Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vrijstelling Sofi-nummer volksverzekeringen[Regeling vervallen per 25-09-2008.]

Geldend van 23-02-2002 t/m 24-09-2008

Regeling vrijstelling Sofi-nummer volksverzekeringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 28, zesde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 25-09-2008]

Artikel 35, tweede en vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zijn niet van toepassing ten aanzien van degenen die geen sociaal-fiscaalnummer als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen krijgen toegewezen.

Artikel 2 [Vervallen per 25-09-2008]

Indien het bij koninklijke boodschap van 9 september 1996 ingediende voorstel van wet (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, Kamerstukken II 199/97, 24877) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 3 [Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vrijstelling Sofi-nummer volksverzekeringen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 februari 1997

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave