Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingswet herziening adviesstelsel[Regeling vervallen per 14-11-2007.]

Geldend van 01-08-1998 t/m 13-11-2007

Wet van 6 februari 1997, houdende aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal wetten aan te passen dan wel in te trekken met het oog op de opheffing van het bestaande adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen in enkele wetten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. BUITENLANDSE ZAKEN [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL I [Vervallen per 14-11-2007]

De Wet Adviescommissie mensenrechten buitenlands beleid wordt ingetrokken.

HOOFDSTUK 2. JUSTITIE [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL II [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Politiewet 1993.]

ARTIKEL III [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de LSOP-wet.]

ARTIKEL IV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]

ARTIKEL V [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet persoonsregistraties.]

ARTIKEL VI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet politieregisters.]

ARTIKEL VII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Vreemdelingenwet.]

ARTIKEL VIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.]

ARTIKEL IX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de kansspelen.]

ARTIKEL X [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de jeugdhulpverlening.]

ARTIKEL XI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Beginselenwet gevangeniswezen.]

HOOFDSTUK 3. BINNENLANDSE ZAKEN [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL XII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

ARTIKEL XIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

ARTIKEL XIV [Vervallen per 14-11-2007]

De Wet Raad voor het binnenlands bestuur wordt ingetrokken.

ARTIKEL XV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet verplaatsing bevolking.]

HOOFDSTUK 4. ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL XVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de wet van 21 februari 1919, houdende instelling van eenen Onderwijsraad (Stb. 49).]

ARTIKEL XVII [Vervallen per 14-11-2007]

De Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid wordt ingetrokken.

ARTIKEL XVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de wet van 14 februari 1947, houdende voorschriften met betrekking tot de schrijfwijze van de Nederlandsche taal (Stb. H 52).]

ARTIKEL XIX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de wet op het voortgezet onderwijs.]

ARTIKEL XX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de wet op het primair onderwijs.]

ARTIKEL XXI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

ARTIKEL XXII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op het specifiek cultuurbeleid.]

ARTIKEL XXIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling.]

ARTIKEL XXIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

ARTIKEL XXV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de wet van 27 februari 1992, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor scholen voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs) (Stb. 112).]

HOOFDSTUK 5. FINANCIËN [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL XXVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]

ARTIKEL XXVII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

ARTIKEL XXVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden.]

ARTIKEL XXIX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

ARTIKEL XXX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet financiering lagere overheid.]

ARTIKEL XXXI [Vervallen per 14-11-2007]

De Wet Rijkscommissie voor export-, import en investeringsgaranties wordt ingetrokken.

ARTIKEL XXXII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Bankwet 1948.]

ARTIKEL XXXIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet van 11 januari 1956 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 17 van de Bankwet 1948 (Stb. 29).]

ARTIKEL XXXIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]

ARTIKEL XXXV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet inzake de wisselkoers van de gulden.]

HOOFDSTUK 6. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL XXXVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de Ruimtelijke Ordening.]

ARTIKEL XXXVII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Woningwet.]

ARTIKEL XXXVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

ARTIKEL XXXIX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Organisatiewet Kadaster.]

ARTIKEL XL [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Waterleidingwet.]

ARTIKEL XLI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet bodembescherming.]

HOOFDSTUK 7. VERKEER EN WATERSTAAT [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL XLII [Vervallen per 14-11-2007]

De Wet Raad voor verkeer en waterstaat wordt ingetrokken.

ARTIKEL XLIII [Vervallen per 14-11-2007]

De Instellingswet Raad voor de Verkeersveiligheid wordt ingetrokken.

ARTIKEL XLIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]

HOOFDSTUK 8. ECONOMISCHE ZAKEN [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL XLV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de wet van 21 april 1947, houdende de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (Stb. H 127).]

ARTIKEL XLVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de wet van 1 mei 1970, houdende regeling betreffende de Mijnraad (Stb. 196).]

ARTIKEL XLVII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet economische mededinging.]

ARTIKEL XLVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]

ARTIKEL XLIX [Vervallen per 14-11-2007]

De Wet op de Algemene Energieraad wordt ingetrokken.

ARTIKEL L [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de IJkwet.]

ARTIKEL LI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963.]

ARTIKEL LII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Waarborgwet 1986.]

ARTIKEL LIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.]

ARTIKEL LIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de Registeraccountants.]

HOOFDSTUK 9. LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL LV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de openluchtrecreatie.]

ARTIKEL LVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Boswet.]

ARTIKEL LVII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Jachtwet.]

ARTIKEL LVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Vogelwet 1936.]

ARTIKEL LIX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Visserijwet 1963.]

ARTIKEL LX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.]

ARTIKEL LXI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Meststoffenwet.]

ARTIKEL LXII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Natuurbeschermingswet.]

ARTIKEL LXIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Landbouwkwaliteitswet.]

ARTIKEL LXIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Landbouwwet.]

ARTIKEL LXV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.]

ARTIKEL LXVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]

ARTIKEL LXVII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Plantenziektenwet.]

ARTIKEL LXVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Veewet.]

ARTIKEL LXIX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Diergeneesmiddelenwet.]

ARTIKEL LXX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Zaaizaad- en Plantgoedwet.]

ARTIKEL LXXI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Landinrichtingswet.]

ARTIKEL LXXII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.]

ARTIKEL LXXIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Reconstructiewet Midden-Delfland.]

ARTIKEL LXXIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Pachtwet.]

ARTIKEL LXXV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten.]

ARTIKEL LXXVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Bodemproductiewet 1939.]

HOOFDSTUK 10. SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL LXXVII [Vervallen per 14-11-2007]

  • 1 [Red: Wijzigt de Wet op de Emancipatieraad.]

  • 2 De Wet op de Emancipatieraad wordt met ingang van 1 mei 1997 ingetrokken.

ARTIKEL LXXVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen.]

ARTIKEL LXXIX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet Werkloosheidsvoorziening.]

ARTIKEL LXXX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.]

ARTIKEL LXXXI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]

ARTIKEL LXXXII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.]

ARTIKEL LXXXIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de gevaarlijke werktuigen.]

ARTIKEL LXXXIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]

ARTIKEL LXXXV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]

ARTIKEL LXXXVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de loonvorming.]

ARTIKEL LXXXVII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Kernenergiewet.]

ARTIKEL LXXXVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Emigratiewet.]

ARTIKEL LXXXIX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

ARTIKEL XC [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996.]

HOOFDSTUK 11. VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL XCI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Gezondheidswet.]

ARTIKEL XCII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Vleeskeuringswet.]

ARTIKEL XCIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Warenwet.]

ARTIKEL XCIV [Vervallen per 14-11-2007]

De Wet op de Voedingsraad wordt ingetrokken.

ARTIKEL XCV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Destructiewet.]

ARTIKEL XCVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de paramedische beroepen.]

ARTIKEL XCVII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet ziekenhuisvoorzieningen.]

ARTIKEL XCVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet inzake bloedtransfusie.]

ARTIKEL XCIX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Tabakswet.]

ARTIKEL C [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de dierproeven.]

ARTIKEL CI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Ziekenfondswet.]

ARTIKEL CII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

ARTIKEL CIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet tarieven gezondheidszorg.]

ARTIKEL CIV [Vervallen per 14-11-2007]

De Wet op de raad voor het jeugdbeleid wordt ingetrokken.

ARTIKEL CV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad.]

ARTIKEL CVI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

ARTIKEL CVII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

ARTIKEL CVIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]

ARTIKEL CIX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

ARTIKEL CX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

ARTIKEL CXI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Noodwet geneeskundigen.]

ARTIKEL CXII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening.]

ARTIKEL CXIII [Vervallen per 14-11-2007]

  • 1 Met ingang van 1 januari 1997 zijn de personeelsleden van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel, in geval het een personeelslid betreft voor wie een salarisschaal geldt, behorend tot hoofdgroep V of VI van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, in algemene dienst van het Rijk.

  • 2 De overgang van de in het eerste lid bedoelde personeelsleden vindt plaats met een rechtspositie die als geheel ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor elk van hen gold bij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid.

  • 3 Wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid partij is, worden met ingang van 1 januari 1997 voortgezet door of tegen de Staat dan wel Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 4 De vermogensbestanddelen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid gaan op 1 januari 1997 onder algemene titel over op de Staat.

HOOFDSTUK 12. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 14-11-2007]

ARTIKEL CXIV [Vervallen per 14-11-2007]

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 1997.

  • 2 Ten opzichte van andere wetten die op 1 januari 1997 in werking treden alsmede ten opzichte van wetten die op een later tijdstip in werking treden en geheel of gedeeltelijk terugwerken tot en met 1 januari 1997, wordt deze wet geacht eerder in werking te zijn getreden.

ARTIKEL CXV [Vervallen per 14-11-2007]

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet herziening adviesstelsel.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 6 februari 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Uitgegeven twintigste februari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager