Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanvullende aanwijzing van slachtinrichtingen[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 05-04-1998 t/m 23-01-2004

Regeling aanvullende aanwijzing van slachtinrichtingen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 44, vierde en zevende lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Als inrichtingen waar tijdens het offerfeest in 1998 zonder voorafgaande bedwelming volgens de islamitische ritus mag worden geslacht, worden, in aanvulling op de aanwijzing van inrichtingen als bedoeld in artikel 2 van de Regeling aanwijzing slachtinrichtingen, aangewezen de inrichtingen bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage.

  • 2 Een ingevolge het eerste lid aangewezen inrichting is het slechts toegestaan gedurende het in de bijlage vermelde tijdvak het in de bijlage vermelde aantal dieren van de in bijlage vermelde diersoort te slachten.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 3 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende aanwijzing van slachtinrichtingen.

’s-Gravenhage, 1 april 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
De

directeur-generaal

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F.de Leeuw

Bijlage [Vervallen per 24-01-2004]

Naam instelling Diersoort Max. per dag

H.J.G. Beerten

Dorpsstraat 17

7136 LE

Zieuwent

schaap/geit

80

Slagerij Kats

Kerkstraat 40

4664 BR Lepelstraat

schaap/geit

350

J. Wever

Kelvinstraat 21

7575 AS Oldenzaalrund

rund

schaap/geit

25

250

W.J.J. v.d. Horst

Maarssenbroek-

seweg 36a

3603 EB Maarssen

schaap/geit

400

C. Jager

Botsholsedwars-

weg 7

3646 AJ Waverveen

schaap/geit

200

Slachterij Spies

Gooijersdijk 4

3956 MB Leersum

schaap/geit

200

Slachthuis Kepil

Industrieweg 13b

4401 LA Yerseke

schaap/geit

200

R.T.B. van den Berg

Herenstraat 46

2215 KH Voorhout

schaap/geit

75

De Kok B.V.

Stadseweg 2

4471 PD Wolphaartsdijk

schaap/geit

50