Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Ziektewet, enz. (technische verbetering in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen)[Regeling vervallen per 10-05-2006.]

Geldend van 01-01-2002 t/m 09-05-2006

Wet van 21 december 1995, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in verband met enige gebleken onvolkomenheden in de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de Wet terugdringing ziekteverzuim, wenselijk is een aantal sociale zekerheidswetten aan te passen en dat het wenselijk is nog enige andere wijzigingen daarin aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX [Vervallen per 01-07-1996]

Artikel X [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII [Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 In afwijking van artikel XI, onderdeel D, vervalt hoofdstuk IV van de Algemene Kinderbijslagwet voor een verzekerde die over het vierde kwartaal van 1995 recht heeft op kinderbijslag voor een kind:

    • a. als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel a, of voor een kind dat op 30 september 1995 17 jaar oud is, eerst op het moment dat dat kind ophoudt te studeren aan de opleiding die het op de eerste dag van dat kwartaal volgde of aanspraak krijgt op een tegemoetkoming in de studie-kosten als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten;

    • b. als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel b, en in artikel 26, tweede lid, eerste op het tijdstip waarop de Algemene bijstandswet in werking treedt.

Artikel XIII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVIII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIX [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XX [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXI [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIV [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXV [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVI [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXVIII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIX [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXX [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXI [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXIII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXIV [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXV [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXVI [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel XXXVIa [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel XXXVII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXVIII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXXIX [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XL [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLI [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLIII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLIV [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLV [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLVI [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLVII [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XLVIII [Vervallen per 10-05-2006]

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 juni 1995 ingediende voorstel van Wet houdende privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Wet privatisering ABP; 24 205) tot wet wordt verheven en eerder of gelijktijdig met artikel XXII of XXIII van deze wet in werking treedt, wordt dat artikel of worden die artikelen voor de toepassing van eerstbedoelde wet beschouwd in werking te zijn getreden voor die wet.

Artikel XLIX [Vervallen per 10-05-2006]

  • 2 Artikel IV, onderdeel I, onder 1, treedt in werking direct na het tijdstip waarop artikel I, onderdeel X, onder 1°, van de wet van 22 december 1994, Stb. 955, in werking treedt.

  • 4 Artikel XXI, de onderdelen A en B, treden in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager