Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsregeling commissie evaluatie SAIL[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 01-08-1998 t/m 30-12-2004

Instellingsregeling commissie evaluatie SAIL

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, en de minister voor ontwikkelingssamenwerking

 • dat op 17 januari 1994 aan de Tweede Kamer het beleid met betrekking tot de verankering van de vijf onder OCenW ressorterende instituten voor internationaal onderwijs (IO) per brief uiteen is gezet;

 • dat na ampel overleg met de Tweede Kamer over de bestuurlijke vormgeving van de verankering een evaluatie is toegezegd op 27 juni 1994;

 • dat de verankering vorm kreeg in het Samenwerkingsverband internationaal onderwijs - Landbouwuniversiteit Wageningen (SAIL);

 • dat ter stimulering van de samenwerking het programma Asharing scarce resources@ aan SAIL is toebedeeld;

 • dat de evaluatie van SAIL is aangekondigd in de begroting van OCenW voor 1998;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2004]

Er is een commissie evaluatie SAIL.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2004]

De taak van de commissie is:

 • a. Te evalueren in welke mate via SAIL

  • de verankering van de IO-instituten in het bestel van het wetenschappelijk onderwijs bereikt is;

  • Landbouwuniversiteit Wageningen als voortrekker en pleitbezorger van het IO naar andere universiteiten heeft gefunctioneerd;

  • problematiek rond het verlenen van graden is opgelost;

  • de uitvoering van het programma Asharing scarce resources@ is bevorderd.

 • b. Te adviseren over samenwerkingsvormen tussen IO-instellingen onderling en van IO-instellingen en universiteiten, gezien de veranderde context. Tot die veranderde context worden gerekend:

  • de voortschrijdende internationaliseringsactiviteiten van universiteiten

  • de intensivering van de universitaire programma's op het gebied van het post-initieel onderwijs

  • de voorgenomen decentralisatie van arbeidsvoorwaarden en de daarmee samenhangende werkgeversrol voor de VSNU.

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2004]

De commissie bestaat uit drie leden, te weten:

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2004]

 • a De commissie rapporteert aan de ministers in mei 1998.

 • b In de ondersteuning van de commissie wordt voorzien door eerste ondergetekende met inschakeling van de VSNU.

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2004]

De kosten van de commissie komen, voorzover goedgekeurd, voor rekening van eerste ondergetekende. De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting aan de minister aan.

Gedaan te Zoetermeer, op 31 maart 1998

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

(dr. ir. J.M.M. Ritzen)

De

minister

voor ontwikkelingssamenwerking

(drs. J.P. Pronk)