Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijdrage toezichtskosten Wet toezicht beleggingsinstellingen voor 1998[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 31-05-1998 t/m 31-12-2003

Regeling tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 7 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. d.d. 7 mei 1998;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Het door De Nederlandsche Bank N.V. ingevolge artikel 3 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen aan vergunninghouders in rekening te brengen variabele bedrag bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen wordt voor 1998 vastgesteld op: f 18,01 per miljoen balanstotaal. Voor het balanstotaal wordt bij de bepaling van dit bedrag buiten beschouwing gelaten het meerdere boven f 2 miljard.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm