Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vrijstellingsregeling LD50/LC50-dierproeven

Geldend van 23-04-1998 t/m heden

Vrijstellingregeling LC50/LD50-dierproeven

De Staatssecretaris van Volksgezondeheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Wet op de dierproeven;

Besluit:

Artikel 1

Vrijstelling van het in artikel 10, tweede lid, van de Wet op de dierproeven gestelde verbod tot het verrichten van dierproeven door middel van LC50/LD50-testmethoden wordt verleend ten aanzien van:

 • -

  het bepalen van de acute dermale toxiciteit;

 • -

  het bepalen van de acute inhalatoire toxiciteit;

 • -

  het bepalen van de acute toxiciteit op vissen;

 • -

  het bepalen van de acute toxiciteit op vogels.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 12 september 1996 tot wijzing van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996, 500) in werking treedt.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling LD50/LC50-dierproeven.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra