Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Besluit van 12 december 1996, houdende wijzigingen van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 31 mei 1996, kenmerk VFO96/1/U6);

Gelet op artikel 4 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers , de artikelen 13 en 17 van de Financiële-verhoudingswet , artikel 3 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet , artikel 25 van de Rampenwet, artikel 130 van de Wet geluidhinder en artikel 39 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;

Gezien het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 18 april 1996 (Rgf 15.50/080.007);

De Raad van State gehoord (advies van 9 juli 1996, nr. W04.96.0239);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, uitgebracht mede namens de Staatsecretaris van Financiën, van 5 december 1996, kenmerk VFO93/4/U363);

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1

[Red: Wijzigt het Faciliteitenbesluit opvangcentra.]

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Besluit integratie welzijnsmiddelen Gemeentefonds.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt het Besluit integratie-uitkering voorzieningen gehandicapten Gemeentefonds.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt het Besluit rijksbijdragen gemeenten bij rampen.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt het Besluit uitkeringen beleidsplannen minderheden vier grote steden.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt het Besluit uitkering leerlingenvervoer Gemeentefonds.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984.]

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 9

[Red: Wijzigt het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorog 1994.]

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Artikel 10

[Red: Wijzigt het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing.]

Artikel 11

[Red: Wijzigt het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.]

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1997.

Artikel 13

Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de negentiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager