Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling erkenning Britse bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart[Regeling vervallen per 01-07-2009.]

Geldend van 24-04-1998 t/m 30-06-2009

Regeling erkenning Britse bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Binnenschepenwet en de artikelen 23 tot en met 26 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2009]

De volgende door de bevoegde instanties en instellingen in het Verenigd Koninkrijk afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

  • a. Certificate of Competence as Yachtmaster Offshore;

  • b. Certificate of Competence as Coastal Skipper.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2009]

Het door de Royal Yachting Association afgegeven International Certificate of Competence wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2009]

Tot 1 oktober 1998 wordt het door de bevoegde instanties en instellingen in het Verenigd Koninkrijk afgegeven National Powerboat Certificate, level 2, erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 februari 1993, houdende erkenning van Britse bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart (Stcrt. 39) wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning Britse bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink