Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, enz. (wijziging bedragen schadeloosstelling en vergoedingen)[Regeling vervallen per 24-03-2010.]

Geldend van 11-10-2006 t/m 23-03-2010

Wet van 30 mei 1997 tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europese Parlement (wijziging bedragen schadeloosstelling en vergoedingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de bedragen van de schadeloosstelling en de kostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de bedragen van vergoeding voor de werkzaamheden en de kostenvergoedingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede het bedrag van de schadeloosstelling van de leden van het Europees Parlement, te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I [Vervallen per 24-03-2010]

[Red: Wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.]

ARTIKEL II [Vervallen per 24-03-2010]

[Red: Wijzigt de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.]

ARTIKEL III [Vervallen per 24-03-2010]

[Red: Wijzigt de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement.]

ARTIKEL IV [Vervallen per 24-03-2010]

  • 1 Indien een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of van het Europese Parlement op het moment van inwerkingtreding van deze wet naast de schadeloosstelling inkomen uit vroegere arbeid ontvangt, en dit inkomen op grond van de desbetreffende regeling verminderd wordt wegens de schadeloosstelling, wordt zolang het lidmaatschap van de Tweede Kamer respectievelijk het Europese Parlement niet onderbroken wordt, voor de toepassing van die regeling de schadeloosstelling gesteld op het bedrag dat is verbonden aan het hoogste salarisnummer van schaal 14 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met dien verstande dat onder de schadeloosstelling tevens wordt verstaan de vergoeding voor de werkzaamheden en dat voor de toepassing van de regeling, bedoeld in het eerste lid, de vergoeding van de werkzaamheden wordt gesteld op het bedrag dat, gelet op artikel 9 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, als vergoeding voor de werkzaamheden zou gelden indien de schadeloosstelling van de Tweede Kamer verbonden zou zijn aan schaal 14 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

ARTIKEL V [Vervallen per 24-03-2010]

Deze wet treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 mei 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de zesentwintigste juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager