Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling selectielijst bosbouw

Geldend van 18-03-1998 t/m heden

Vaststelling selectielijst bosbouw

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en deMinister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 november 1997, nr. arc-97.6855/1);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij binnen het beleidsterrein bosbouw over de periode 1945-1995, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de categorie ’Bossen en bosbouw vanuit nationaal gezichtspunt’ van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Staatsbosbeheer en van de onder deze dienst ressorterende consulentschappen, houtvesterijen, commissies en ambtenaren, alsmede van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ’De Dorschkamp’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, no. PAZ 240 d.d. 9 november 1976 en no. Dir.MMA/Ar 186.335 d.d. 17 november 1976 (gepubliceerd in de Staatscourant nummer 248 van 21 december 1976)).

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze, de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij, namens deze, de

directeur Facilitaire Dienst

,

M.H. Wunderink

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.]