Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende toepassing van de artikelen 6, eerste lid en 8, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren

Artikel 1

Het uitnodigen tot het doen van aangifte, bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, geschiedt door het uitreiken van een aangiftebiljet.

Artikel 1a

Deze regeling berust mede op artikel 7.5, eerste lid, van de Waterwet.

Artikel 2

Het doen van aangifte, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, Algemene wet inzake rijksbelastingen, geschiedt door het inleveren van het uitgereikte aangiftebiljet met de daarbij gevraagde beschieden.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink