Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reisregeling buitenland politie[Regeling vervallen per 01-07-2008.]

Geldend van 01-04-2008 t/m 30-06-2008

Reisregeling buitenland politie

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van het Besluit vergoeding dienstreizen politie;

Besluit:

§ 1. Algemeen [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

het Besluit vergoeding dienstreizen politie;

b. werkgebied:

het werkgebied, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder p van het Besluit algemene rechtspositie politie;

c. dienstreis:

een door het bevoegd gezag opgedragen reis in verband met het verrichten van diensten buiten Nederland alsmede het hiermee verband houdende verblijf, met uitzondering van de reis die in Nederland is begonnen en waarbij het reisgedeelte buiten Nederland beperkt is of waarbij de grensoverschrijding niet noodzakelijkerwijs leidt tot uitgaven voor maaltijden of overnachtingen in het buitenland.

§ 2. Vergoedingen wegens reiskosten [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Als reiskosten per openbaar vervoer, per boot en per vliegtuig worden vergoed de kosten die blijkens overlegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt voor het gebruik van daartoe door het bevoegd gezag aangewezen vervoermiddelen.

 • 2 De ambtenaar die tijdens een dienstreis gebruik maakt van vervoer per trein, is gerechtigd om in de eerste klasse te reizen. Indien gebruik wordt gemaakt van een ander openbaar vervoermiddel, een boot of een vliegtuig, bepaalt het bevoegd gezag in welke vervoerklasse mag worden gereisd.

 • 3 Voor zover het dienstbelang dan wel de reisomstandigheden naar het oordeel van het bevoegd gezag daartoe aanleiding geven, worden toeslagen voor bijzondere treinen, kosten voor plaatsreservering in treinen en kosten voor het gebruik van een slaapwagen alsmede extra kosten voor bagage als reiskosten vergoed.

 • 4 De volgende kosten worden eveneens als reiskosten vergoed:

  • a. kosten van het vervoer van het station, de haven of het vliegveld van aankomst naar de plaats van bestemming op de heenreis en op de terugreis;

  • b. kosten voor luchthavenrechten;

  • c. kosten voor een kruier.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2008]

Indien voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de dienstreis dat aansluit op een reisgedeelte per openbaar vervoer, vliegtuig of boot gebruik wordt gemaakt van een eigen motorvoertuig, wordt daarvoor een vergoeding verleend volgens artikel 3 van de Reisregeling binnenland politie.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2008]

Indien naar het oordeel van het bevoegd gezag het dienstbelang ermee is gebaat dat tijdens een dienstreis gebruik wordt gemaakt van een gehuurd vervoermiddel, worden de aan dat gebruik verbonden kosten vergoed.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2008]

Het bevoegd gezag kan bij een dienstreis van lange duur aan de ambtenaar toestemming verlenen voor één of meer bezoeken van korte duur naar zijn woonplaats terug te keren. De reiskosten die blijkens overlegde bewijsstukken voor een bezoekreis zijn gemaakt, worden slechts vergoed indien in overeenstemming met het bevoegd gezag gebruik is gemaakt van een openbaar vervoermiddel, een vliegtuig of een boot, naar de laagste klasse. Voor een bezoekreis is het vierde lid van artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

§ 3. Vergoedingen wegens verblijfkosten [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfskosten wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer, de artikelen 7 en 8 van de Reisregeling binnenland politie overeenkomstig worden toegepast;

  • b. indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens een of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies of maaltijden behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden bijgevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfskosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat, indien niet een bewijsstuk kan worden overlegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid, een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 20.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d, en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overlegd waaruit niet duidelijk blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 9 in een vergoeding wordt voorzien.

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Geen aanspraak op vergoeding voor verblijfskosten bestaat:

  • a. voor een reisgedeelte in Nederland van korter dan vier uur;

  • b. voor een reisgedeelte per vliegtuig;

  • c. voor een bezoekreis als bedoeld in artikel 5 met uitzondering van die delen van de reis die verband houden met het afleggen van het traject van de tijdelijke verblijfplaats naar woonplaats.

 • 2 Aan de ambtenaar die tijdens de dienstreis overnachting van overheidswege ontvangt en daarvoor kosten maakt, worden deze kosten vergoed. In geval van de verstrekking van overheidswege geen gebruik is gemaakt, bestaat geen aanspraak op vergoeding.

 • 3 Geen aanspraak op vergoeding voor maaltijden bestaat indien tijdens een dienstreis gelegenheid bestaat al dan niet tegen betaling maaltijden van overheidswege te ontvangen, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat hij daarvan geen gebruik heeft kunnen maken.

 • 4 Onder de overnachting van overheidswege bedoeld in het tweede lid en maaltijden van overheidswege bedoeld in het derde lid worden verstaan:

  overnachtingen en maaltijden verstrekt vanwege het Rijk of een ander Nederlands publiekrechtelijk lichaam of semi-publiekrechtelijk lichaam.

§ 4. Ziekte, ongeval, verlies of beschadiging bagage. [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2008]

Indien de ambtenaar aantoont dat hij tijdens een dienstreis tengevolge van ziekte of van een ongeval kosten heeft moeten maken, kan het bevoegd gezag hiervoor een vergoeding vaststellen voor zover deze kosten ten laste van de ambtenaar blijven.

Behalve bij betrekkelijk geringe schade kan een dergelijke vergoeding van aangetoonde kosten, tot een bedrag van maximaal € 2.268,90 per dienstreis, eveneens worden vastgesteld in geval van verlies, diefstal of beschadiging van voor de dienstreis meegenomen noodzakelijke bagage.

§ 5. Verblijfkosten bij tewerkstelling elders [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2008]

Indien de ambtenaar een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfskosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de éénenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

§ 6. Bijzondere kleding en uitrusting [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2008]

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming maximaal € 453,78, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude. Een aantal van deze gebieden worden met de daarbij behorende periodes in de bij dit besluit gevoegde bijlage II genoemd.

§ 7. Slotbepalingen [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2008]

Indien in verband met de dienstreis kosten moeten worden gemaakt waarvan op grond van de overige bepalingen van deze regeling in het geheel niet in een vergoeding wordt voorzien, kan het bevoegd gezag voor zover het daartoe aanleiding ziet, een afzonderlijke vergoeding voor die kosten vaststellen.

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling buitenland politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 07-12-1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Bijlage I. behorende bij de Reisregeling buitenland politie per 01-04-2008 [Vervallen per 01-07-2008]

Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland

Land- of gebiedsdeel

Maximum-

bedrag logies-

kosten

in euro

Bedrag

overige

kosten

in euro

Afghanistan    

Kabul

122

53

Overige

52

31

     
Albanië    

Tirana

154

64

Overige

93

37

     
Algerije    

Algiers

98

90

Overige

125

52

     
Amerikaans Samoa

59

29

     
Angola    

Luanda

196

111

Overige

122

49

     
Anguilla

103

72

     
Antigua

120

80

     
Argentinië    

Buenos Aires

123

78

Overige

109

61

     
Armenië    

Jerevan

84

52

Overige

42

37

     
Aruba

133

67

     
Australië    

Melbourne

100

99

Canberra

100

99

Sydney

100

99

Overige

94

73

     
Azerbajdzjan    

Bakoe

121

65

Overige

33

32

     
Bahamas

139

67

     
Bahrain

113

58

     
Bangladesh    

Dhaka

89

46

Overige

44

18

     
Barbados

107

65

     
Belarus    

Minsk

78

52

Overige

69

33

     
België

116

107

     
Belize

100

41

     
Benin    

Cotonou

124

70

Overige

49

30

     
Bermuda

94

37

     
Bhutan    

Thimpu

59

28

Overige

59

23

     
Bolivia    

La Paz

84

25

Overige

59

13

     
Bosnië-Hercegovina    

Sarajevo

65

39

Banja Luka

55

34

Mostar

97

44

Overige

32

23

     
Botswana    

Gaberone

82

41

Overige

191

52

     
Brazilië    

Brasilia

152

54

Rio de Janeiro

211

55

Sao Paulo

173

50

Overige

226

42

     
Brunei    

Bandar Seri Begawan

98

55

Overige

159

72

     
Bulgarije    

Sofia

144

44

Bourgas

45

24

Plovdiv

45

24

Varna

45

24

Overige

23

16

     
Burkina Faso    

Ouagadougou

119

94

Overige

60

34

     
Burundi    

Bujumbura

92

45

Overige

20

16

     
Cambodja    

Phnom-Penh

87

45

Overige

117

41

     
Canada    

Ottawa

129

97

Calgary

153

87

Halifax

118

89

Montreal

132

107

Toronto

192

102

Vancouver

159

125

Overige

97

67

     
Canarische Eilanden

80

56

     
Caymaneilanden

124

44

     
Centraal Afrikaanse Republiek    

Bangui

56

54

Overige

30

22

     
Chili    

Santiago

65

53

Overige

72

48

     
China    

Peking

75

66

Hong Kong

223

101

Macao

92

56

Overige

137

50

     
Colombia    

Bogotá

99

39

Overige

122

25

     
Comoren    

Moroni

68

43

Overige

49

35

     
Cookeilanden    

Rarotonga

150

39

Overige

68

25

     
Costa Rica    

San José

84

38

Overige

63

27

     
Cuba    

Havana

96

61

Overige

98

45

     
Cyprus    

Nicosia

142

110

Overige

75

56

     
Denemarken

146

89

     
Djibouti    

Djibouti

107

81

Overige

31

31

     
Dominica

65

53

     
Dominicaanse Republiek    

Santo Domingo

78

48

Overige

100

31

     
Duitsland    

Berlijn

139

84

Bonn

132

77

Frankfurt

145

86

Hamburg

158

101

München

145

86

Overige

88

79

     
Ecuador    

Quito

62

57

Overige

72

43

     
Egypte    

Caïro

83

47

Overige

85

30

     
El Salvador    

San Salvador

86

57

Overige

32

31

     
Equatoriaal Guinea    

Malabo

96

81

Overige

105

58

     
Eritrea    

Asmara

140

55

Overige

17

25

     
Estland    

Tallinn

95

81

Parnu

68

70

Overige

64

61

     
Ethiopië    

Addis Abeba

111

57

Overige

27

15

     
Fiji    

Suva

102

83

Overige

175

50

     
Filipijnen    

Manila

71

52

Overige

74

22

     
Finland    

Helsinki

154

55

Overige

112

56

     
Frankrijk    

Parijs

137

91

Overige

113

85

     
Frans Guyana    

Cayenne

70

67

Overige

43

46

     
Frans Polynesië

110

59

     
Gabon    

Libreville

103

91

Overige

137

56

     
Gambia    

Banjul

100

57

Overige

24

20

     
Georgië    

Tiflis

147

86

Bakuriani

46

28

Batumi

49

38

Borjomi

59

8

Gudauri

65

40

Poti

42

33

Overige

27

17

     
Ghana    

Accra

87

49

Overige

68

21

     
Gibraltar

44

39

     
Grenada

112

56

     
Griekenland    

Athene

175

90

Overige

100

54

     
Groenland

141

58

     
Groot-Brittannië    

Londen

181

102

Overige

192

93

     
Guadeloupe

69

71

     
Guam

100

43

     
Guatemala    

De stad Guatemala

68

55

Overige

84

51

     
Guinee    

Conakry

68

40

Overige

24

16

     
Guinee-Bissau    

Bissau

97

55

Overige

46

44

     
Guyana    

Georgetown

91

36

Overige

31

14

     
Haïti    

Port-au-Prince

98

77

Overige

49

19

     
Honduras    

Tegucigalpa

62

41

San Pedro Sula

83

45

Overige

84

34

     
Hongarije

123

61

     
Ierland

155

87

     
India    

New Delhi

194

80

Overige

227

47

     
Indonesië    

Jakarta

62

45

Overige

75

52

     
Irak    

Bagdad

49

33

Overige

32

33

     
Iran    

Teheran

105

44

Overige

66

24

     
Israël    

Tel Aviv

124

76

Haifa

82

52

Herzliya

113

56

Jeruzalem

93

53

Tiberias

91

61

Overige

52

54

     
Italië    

Rome

143

99

Florence

121

121

Milaan en Porto Ercole

117

121

Triëst

91

107

Turijn

116

99

Venetië

181

102

Overige

89

93

     
Ivoorkust    

Abidjan

128

109

Overige

60

53

     
Jamaica    

Kingston

97

48

Overige

107

57

     
Japan    

Tokio

109

122

Fukuoka

68

71

Kobe

87

72

Kyoto

108

89

Nagoya

72

72

Osaka

87

98

Yokohama

108

81

Overige

62

57

     
Jemen    

Sana'a

78

52

Overige

76

29

     
Jordanië    

Amman

110

55

Overige

93

50

     
Kaapverdië    

Praia

87

83

Overige

71

69

     
Kameroen    

Yaoundé

124

73

Douala

124

73

Overige

36

33

     
Kazachstan    

Astana

165

121

Alma Ata

163

92

Overige

130

32

     
Kenia    

Nairobi

162

77

Overige

74

38

     
Kiribati    

Kiritimati

(= Christmas)

101

70

Overige eilanden

53

24

     
Kongo    

Brazzaville

119

101

Overige

80

40

     
Kongo, Democratische Republiek    

Kinshasa

95

77

Overige

74

34

     
Korea, Democratische Republiek (N-Korea)    

Pyongyang

67

33

Overige

42

33

     
Korea, Republiek (Z-Korea)    

Seoul

128

117

Overige

133

89

     
Kroatië    

Zagreb

132

137

Dubrovnik

133

102

Split

97

50

Overige

65

51

     
Kuweit    

Kuwait-stad

203

80

     
Kyrgyzstan    

Bishkek

241

78

Overige

26

16

     
Laos    

Vientiane

78

37

Overige

46

16

     
Lesotho    

Maseru

63

31

Overige

44

26

     
Letland    

Riga

84

50

Overige

48

47

     
Libanon    

Beiroet

89

65

Overige

88

36

     
Liberia    

Monrovia

90

83

Overige

17

21

     
Libië    

Tripoli

203

73

Overige

42

39

     
Litouwen    

Vilnius

108

66

Overige

69

48

     
Luxemburg

118

107

     
Maagdeneilanden (Brits)

117

75

     
Maagdeneilanden (VS)

99

83

     
Macedonië    

Skopje

151

46

Mavrovo

82

29

Ohrid

42

24

Overige

39

19

     
Madagascar    

Antanarivo

109

67

Overige

94

33

     
Malawi    

Lilongwe

67

32

Overige

104

32

     
Maladiven    

Malé

63

30

Overige

186

52

     
Maleisië    

Kuala Lumpur

66

47

Overige

70

35

     
Mali    

Bamako

129

110

Overige

61

63

     
Malta

121

84

     

Mariana-eilanden (= Noordelijke Mariana-eilanden)

   

Saipan

87

53

Overige

10

6

     
Marokko    

Rabat

104

75

Overige

128

58

     
Marshalleilanden    

Majuro

82

62

Overige

87

51

     
Martinique

70

76

     
Mauretanië    

Nouakchott

92

56

Overige

35

21

     
Mauritius    

Port Louis

109

62

Overige

48

29

     
Mexico    

Mexico-Stad

122

75

Overige

164

59

     
Micronesië    

Truk

88

45

Overige

149

51

     
Moldavië    

Chisinau

76

46

Overige

22

14

     
Monaco

115

80

     
Mongolië    

Ulan Bator

60

31

Overige

27

15

     
Montenegro

132

65

     
Montserrat

101

55

     
Mozambique    

Maputo

63

55

Overige

63

36

     

Myanmar (Burma)

   

Yangon (= Rangoon)

36

24

Overige

46

17

     
Namibië    

Windhoek

70

35

Overige

93

28

     
Nauru

87

56

     
Nederlandse Antillen

183

73

     
Nepal    

Kathmandu

52

31

Overige

70

23

     
Nicaragua    

Managua

68

40

Overige

34

22

     
Nieuw-Caledonië

72

66

     
Nieuw-Guinea    

Port Moresby

97

48

Overige

82

28

     
Nieuw-Zeeland    

Wellington

100

78

Auckland

100

78

Christchurch

100

78

Overige

88

66

     
Niger    

Niamey

111

65

Overige

57

32

     
Nigeria    

Abuja

125

76

Lagos

194

92

Overige

230

52

     
Niue

48

34

     
Noorwegen

154

73

     
Oeganda    

Kampala

164

58

Overige

110

23

     
Oekraïne    

Kyjiv (= Kiew)

174

90

Overige

101

42

     
Oezbekistan    

Tasjkent

83

71

Overige

73

16

     
Oman    

Muscat

135

70

Overige

133

53

     
Oostenrijk

98

110

     
Oost-Timor    

Dili

106

40

Overige

35

30

     
Pakistan    

Islamabad

171

44

Karachi

121

35

Overige

125

22

     
Palau    

Koror

110

65

Overige

10

6

     
Panama    

Panamá

97

57

Overige

110

34

     
Papoea Nieuw-Guinea    

(Zie Nieuw-Guinea)

   
     
Paraguay    

Asunción

56

22

Overige

21

13

     
Peru    

Lima

100

68

Overige

104

38

     
Polen    

Warschau

154

103

Overige

90

44

     
Portugal

131

102

     
Puerto Rico

222

86

     
Qatar    

Doha

208

112

     
Reunión

74

66

     
Roemenië    

Boekarest

169

76

Overige

125

48

     
Russische Federatie    

Moskou

233

126

Basjkortostan

94

43

Kamchatka

70

38

Kemorovo

101

67

Perm

101

67

Nizjni Novgorod

127

41

Rostov

120

59

Sacha

92

42

Saratov

101

67

Sotsji

114

34

St.Petersburg

277

143

Vladivostok

114

59

Overige

61

28

     
Rwanda    

Kigali

115

43

Overige

64

26

     
Samoa    

Apia

121

35

Overige

34

11

     
Sao Tomé en Príncipe    

Sao Tomé

94

43

Principe

67

41

Overige

35

29

     
Saudi Arabië    

Ar Riaad (= Riyadh)

90

55

Overige

85

53

     
Senegal    

Dakar

101

67

Overige

100

42

     
Servië    

Belgrado

162

84

Pristina

92

56

Overige

41

29

     
Seychellen

174

82

     
Sierra Leone    

Freetown

68

46

Overige

22

18

     
Singapore

135

86

     
Slovenië    

Ljubljana

137

40

Bled

160

76

Portoroz

118

53

Overige

83

33

     
Slowakije    

Bratislava

148

67

Overige

69

37

     
Solomoneilanden    

Honiara

69

50

Overige

64

31

     
Somalië    

Mogadishu

40

19

Overige

31

14

     
Spanje    

Madrid

147

106

Barcelona

155

74

València

112

66

Overige

101

59

     
Sri Lanka    

Colombo

44

30

Overige

34

17

     
St.Kitts/Nevis

90

59

     
St.Lucia

107

52

     
St.Vincent/Grenada

107

63

     
Sudan    

Khartoum

110

54

Overige

100

31

     
Suriname

85

38

     
Swaziland    

Mbabane

75

33

Overige

243

40

     
Syrië    

Damascus

92

59

Overige

93

35

     
Tadzjikistan    

Dushanbe

63

45

Overige

28

19

     
Tahiti

97

52

     
Taiwan

143

88

     
Tanzania    

Dar es Salaam

99

45

Overige

87

25

     
Thailand    

Bangkok

147

73

Overige

96

28

     
Togo    

Lomé

82

72

Overige

34

27

     
Tokelau

19

33

     
Tonga    

Vava’u

68

85

Overige

73

55

     
Trinidad & Tobago    

Trinidad

136

73

Tobago

125

78

     
Tsjaad    

N’djamena

131

62

Overige

45

32

     
Tsjechië    

Praag

141

61

Brno

115

48

Cesky Krumlov

71

37

Hradec Kralové

47

21

Karlovy Vary

87

49

Olomouc

64

30

Ostrava

116

35

Plzeñ

51

23

Overige

39

22

     
Tunesië    

Tunis

63

55

Overige

41

42

     
Turkmenistan

37

68

     
Turks en Cai- coseilanden    

Grand Turk

105

45

Providenciales

160

90

     
Turkije    

Ankara

57

41

Antalya

66

41

Bursa

62

38

Istanbul

82

48

Izmir

63

51

Zuidoostelijk Anatolia

47

35

Overige

40

27

     
Tuvalu    

Funafuti

80

43

Overige

21

50

     
Uruguay    

Montevideo

81

65

Colonia

83

33

Punta del Este

104

75

Salto

76

33

Overige

53

50

     
Vanuatu    

Port Villa

129

93

Overige

81

37

     
Venezuela    

Caracas

102

57

Overige

112

39

     
Verenigd Koninkrijk    

(zie Groot-Brittannië)

   
     
Verenigde Arabische Emiraten    

Abu Dhabi

166

72

Overige

189

75

     
Verenigde Staten van Amerika    

Washington D.C.

152

66

Boston

153

55

Chicago

123

56

Honolulu

119

47

Los Angeles

117

51

Miami

99

56

New York

172

65

Philadelphia

145

78

San Francisco

175

60

Overige

87

49

     
Vietnam    

Hanoi

53

26

Overige

56

22

     
Wallis en Futuna

66

58

     
Westbank en Gazastrook    

Gazastrook

66

46

Jericho

52

32

Westbank overige

37

35

     
IJsland

167

75

     
Zambia    

Lusaka

152

93

Overige

120

45

     
Zimbabwe    

Harare

134

79

Overige

205

53

     
Zuid Afrika    

Pretoria

78

42

Durban

89

46

Johannesburg

153

60

Kaapstad

115

50

Oost Londen

79

39

Port Elizabeth

87

43

Rustenburg

203

73

Ulindi

71

38

Overige

57

34

     
Zweden    

Stockholm

198

57

Gothenburg

198

53

Malmö

198

57

Overige

156

53

     
Zwitserland

121

95

Bijlage II. behorende bij de Reisregeling buitenland politie Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte [Vervallen per 01-07-2008]

I. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

 • Angola: Luanda

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nederlandse Antillen: Willemstad

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad