Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling identiteitsbewijs geprivilegieerden

Geldend van 17-06-2016 t/m heden

Regeling identiteitsbewijs geprivilegieerden

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op het op 18 april 1961 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, met twee protocollen (Trb. 1962, 159);

Gelet op het op 24 april 1963 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen (Trb. 1981, 143);

Gelet op de zetelovereenkomsten met in Nederland gevestigde internationale organisaties opgesomd in bijlage 1;

Gelet op overige in Nederland gevestigde internationale organisaties zonder zetelovereenkomst opgesomd in bijlage 1;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De Minister van Buitenlandse Zaken verstrekt identiteitsbewijzen aan geprivilegieerden, welke groep omvat de personeels- en gezinsleden van het Corps Diplomatique en het Corps Consulaire, de personeels- en gezinsleden van de in Nederland gevestigde Internationale Organisaties die ingevolge een zetelovereenkomst aanspraak maken op een dergelijke status alsmede de personeels- en gezinsleden van de in Nederland gevestigde organisaties, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 In de bijlage bij dit besluit is opgenomen een lijst van internationale organisaties, aan de familieleden en het personeel waarvan een identiteitsbewijs geprivilegieerden kan worden verstrekt.

 • 3 Het vóór de inwerkingtreding van deze regeling uitgegeven identiteitsbewijs tezamen geldig met het geldig nationaal paspoort van de geprivilegieerden, wordt vervangen door een nieuw document: het identiteitsbewijs geprivilegieerden.

 • 4 Het identiteitsbewijs geprivilegieerden kan tevens gebruikt worden als legitimatiebewijs in die gevallen dat geprivilegieerden zich dienen te legitimeren.

Artikel 2

Het identiteitsbewijs geprivilegieerden blijft na uitgifte eigendom van de Staat der Nederlanden.

Artikel 3

 • 1 Het identiteitsbewijs geprivilegieerden voldoet aan specifieke kenmerken, zoals vermeld in bijlage 2 van deze regeling. Deze bijlage bevat eveneens het model van dit bewijs.

 • 2 Het model van het identiteitsbewijs geprivilegieerden is tevens opgenomen in de Vreemdelingencirculaire.

Artikel 4

 • 1 Legitimatiebewijzen voor personeel van ambassades en consulaten, hun gezinsleden en hun personeelsleden die voor inwerkingtreding van deze regeling door de Minister van Buitenlandse Zaken zijn uitgegeven, verliezen hun geldigheid met ingang van 1 januari 1999.

 • 2 Legitimatiebewijzen van personeel van internationale organisaties, hun gezinsleden en hun personeelsleden, die door de Minister van Buitenlandse Zaken zijn gewaarmerkt, blijven geldig totdat aan betrokkenen een identiteitsbewijs op grond van deze regeling is uitgereikt, doch uiterlijk tot en met 30 juni 2002.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op 11 augustus 1997.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling identiteitsbewijs geprivilegieerden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken, a.i.

G. Zalm

Bijlage 1. Organisaties zonder zetelovereenkomst en/of internationale rechtspersoonlijkheid

Organisaties zonder zetelovereenkomst doch met internationale rechtspersoonlijkheid:

 • Het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen, UNHCR, opgericht bij Resolutie 428 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 14 december 1950.

Organisaties zonder zetelovereenkomst:

 • Iran-United States Claims Tribunal, opgericht ingevolge artikel II van de Verklaring van de Regering van de Demokratische Volksrepubliek Algerije van 19 januari 1981 (Trb. 1981, 155, p. 11 e.v.);

 • De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden, HCNM, van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (Stb. 2002, 580).

Bijlage 2. Kenmerken identiteitsbewijs geprivilegieerden

Beschrijving kenmerken

Formaat:

Overeenkomstig ISO 7810 (formaat ID 1, 85,6 mm x 53,98 mm). De dikte van de kaart is 0,90 mm.

Materiaal:

De identiteitskaart is gemaakt van 5 lagen wit en transparant polycarbonaat niet fluorescerend.

Visuele kenmerken voorzijde kaart:

De voorzijde wordt aflopend gedrukt met vijf drukvormen in waterloos offset. De Iriskleur loopt over van blauw PMS 3005 aan de linkerzijde naar groenblauw PMS 3242 in het midden naar licht groen PMS 331 aan de rechterzijde van de kaart.

Aan de linkerzijde wordt verticaal de tekst in blauw PMS 3005 ‘Geprivilegieerdendocument’ weergegeven. Aan de bovenzijde, horizontaal, wordt de tekst in blauw PMS 3005 ‘identiteitsbewijs’ en ‘Ministerie van Buitenlandse Zaken’ weergegeven.

Rechts onderin is een leeuw afgebeeld kijkend naar links met kroon, zwaard en pijlen.

Visuele kenmerken achterzijde kaart:

Aan de bovenzijde van de kaart wordt de tekst in blauw PMS 3005 ‘Property of the state of the Netherlands’ en ‘reproduction prohibited’ weergegeven.

Aan de linkerkant wordt in zeefdruk een bedrukking met OVI aangebracht, gold to green, 9Z 1050 A’.

Reliëf voor- en achterzijde:

Aan de voorzijde van de kaart, linksonder, is een voelbaar reliëf aanwezig. Dit reliëf is opgebouwd uit microteksten bestaande uit de letters ‘NLD’.

Aan de achterzijde is een voelbaar reliëf aanwezig van de pasfoto.

Batchnummer

Aan de voorzijde van de kaart, in de linkerhoek onder de letter ‘G’ is het batchnummer ‘757’ weergegeven.

Kinegram:

Het identiteitsbewijs is uitgevoerd met een gepositioneerd transparant kinegram met de letters ‘NLD’ aan de voorzijde. Het hart van het kinegram staat op 26 mm vanaf de linkerzijde en op 32 mm vanaf de onderzijde van de identiteitskaart.

Op de identiteitskaart worden de volgende persoonsgegevens aangebracht:

Voorzijde personalisering

Kleuren pasfoto

Linksonder

Cijfercode

Rechtsonder

statuscode

Achternaam

Voornamen

Nationaliteit

Organisatie

functie

Documentnummer

Statuscode

Handtekening

Vervaldatum

Achterzijde personalisering

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

OCR code

Burgerservicenummer (BSN)

Variabele tekst

Eventueel uitgebreidere informatie organisatie

Eventueel vermelding recht op werken familielid in Nederland

Coderingen

Ter onderscheiding van de status van de houder wordt één van de volgende coderingen op het bewijs aangebracht:

 • Voor personeel en diens gezinsleden van ambassades:

  AD diplomatiek personeel

  BD administratief en technisch personeel

  ED bedienend personeel in dienst van een ambassade

  PD bedienend personeel in dienst van personeel van de ambassade

 • Voor personeel en diens gezinsleden van consulaten:

  AC consulair personeel

  BC administratief en technisch personeel

  EC bedienend personeel in dienst van het consulaat

  PC bedienend personeel in dienst van personeel van het consulaat

 • Voor personeel en diens gezinsleden van internationale organisaties:

  AO personeel gelijkgesteld met diplomatiek personeel

  BO administratief en technisch personeel

  EO bedienend personeel in dienst van de internationale organisatie

  PO bedienend personeel in dienst van het personeel van de internationale organisatie

  ZF overig personeel (dit betreft per definitie personeel dat geen privileges geniet)

 • Voor personeel en diens gezinsleden van Europeesrechtelijke organisaties zonder zetelovereenkomst:

  BO/EU voor personeel en diens gezinsleden van Europeesrechtelijke organisaties op wie het EU-Protocol 7 van toepassing is

Toevoeging

Nederlanders in dienst van genoemde instellingen, met uitzondering van Nederlanders in dienst van de Europeesrechtelijke instellingen, worden onderscheiden door achter de bovengenoemde codering de aanduiding ‘/NL’ te plaatsen. Duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen krijgen, met uitzondering van duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen in dienst van de Europeesrechtelijke instellingen, als toevoeging ‘/DV’. Experts op bijzondere missie, in dienst van bepaalde internationale organisaties, krijgen de toevoeging ‘/EM’. Personeel dat geen privileges geniet krijgt de toevoeging ‘/NP’.

Het model van het identiteitsbewijs geprivilegieerden

Bijlage 257265.png
Bijlage 257266.png