Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928

Geldend van 20-07-1996 t/m heden

Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 7, eerste en tweede lid, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928;

Besluiten:

Artikel 1

Het model beschrijving, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, wordt vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage A.

Artikel 2

Het model beplantingsplan, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, wordt vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage B.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Bijlage A. behorend bij de Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928

Model voor de beschrijving van Natuurschoonwetlandgoederen
Bijlage 24602.png

Bijlage B. behorend bij de Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928

Model beplantingsplan
Bijlage 24603.png
Bijlage 24604.png