Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verhaalsregeling Vut-fonds bijdrage sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur

Geldend van 04-12-1997 t/m heden

Verhaalsregeling Vut-fonds bijdrage sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 6, zesde lid, van de Regels inzake de financiering van Vut-fonds lasten;

handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Pensioenreglement:

het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

werkgever:

de werkgever, bedoeld in artikel 2.2 van het Pensioenreglement;

werknemer:

de werknemer, bedoeld in artikel 2.3 van het Pensioenreglement, die op basis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal of het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in burgerlijke rijksdienst is aangesteld;

verhaal:

het in artikel 6 van de Regels inzake de financiering van Vut-fonds lasten bedoelde verhaal van Vut-fonds bijdrage.

Artikel 2

  • 1 Tenzij dor de werkgever anders is bepaald, is gedurende de tijd waarin de werknemer in verband met buitengewoon verlof geheel is ontheven van de uitoefening van zijn functie het verhaal gelijk aan de Vut-fonds bijdrage die de betrokken werkgever voor hem is verschuldigd.

  • 2 Tenzij door de werkgever anders is bepaald, is gedurende de tijd waarin de werknemer in verband met buitengewoon verlof gedeeltelijk is ontheven van de uitoefening van zijn functie, met betrekking tot het gedeelte waarvoor buitengewoon verlof is verleend, het verhaal gelijk aan de Vut-fonds bijdrage die de betrokken werkgever voor hem naar evenredigheid over dat gedeelte is verschuldigd.

Artikel 3

De werknemer ten aanzien van wie de werkgever het verschuldigde verhaal niet of niet volledig op zijn salaris kan inhouden, voldoet de in verband daarmee op hem rustende schuld maandelijks. De werkgever kan met de werknemer een afwijkende betalingsregeling treffen.

Artikel 4

De Verhaalsregeling vut-bijdrage sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1997.

Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als: Verhaalsregeling Vut-fonds bijdrage sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken, voor deze,

de directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A. H. C. Annink.