Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen[Regeling vervallen per 01-06-2009.]

Geldend van 10-11-2004 t/m 31-05-2009

Besluit van 23 april 1998, houdende Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 november 1997, GZB/C&O/976674, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische zaken,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 februari 1998, nr. W13.97.0769);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 april 1998, GZB/C&O/98740, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. aromatische aminen: de in bijlage I bij dit besluit genoemde verbindingen;

  • b. Azo-kleurstof: kleurstof waarvan de structuur wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een eenheid van twee stikstofatomen met een tweevoudige onderlinge binding;

  • c. pigment: een uit deeltjes bestaande, in het toepassingsmedium praktisch onoplosbare verbinding die als kleurstof wordt gebruikt.

  • d. textiel- en lederproducten: producten vervaardigd van textiel of leder die langdurig rechtstreeks in aanraking kunnen komen met de menselijke huid of mondholte.

 • 2 Tot de producten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, behoren onder meer van textiel of leder vervaardigde kleding, beddengoed, handdoeken, haarstukjes, pruiken, hoeden, luiers en andere toiletartikelen, slaapzakken, schoeisel, handschoenen, horlogebandjes, handtassen, portemonnees, portefeuilles, aktetassen, stoelbekleding, nektasjes, speelgoed, speelgoed met kledingstukken van textiel of leder, alsmede garen en weefsels bestemd voor de eindgebruiker.

Artikel 2 [Vervallen per 01-06-2009]

Het is verboden textiel- en lederproducten te verhandelen die niet voldoen aan de eisen bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun samenstelling of eigenschappen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Textiel- en lederproducten, dan wel van textiel of leder vervaardigde onderdelen van andere producten die langdurig rechtstreeks in aanraking kunnen komen met de menselijke huid of mondholte, bevatten geen Azo-kleurstoffen waaruit aromatische aminen gevormd kunnen worden in concentraties hoger dan 30 mg/kg.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op extiel- en lederproducten waarin de in het eerste lid bedoelde Azo-kleurstoffen uitsluitend aanwezig zijn als pigment.

Artikel 4 [Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 De methoden van onderzoek in bijlage II bij dit besluit zijn bij uitsluiting beslissend voor de vaststelling of met betrekking tot textiel- en lederproducten al dan niet is voldaan aan de bij dit besluit gestelde eisen.

Artikel 4a [Vervallen per 01-06-2009]

In afwijking van artikel 2 mogen textielproducten, die zijn vervaardigd van herwonnen vezels waarin de in artikel 3, eerste lid, bedoelde azo-kleurstoffen aanwezig zijn en waaruit geen aromatische aminen vrijkomen in concentraties hoger dan 70 mg/kg, tot 1 januari 2005 worden verhandeld.

Artikel 5 [Vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat tweedehands kleding, schoeisel en beddengoed, alsmede kleding, schoeisel en beddengoed, tevens zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen, en kleding, schoeisel en beddengoed vervaardigd van teruggewonnen vezels waarin de in artikel 3, eerste lid, bedoelde Azo-kleurstoffen aanwezig zijn, nog tot 1 januari 2000 mogen worden verhandeld.

Artikel 6 [Vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de achttiende juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

BIJLAGE I. BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1, ONDERDEEL A, VAN HET WARENWETBESLUIT AZO-KLEURSTOFFEN [Vervallen per 01-06-2009]

Verbodslijst van aromatische aminen die vrij kunnen komen uit azokleurstoffen en die als kankerverwekkend geclassificeerd zijn of als zodanig beschouwd worden

AROMATISCH AMINE

AFKORTING

CAS NR.

4-aminoazobenzeen

 

60–09–3

o-amino-azotolueen

O-A

92–67–1

4-aminodifenyl

 

92–67–1

2-amino-4-nitrotolueen

2-A-4-N

99–55–8

o-anisidine 2-methoxyaniline

 

90–04–0

benzidine

B

92–87–5

p-chlooraniline

 

106–47–8

4-chloor-o-toluidine

C

95–69–2

p-cresidine

 

120–71–8

2,4-diaminoanisol

 

615–05–4

4,4'-diaminodifenylmethaan

 

101–77–9

3,3'-dichloorbenzidine

Dcb

91–94–1

3,3'-dimethoxybenzidine

D

119–90–4

3,3'-dimethylbenzidine

T

119–93–7

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan

 

838–88–0

4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)

 

101–14–4

2-naftylamine

N

91–59–8

4,4'-oxydianiline

 

101–80–4

4,4'-thiodianiline

 

139–65–1

2,4-tolueendiamine

2,4-T

95–80–7

o-toluidine

o-T

95–53–4

2,4,5-trimethylaniline

 

137–17–7

Bijlage II. behorende bij artikel 4 van het Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen [Vervallen per 01-06-2009]

Lijst van testmethoden

Europese normalisatie-organisatie

Referentie en titel van de norm

Referentiedocument

Referentie van de vervangen norm

CEN

Leder – Chemische tests – Vaststelling van bepaalde Azo-kleurstoffen in geverfd leder

CEN ISO/TS 17234:2003

Geen

CEN

Textiel – Methoden voor de vaststelling van bepaalde aromatische aminen op basis van Azo-kleurstoffen

– Deel 1: Opsporing van het gebruik van bepaalde zonder extractie toegankelijke Azo-kleurstoffen

EN 14362-1:2003

Geen

CEN

Textiel – Methoden voor de vaststelling van bepaalde aromatische aminen op basis van Azo-kleurstoffen

– Deel 2: Opsporing van het gebruik van bepaalde door extractie van de vezels toegankelijke Azo-kleurstoffen

EN 14362-2:2003

Geen

BIJLAGE A. Lijst van karakteristieke massafragmenten van de met heptafluorboterzuuranhydride gederivatiseerde aromatische aminen voor identificatie en bevestiging met de GC-ITD. [Vervallen per 01-06-2009]

Nr. HFBA-derivaat aromatisch amine

m 1 (m/z)

m 2 (m/z)

m 3 (m/z)

         
1. o-amino-azotolueen 91 302 421
2. 4-aminodifenyl 365 168 141
3. 2-amino-4-nitrotolueen 331 301 179
4. benzidine 576 379  
5. p-chlooraniline 126 323 154
6. 4-chloor-o-toluidine 168 140 337
7. p-cresidine 333 149 164
8. 2,4-diaminoanisol 530 346 515
9. 4,4'-diaminodifenylmethaan 132 590 393
10. 3,3'-dichloorbenzidine 609 447 645
11. 3,3'-dimethoxybenzidine 637 452 214
12. 3,3'-dimethylbenzidine 604 407 435
13. 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan 146 618 316
14. 4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline) 300 624 166
15. 2-naftylamine 339 115 142
16. 4,4'-oxydianiline 592 395  
17. 4,4'-thiodianiline 608 439 411
18. 2,4-tolueendiamine 345 514 317
19. o-toluidine 314 303 106
20. 2,4,5-trimethylaniline 162 331 134
22. o-anisidine 319 150 135
24. aniline 120 92 289

BIJLAGE B. – Recovery aromatische aminen [Vervallen per 01-06-2009]

Tabel 1 . Recovery en relatieve standaardafwijking (RSDrin %, n=10,) onder herhaalbaarheidscondities van aromatische aminen gespiked aan deblanco extractievloeistof(citraatbuffer, pH=6). [Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine 30 mg/kg 100 mg/kg 1000 mg/kg
         
2. 4-aminodifenyl 88.5 (7.5) 86.8 (7.5) 91.6 (2.2)
4. benzidine 85.9 (5.8) 84.3 (7.3) 71.6 (6.1)
5. p-chlooraniline      
6. 4-chloor-o-toluidine      
7. p-cresidine      
9. 4,4'-diaminodifenyl-methaan 89.7 (2.7) 85.2 (7.3) 67.2 (4.8)
10. 3,3'-dichloorbenzidine 92.6 (9.4) 97.7 (5.2)
11. 3,3'-dimethoxybenzidine 99.0 (8.6) 88.6 (9.8) 93.6 (5.7)
12. 3,3'-dimethylbenzidine 98.2 (3.6) 93.7 (6.9) 89.7 (2.5)
13. 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan      
14. 4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline) 99.2 (5.7) 104.9 (3.7)
15. 2-naftylamine 39.0 (17.6) 58.1 (24.2) 86.2 (3.4)
16. 4,4'-oxydianiline 81.8 (3.4) 77.5 (7.2) 59.2 (5.9)
17. 4,4'-thiodianiline 92.0 (6.7) 86.3 (6.8) 87.2 (3.0)
18. 2,4-tolueendiamine 68.2 (5.6) 68.0 (9.6) 72.8 (4.1)
19. o-toluidine 91.8 (2.3) 85.6 (7.7) 88.9 (2.6)
20. 2,4,5-trimethylaniline 88.3 (6.0) 85.1 (6.0) 82.4 (2.5)
22. o-anisidine 96.3 (6.5) 102.8(10.2) 91.9 (2.2)
24. aniline 86.2 (2.9) 82.7 (7.1) 80.8 (2.4)

Tabel 2 (vervolg) . Recovery en relatieve standaardafwijking (RSDrin %, n=10) onder herhaalbaarheidscondities van aromatische aminen gespiked aan de extractievloeistof (citraatbuffer, pH=6) waaraan 1 gram blanco textielmatrix (katoen/polyester) is toegevoegd. [Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine 30 mg/kg 1000 mg/kg
       
2. 4-aminodifenyl 66.1 (5.6) 73.2 (2.0)
4. benzidine 62.5 (7.7) 56.4 (3.2)
5. p-chlooraniline 80.1 (2.8) 83.0 (3.2)
6. 4-chloor-o-toluidine 81.6 (3.5) 81.4 (2.2)
7. p-cresidine 66.7 (6.7) 80.2 (2.0)
9. 4,4'-diaminodifenylmethaan 55.5 (4.3) 48.8 (4.9)
10. 3,3'-dichloorbenzidine 41.7 (17.0) 63.3 (2.5)
11. 3,3'-dimethoxybenzidine 68.5 (12.3) 75.5 (6.4)
12. 3,3'-dimethylbenzidine 68.6 (4.7) 78.4 (2.2)
13. 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan 23.5 (11.4) 37.6 (3.2)
14. 4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline) 76.3 (5.0) 84.9 (3.9)
15. 2-naftylamine 32.2 (17.9) 70.1 (2.8)
16. 4,4'-oxydianiline 62.0 (6.7) 43.2 (4.6)
17. 4,4'-thiodianiline 70.6 (5.4) 74.1 (2.5)
18. 2,4-tolueendiamine 33.2 (18.2) 50.5 (3.6)
19. o-toluidine 87.2 (3.2) 83.1 (2.1)
20. 2,4,5-trimethylaniline 75.3 (5.2) 72.1 (2.3)
22. o-anisidine 90.1 (2.8) 83.7 (2.0)
24. aniline 86.9 (2.9) 72.2 (2.0)

Tabel 3 (vervolg) . Recovery en relatieve standaardafwijking (RSDrin %, n=10) onder herhaalbaarheidscondities van aromatische aminen gespiked aan de extractievloeistof (citraatbuffer, pH=6) waaraan 1 gram blanco textielmatrix (polyamide) is toegevoegd. [Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine 30 mg/kg
     
2. 4-aminodifenyl 21.5 (7.6)
4. benzidine 49.5 (6.7)
5. p-chlooraniline  
6. 4-chloor-o-toluidine  
7. p-cresidine  
9. 4,4'-diaminodifenylmethaan 56.7 (5.1)
10. 3,3'-dichloorbenzidine  
11. 3,3'-dimethoxybenzidine 58.1 (17.5)
12. 3,3'-dimethylbenzidine 39.0 (5.5)
13. 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan  
14. 4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)  
15. 2-naftylamine 16.8 (53.7)
16. 4,4'-oxydianiline 58.3 (5.0)
17. 4,4'-thiodianiline 29.6 (10.2)
18. 2,4-tolueendiamine 74.2 (5.0)
19. o-toluidine 83.1 (5.4)
20. 2,4,5-trimethylaniline 58.5 (8.9)
22. o-anisidine 88.1 (3.9)
24. aniline 86.7 (4.5)

Tabel 4 (vervolg) . Recovery en relatieve standaardafwijking (RSDrin %, n=10) onder herhaalbaarheidscondities van aromatische aminen gespiked aan de extractievloeistof (citraatbuffer, pH=6) waaraan 1 gram blanco textielmatrix (zijde) is toegevoegd. [Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine 30 mg/kg
     
2. 4-aminodifenyl 46.0 (3.7)
4. benzidine 65.8 (6.6)
5. p-chlooraniline  
6. 4-chloor-o-toluidine  
7. p-cresidine  
9. 4,4'-diaminodifenylmethaan 62.2 (6.9)
10. 3,3'-dichloorbenzidine 19.3 (21.6)
11. 3,3'-dimethoxybenzidine  
12. 3,3'-dimethylbenzidine 64.7 (3.6)
13. 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan  
14. 4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)  
15. 2-naftylamine  
16. 4,4'-oxydianiline 57.4 (9.1)
17. 4,4'-thiodianiline 44.4 (8.6)
18. 2,4-tolueendiamine 70.2 (8.6)
19. o-toluidine 83.9 (5.6)
20. 2,4,5-trimethylaniline 71.8 (8.8)
22. o-anisidine 88.1 (5.4)
24. aniline  

BIJLAGE C. – Herhaalbaarheidsonderzoek met praktijkmonsters [Vervallen per 01-06-2009]

Tabel 1 . Herhaalbaarheidsonderzoek (n=10) met monster 1 (shawl, samenstelling: katoen, kleur: zwart/grijs) [Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine gehalte [mg/kg]

s (RSD r)

     

2. 4-aminodifenyl

5.1

1.0  (18.7)

4. benzidine

88.5

13.6 (15.3)

11. 3,3'-dimethoxybenzidine

80.7

4.0 (5.0)

19. o-toluidine

25.8

3.0 (11.7)

24. aniline

57.3

8.6 (15.1)

Tabel 2 . Herhaalbaarheidsonderzoek (n=10) met monster 2 (overhemd, samenstelling: katoen, kleur: rood) [Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine gehalte [mg/kg]

s (RSD r)

     

4. benzidine

5847

424 (7.3)

24. aniline

1089

98 (9.0)

Tabel 3 . Herhaalbaarheidsonderzoek (n=10) met monster 3 (broek, samenstelling: katoen, kleur: zwart/geel) [Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine gehalte [mg/kg]

s (RSD r)

     

18. 2,4-tolueendiamine

13.4

2.2 (16.4)

BIJLAGE D. – Reproduceerbaarheidsonderzoek met een praktijkmonster [Vervallen per 01-06-2009]

Tabel 1 . Reproduceerbaarheidsonderzoek (n=6) met monster 1 (shawl, samenstelling: katoen, kleur: zwart/grijs) [Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine gehalte [mg/kg]

s (RSD R)

     

2. 4-aminodifenyl

6.4

1.8  (28.3)

4. benzidine

101

17.6 (17.4)

11. 3,3'-dimethoxybenzidine

88.5

22.8 (25.7)

19. o-toluidine

25.7

7.4 (28.9)

24. aniline

62.3

11.4 (18.3)