7.

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 14 [Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Een aanvraag, gaat vergezeld van een werkprogramma.

 • 2 Het werkprogramma houdt in ieder geval het volgende in:

  • a. een beschrijving van de werkzaamheden en activiteiten van de instelling voor het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • b. een beschrijving van de financiële gevolgen van de werkzaamheden en de activiteiten;

  • c. een meerjarenperspectief;

  • d. een plan voor de uitvoering van een evaluatie waarin wordt aangegeven in hoeverre de beoogde doelen bereikt zijn.

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 01-04-2007]

De subsidie, wordt verleend op basis van een beoordeling op de mate waarin de daarin beschreven activiteiten bijdragen tot de verwezenlijking van het rijksbeleid op het terrein van de recreatie.

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 18 [Vervallen per 01-04-2007]

De Minister beslist op aanvragen binnen drie maanden na ontvangst daarvan.

Artikel 19 [Vervallen per 01-04-2007]

Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 3. Voorschotverlening [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 20 [Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De minister kan de subsidieontvanger op diens verzoek voorschotten verstrekken van ten hoogste 95% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2 De aanvraag tot voorschotverlening gaat vergezeld van een overzicht van de liquiditeitsbehoefte.

Paragraaf 4. Verplichtingen van de subsidieontvanger [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 21 [Vervallen per 01-04-2007]

De subsidieontvanger voert het programma uit overeenkomstig het werkprogramma waarop de beschikking tot subsidieverlening betrekking heeft.

Paragraaf 5. Subsidievaststelling [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 22 [Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De aanvraag voor vaststelling van de subsidie wordt binnen vier maanden na afloop van het programma ingediend.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een financiële verantwoording van het programma;

  • b. indien de subsidiabele kosten meer bedragen dan € 34.033,52: een verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze regeling gestelde voorwaarden en verplichtingen;

  • c. de eindrapportage van het programma.

Artikel 23 [Vervallen per 01-04-2007]

De minister stelt binnen vier maanden na ontvangst van de in artikel 22, tweede lid, bedoelde bescheiden de subsidie overeenkomstig de subsidieverlening vast.

Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 26 [Vervallen per 01-04-2007]

De Regeling subsidiëring niet-terreinbeherende organisaties blijft van toepassing, doch slechts ten aanzien van aanvragen die op grond daarvan zijn gedaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 27 [Vervallen per 01-04-2007]

Twee jaar na inwerkingtreding en voorts iedere drie jaar publiceert de minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk.

Artikel 28 [Vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 29 [Vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling versterking recreatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 mei 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen