Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit diverse rechtspositievoorschriften ivm invoering rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek in de sector Rijk

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Besluit van 25 oktober 1996, houdende wijziging van diverse rechtspositievoorschriften in verband met de invoering van de rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek in de sector Rijk

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 17 juli 1996, nr. AD96/U627, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 augustus 1996, nr. WO4.96.0326);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 16 oktober 1996, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De voor ambtenaren in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Ambtenarenreglement Staten-Generaal op 31 december 1996 geldende arbeidsduur wordt met ingang van 1 januari 1997 verminderd met twee achtendertigste deel. De met ingang van 1 januari 1997 geldende arbeidsduur wordt naar boven afgerond op twee decimalen.

ARTIKEL II

[Red: Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]

ARTIKEL III

[Red: Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.]

ARTIKEL IV

[Red: Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.]

ARTIKEL V

[Red: Wijzigt het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.]

ARTIKEL VI

ARTIKEL VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

's-Gravenhage, 25 oktober 1996

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

W. Sorgdrager

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

Uitgegeven de achtentwintigste november 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager