Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen[Regeling vervallen per 01-07-2018.]

Geldend van 15-03-1997 t/m 30-06-2018

Warenwetregeling invoer eiproducten uit derde landen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 97/38/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1996 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor de invoer van voor menselijke consumptie bestemde eiprodukten (PbEG 1997, L 14), alsmede op artikel 4, onder b, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. eiproducten:

hetgeen daaronder verstaan wordt in het Warenwetbesluit Eiprodukten;

b. beschikking 97/38/EG:

beschikking nr. 97/38/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1996 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor de invoer van voor menselijke consumptie bestemde eiprodukten (PbEG 1997, L 14).

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2018]

Eiproducten, van oorsprong of van herkomst uit een derde land, worden binnen Nederlands grondgebied gebracht met inachtneming van beschikking 97/38/EG.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2018]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Een wijziging van beschikking 97/38/EG gaat voor de toepassing van artikel 2 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsbeschikking uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra