Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing oude modellen rijbewijzen

Geldend van 01-06-1996 t/m heden

Regeling aanwijzing oude modellen rijbewijzen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 174 en 183 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

Als modellen van rijbewijzen, bedoeld in de artikelen 174 en 183 van het Reglement rijbewijzen, worden aangewezen de modellen 6A en 6B, opgenomen in de bijlage van de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren.

Artikel 2

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 maart 1994, nr. HW/R 171700 (Stcrt. 63), houdende aanwijzing oude modellen rijbewijzen, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing oude modellen rijbewijzen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink