Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering voorschotbetalingen WAO-conforme uitkering[Regeling vervallen per 01-02-2005.]

Geldend van 23-01-1997 t/m 31-01-2005

Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering voorschotbetalingen WAO-conforme uitkering

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. uitkeringsgerechtigden:

de personen die een voorschot op een WAO-conforme uitkering genieten waarvan het recht nog moet worden vastgesteld en waarvan de betaling door de USZO rechtstreeks aan die personen plaatsvindt;

b. USZO:

de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de Wet Stichting USZO;

c. WAO:

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

d. WAO-conforme uitkering:

de met overeenkomstige toepassing van de WAO toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 32 van de WPA;

e. WPA:

de Wet privatisering ABP.

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2005]

In afwijking van artikel 59b, derde lid, van de WAO vindt te rekenen van 1 januari 1996 tot 1 januari 1998, of indien de uitkeringsgerechtigden op een latere datum onder de werking van de WAO worden gebracht per die latere datum, uitbetaling van de vakantie-uitkering van de uitkeringsgerechtigden gelijktijdig plaats met de uitbetaling van de WAO-conforme uitkering.

Artikel 3 [Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 4 [Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering voorschotbetalingen WAO-conforme uitkering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 januari 1997

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal