Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit locatiegebonden subsidies (technische aanpassingen)[Regeling vervallen per 10-03-2012.]

Geldend van 01-07-1998 t/m 09-03-2012

Besluit van 3 april 1998, houdende wijziging van het Besluit locatiegebonden subsidies (technische aanpassingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 november 1997, nr. MJZ 97569637, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 81 van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 27 januari 1998, nr. W08.97.0726);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 1998, nr. MJZ 98032935, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I [Vervallen per 10-03-2012]

[Red: Wijzigt het Besluit locatiegebonden subsidies.]

ARTIKEL II [Vervallen per 10-03-2012]

Voor uitvoerings- en ontwikkelingscontracten in de zin van het Besluit locatiegebonden subsidies waarvan de contractperiode uiterlijk 31 december 1995 is aangevangen, geldt, voorzover nodig in afwijking van artikel 18, eerste lid, van genoemd besluit, dat op 31 december 1995 voor de eerste maal verhoging of verlaging van de nog uit te betalen jaarbedragen plaatsvindt met toepassing van het in dat artikel genoemde prijsindexcijfer.

ARTIKEL III [Vervallen per 10-03-2012]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 april 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Uitgegeven drie├źntwintigste april 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager