Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-03-1996 t/m 31-12-2005

Besluit van 10 februari 1996, houdende wijziging van het Besluit regeling premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 1995, nr. SV/AVF/95/5322;

Gelet op artikel 85, eerste lid, en artikel 91, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 12 januari 1996, No. W12.95.0702);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 februari 1996, nr. SV/AVF/96/0205;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 4, vierde lid, van het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen wordt de opslag op de wachtgeldpremie voor het jaar 1996 vastgesteld op het percentage dat overeenkomt met het lastenpercentage van de vangnetvoorziening ZW, zoals dat geraamd wordt voor het jaar 1996.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat het op 4 oktober 1995 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) (Kamerstukken II 1995/96, 24 439) tot wet wordt verheven en in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 februari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de twee├źntwintigste februari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager