Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Arbeidsvoorzieningswet 1996[Regeling vervallen per 01-11-2004.]

Geldend van 15-06-2002 t/m 31-10-2004

Wet van 29 november 1996 tot vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet (Arbeidsvoorzieningswet 1996)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gezien het verslag dat is uitgebracht ter uitvoering van artikel 121 van de Arbeidsvoorzieningswet, wenselijk is onder meer de taakomschrijving en de bestuursstructuur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, het financieringsstelsel, en de regeling van het toezicht te herzien, alsmede enkele andere daarmee verband houdende en overige wijzigingen aan te brengen en daartoe een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2002]

Hoofdstuk 2. De arbeidsvoorzieningsorganisatie [Vervallen per 01-11-2004]

Afdeling 1. Instelling, doelstelling en taak [Vervallen per 01-11-2004]

Artikel 2 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 Er is een openbaar lichaam, genaamd Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

 • 2 De Arbeidsvoorzieningsorganisatie bezit rechtspersoonlijkheid en heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 5 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 De Arbeidsvoorzieningsorganisatie is bevoegd tegen vergoeding diensten met betrekking tot het geschikt maken van werkzoekenden voor inschakeling in de arbeid en ter vervulling van vacatures te verrichten.

 • 2 Bij het verrichten van de diensten, bedoeld in het eerste lid, wordt de mededinging op de markt van reïntegratiediensten niet verhinderd, beperkt of vervalst.

 • 3 Voor de in het eerste lid bedoelde diensten worden ten minste zodanige prijzen in rekening gebracht, dat de kosten daarvan door de opbrengsten worden gedekt.

 • 4 Het Centraal Bestuur stelt voor de wijze van bepaling van de prijzen, bedoeld in het derde lid, een algemene regeling vast.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 10 [Vervallen per 01-11-2004]

Oprichting of mede-oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie vindt slechts plaats indien dit naar het oordeel van het Centraal Bestuur bijzonder aangewezen is voor de uitvoering van de taken van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie op grond van deze wet en behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2002]

AFDELING 2. DE OPBOUW VAN DE ARBEIDSVOORZIENINGSORGANISATIE [Vervallen per 01-11-2004]

§ 1 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2002]

§ 2. Het Centraal Bestuur [Vervallen per 01-11-2004]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 17 [Vervallen per 15-06-2002]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 19 [Vervallen per 15-06-2002]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 21 [Vervallen per 01-11-2004]

De leden en de plaatsvervangende leden kunnen te allen tijde door Onze Minister worden geschorst en bij koninklijk besluit worden ontslagen.

Artikel 22 [Vervallen per 15-06-2002]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 24 [Vervallen per 15-06-2002]

§ 3. De Algemene Directie [Vervallen per 01-11-2004]

Artikel 25 [Vervallen per 15-06-2002]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 27 [Vervallen per 15-06-2002]

Artikel 28 [Vervallen per 01-11-2004]

De leden van de Algemene Directie en het daaraan toegevoegde personeel worden in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.

§ 4 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2002]

§ 5. Preventieve ontslagbescherming [Vervallen per 01-11-2004]

Artikel 42 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 De arbeidsovereenkomsten, bedoeld in de artikelen 28 en 41, kunnen door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie niet worden opgezegd zonder voorafgaande toestemming van de ontslagcommissie, bedoeld in artikel 43.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien de opzegging geschiedt om een dringende aan de werknemer onverwijld meegedeelde reden dan wel indien de opzegging geschiedt met wederzijds goedvinden.

 • 4 Een rechtsvordering in verband met de vernietiging verjaart door verloop van zes maanden na de dag waartegen is opgezegd.

 • 5 De Arbeidsvoorzieningsorganisatie kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid een aanvang heeft genomen nadat het voornemen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie tot opzegging van de arbeidsovereenkomst ter toetsing aan de ontslagcommissie, bedoeld in artikel 43, eerste lid, is voorgelegd en door die commissie is ontvangen. Van de eerste volzin kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

 • 6 Indien de toestemming, bedoeld in artikel 42, eerste lid, is verleend, wordt de door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in acht te nemen termijn van opzegging, verkort met een maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt. Van de eerste volzin kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 43 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 Er is een ontslagcommissie, die tot taak heeft voornemens van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten, bedoeld in de artikelen 28 en 41, te toetsen, alvorens toestemming voor de voorgenomen opzegging te verlenen.

 • 3 De ontslagcommissie bestaat uit drie leden, die door Onze Minister worden benoemd. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, één lid op voordracht van de organisaties die representatief zijn voor de bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie werkzame werknemers en één lid, tevens voorzitter, op gezamenlijke voordracht van genoemde organisaties.

 • 4 Onze Minister benoemt voor ieder van de leden een plaatsvervanger. De tweede volzin van het derde lid is daarbij van overeenkomstige toepassing.

 • 5 De benoeming van de leden en plaatsvervangende leden geschiedt voor de tijd van ten hoogste vier jaren. De aftredende leden en plaatsvervangende leden zijn terstond herbenoembaar.

 • 6 Aan een lid of plaatsvervangend lid wordt door Onze Minister tussentijds ontslag verleend:

  • a. bij verlies van de hoedanigheid of beëindiging van de functie in verband waarmee de benoeming heeft plaatsgevonden;

  • b. op eigen verzoek.

 • 7 De ontslagcommissie regelt, met inachtneming van de regels bedoeld in het tweede lid, zelf haar werkwijze.

 • 8 De Arbeidsvoorzieningsorganisatie regelt de schadeloosstelling van de voorzitter alsmede de vergoeding voor reis- en verblijfkosten van de leden en plaatsvervangende leden. Zij voorziet tevens in het secretariaat van de ontslagcommissie.

Afdeling 3 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2002]

Afdeling 4. Financiering, planning en beheer [Vervallen per 01-11-2004]

§ 1 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2002]

§ 2. Begroting, beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag [Vervallen per 01-11-2004]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 60 [Vervallen per 01-11-2004]

Het Centraal Bestuur stelt jaarlijks, na overleg met de Regionale Besturen, een landelijke jaarrekening en een landelijk jaarverslag van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie vast, waarin de jaarrekeningen en jaarverslagen, bedoeld in artikel 63, zijn verwerkt.

Artikel 61 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 De landelijke jaarrekening, waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd van het financieel beheer en van de geleverde prestaties over het verstreken boekjaar, wordt ingericht zoveel mogelijk met overeenkomstige toepassing van het gestelde in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door het Centraal Bestuur aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de aanwijzing van de accountant wordt bedongen dat aan Onze Minister desgevraagd inzicht wordt geboden in de controlewerkzaamheden van de accountant.

 • 3 De verklaring bedoeld in het tweede lid heeft mede betrekking op de rechtmatige besteding van de toegekende middelen.

 • 4 De accountant voegt bij de verklaring bedoeld in het tweede lid, tevens een verslag van zijn bevindingen over de vraag of het beheer en de organisatie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voldoen aan eisen van doelmatigheid.

Artikel 62 [Vervallen per 01-11-2004]

In het landelijke jaarverslag doet de Arbeidsvoorzieningsorganisatie verslag van haar werkzaamheden, waaronder de realisatie van de prestaties zoals die overeenkomstig artikel 48, vijfde lid, tweede volzin, waren bepaald, en het gevoerde beheer en beleid in het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 64 [Vervallen per 01-11-2004]

Het Centraal Bestuur legt jaarlijks vóór 1 mei de landelijke jaarrekening en het landelijke jaarverslag aan Onze Minister voor.

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 66 [Vervallen per 01-11-2004]

Besluiten tot het aangaan van een geldlening behoeven de goedkeuring van Onze Minister.

§ 3 [Vervallen per 01-11-2004]

Artikel 67 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 De Arbeidsvoorzieningsorganisatie voert een administratie die voldoet aan de eisen van doelmatig beheer en controle en die in elk geval haar vermogenstoestand zodanig weergeeft, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van het Centraal Bestuur en van de Regionale Besturen worden gekend.

 • 2 De administratie wordt in elk geval zodanig ingericht, dat deze een afzonderlijke financiële verantwoording bevat van:

  • a. de besteding van de basisbijdrage, bedoeld in artikel 47;

  • b. de besteding van de prestatiebijdrage, bedoeld in artikel 48.

 • 4 De Arbeidsvoorzieningsorganisatie verantwoordt in de administratie tevens de inkomsten, bedoeld in artikel 45, onderdelen b en c, afzonderlijk.

 • 5 Het boekjaar van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie loopt van 1 januari tot en met 31 december.

§ 4 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2002]

Hoofdstuk 3. Taken van de arbeidsvoorzieningsorganisatie [Vervallen per 01-01-2002]

Afdeling 1 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2002]

Afdeling 2 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2002]

Afdeling 3. Subsidiëring [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 81a [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2002]

Hoofdstuk 4. Toezicht [Vervallen per 01-11-2004]

Artikel 83 [Vervallen per 01-11-2004]

Onze Minister is belast met het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van deze en andere wetten door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 84 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 Het Centraal Bestuur brengt de besluiten die behoren tot de door Onze Minister aangewezen categorieën onverwijld te zijner kennis.

 • 2 Het Centraal Bestuur brengt voorts de overige daartoe door Onze Minister aangewezen gegevens onverwijld te zijner kennis.

Artikel 85 [Vervallen per 01-11-2004]

De leden van het Centraal Bestuur en van de Regionale Besturen en de personeelsleden van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn gehouden Onze Minister en de door Onze Minister daartoe aangewezen personen desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verstrekken welke Onze Minister voor de uitoefening van zijn toezichthoudende taak nodig heeft en Onze Minister dan wel deze personen te allen tijde inzage te geven in de administraties van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 86 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 Onze Minister kan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aanwijzingen geven met betrekking tot de uitoefening van haar taak. Hij treedt daarbij niet in individuele gevallen.

 • 2 De Arbeidsvoorzieningsorganisatie is gehouden overeenkomstig de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, te handelen.

Artikel 87 [Vervallen per 15-06-2002]

Artikel 88 [Vervallen per 01-11-2004]

Besluiten van het Centraal Bestuur kunnen bij koninklijk besluit worden vernietigd. Een besluit tot schorsing of vernietiging, dan wel tot opheffing of verlenging van een schorsing, wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 90 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, voor zoveel nodig in afwijking van deze wet, voorzieningen worden getroffen voor het geval het Centraal Bestuur zijn uit een wet voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in het geval een voordracht voor de benoeming van de leden van het Centraal Bestuur achterwege blijft.

Hoofdstuk 5. Overige en slotbepalingen [Vervallen per 01-11-2004]

Artikel 91 [Vervallen per 01-11-2004]

 • 1 Het Centraal Bestuur verstrekt Onze Minister desgevraagd kosteloos inlichtingen met betrekking tot onderwerpen die verband houden met de uitvoering van deze wet en andere wetten door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en informeert hem desgevraagd over de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en wettelijke voorschriften voor zover deze betrekking hebben op onderwerpen die daarmee verband houden.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2002]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 november 1996

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven negentiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager