Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaste beloning adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren cultuur

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 24 september 1997, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en leden van de commissie bedoeld in artikel 2 van het Besluit adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren Cultuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 17 september 1997 nr. K/AZ/1997/21123

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van de adviescommissie inzake geschillen die zich voordoen in het overleg over de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de sectoren op het gebied van de Cultuur, bedoeld in artikel 2 van het Besluit adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren cultuur wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 6 807 per jaar toegekend.

  • 2 Indien de voorzitter gedurende enig jaar niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter bekleedt, wordt de beloning, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 2

Aan de leden van de adviescommissie, bedoeld in artikel 2, wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 2 269 per jaar toegekend. Artikel 1, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1997.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren cultuur.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 september 1997

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de negenentwintigste januari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager