Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Rampenwet, enz. (uitbreiding reikwijdte Rampenwet tot zware ongevallen[Regeling vervallen per 14-11-2007.]

Geldend van 09-04-1997 t/m 13-11-2007

Wet van 13 maart 1997 tot wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband met de uitbreiding van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen en de regeling van enige andere onderwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het mede naar aanleiding van een aantal rampen en zware ongevallen die hebben plaatsgevonden, wenselijk is de Rampenwet te wijzigen en enkele andere wetten in verband daarmee aan te passen, ten einde onder meer de bestrijding van zware ongevallen, de voorbereiding daarop en de nazorg bij rampen en zware ongevallen onder de werking van de Rampenwet te brengen en de landelijke co├Ârdinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen te versterken en dat het wenselijk is om overtreding van verplichtingen van de Rampenwet om informatie te verschaffen strafbaar te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Rampenwet.]

ARTIKEL II [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.]

ARTIKEL III [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Onteigeningswet.]

ARTIKEL IV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Belemmeringenwet Landsverdediging.]

ARTIKEL V [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Hamsterwet.]

ARTIKEL VI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Vervoersnoodwet.]

ARTIKEL VII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Noodwet voedselvoorziening.]

ARTIKEL VIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Vorderingswet 1962.]

ARTIKEL IX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Havennoodwet.]

ARTIKEL X [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Oorlogswet voor Nederland.]

ARTIKEL XI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Noodwet Arbeidsvoorziening.]

ARTIKEL XII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Brandweerwet 1985.]

ARTIKEL XIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen.]

ARTIKEL XIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.]

ARTIKEL XV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

ARTIKEL XVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

ARTIKEL XVII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de wet van 14 november 1991, houdende regels met betrekking tot de aanpassing van een aantal wetten die bepalingen bevatten welke mede betrekking hebben op de bescherming van de bevolking, op de noodwachten of de noodwachter (Stb. 1991, 631).]

ARTIKEL XVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

ARTIKEL XIX [Vervallen per 14-11-2007]

Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet wordt het rampenplan, bedoeld in artikel 3 van de Wet rampen en zware ongevallen, aangepast aan artikel I, onder G, onderdeel 2, van deze wet.

ARTIKEL XX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Kernenergiewet.]

ARTIKEL XXI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

ARTIKEL XXII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Co├Ârdinatiewet uitzonderingstoestanden.]

ARTIKEL XXIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Archiefwet.]

ARTIKEL XXIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]

ARTIKEL XXV [Vervallen per 14-11-2007]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 maart 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven achtste april 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager