Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling voorlopig ademonderzoek

Geldend van 10-08-2008 t/m heden

Regeling voorlopig ademonderzoek

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 2 van het Besluit alcoholonderzoeken;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

het NFI: het Nederlands Forensisch Instituut.

Artikel 2

  • 1 Een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht geschiedt met:

    • a. ademtestbuisjes, voorzien van een reagens waarmede alcohol langs chemische weg kan worden bepaald, van een type dat is aangewezen door het NFI, of

    • b. ademtestapparaten, voorzien van een reactiekamer waarin langs fysische of fysisch chemische weg alcohol kan worden bepaald, van een type dat is aangewezen door het NFI.

  • 2 Met de in het eerste lid bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is geproduceerd in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige technische eisen voldoet.

Artikel 3

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten krachtens de Regeling voorlopig ademonderzoek (Stcrt. 1987, 187) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 4

De Regeling voorlopig ademonderzoek (Stcrt. 1987, 187) wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorlopig ademonderzoek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, , 4 juli 1997.

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager.