Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsregeling Vlaams-Nederlandse Expertgroep Geesteswetenschappen[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 01-01-1997 t/m 30-12-2004

Instellingsregeling Vlaams-Nederlandse Expertgroep Geesteswetenschappen

De minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van onderwijs en ambtenarenzaken en de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Overwegende dat:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2004]

Er is een Vlaams-Nederlandse Expertgroep Geesteswetenschappen.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2004]

De taak van de expertgroep omvat:

  • het inventariseren van aard en omvang van de in Nederland en Vlaanderen aanwezige universitaire voorzieningen op het terrein van de geesteswetenschappen in hun onderlinge samenhang. De inventarisatie wordt gespecificeerd naar leeropdrachten, opleidingen, onderzoekprogramma's en de daarmee samenhangende ondersteunende voorzieningen zoals boekencollecties.

  • het verkennen van de mogelijkheden voor versterking van de grensoverschrijdende samenwerking teneinde de benutting van de universitaire voorzieningen in Nederland en Vlaanderen op het terrein van de geesteswetenschappen te optimaliseren;

  • het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen betrokkenen op het vakgebied in de twee landen door te functioneren als gespreksforum;

  • de expertgroep houdt rekening met de lopende herstructureringsprocessen in de twee landen.

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2004]

De expertgroep bestaat uit vier leden, te weten:

  • Prof.dr. R. Dillemans, ere-rector Katholieke Universiteit Leuven;

  • Prof.dr. P.W.M. de Meijer, rector magnificus Universiteit van Amsterdam;

  • Prof.dr. L. de Meyer, ere-rector Rijksuniversiteit Gent;

  • Prof.dr. J.R.T.M. Peters, lid college van bestuur Katholieke Universiteit Nijmegen en voorzitter van de commissie geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2004]

  • a. De expertgroep rapporteert aan de ministers binnen zes maanden na de datum van ondertekening van deze overeenkomst.

  • b. In de ondersteuning van de expertgroep wordt voorzien door de ministers.

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2004]

De kosten van de expertgroep komen, voorzover goedgekeurd, voor rekening van de ministers. De expertgroep biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting aan de ministers aan.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr.ir. J.M.M. Ritzen

De

minister vice president

van de Vlaamse regering en Vlaams minister van onderwijs en ambtenaren

L. van den Bossche