Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing Dienst Landelijke service bij regelingen (LASER) als bewaarder inbeslaggenomen voorwerpen

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Aanwijzing Dienst Landelijke service bij regelingen (LASER) als bewaarder inbeslaggenomen voorwerpen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1, aanhef en onderdeel c, van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen;

Besluit:

Artikel 1

Als bewaarder als bedoeld in de aanhef van artikel 1 van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen wordt aangewezen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 januari 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

J. F. de Leeuw