Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet educatie en beroepsonderwijs

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting: WEB
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0007625

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 29-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet educatie en beroepsonderwijs


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 3. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 4. Besluit participatiebudget
 5. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 6. Besluit vbo-groen in een AOC
 7. Besluit Verzuimmelding
 8. Doorstroomregeling vmbo - beroepsonderwijs
 9. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
 10. OCW-intrekkingsregeling 2004
 11. OCW-intrekkingsregeling 2008
 12. Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007
 13. Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006
 14. Regeling aanwijzing code ‘Goed bestuur in de bve-sector’
 15. Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010
 16. Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs
 17. Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011–2012
 18. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs
 19. Regeling examinering beroepsopleidingen en KCE-tarieven 2006
 20. Regeling gebruik gegevens bron
 21. Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009
 22. Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009
 23. Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo
 24. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
 25. Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 26. Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009
 27. Regeling modeldiploma mbo
 28. Regeling OCW-subsidies
 29. Regeling praktijkleren en Groene plus
 30. Regeling prestatiebox mbo
 31. Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs
 32. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs
 33. Regeling splitsingtoets BVE
 34. Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010
 35. Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012
 36. Regeling vaststelling aanvullende bekostiging ex artikel 2 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008/2009 tot en met 2010/2011, voor het schooljaar 2010/2011
 37. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2007–2008 en vaststelling kwalificatieprofielen experimenten 2006–2007
 38. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2004 - 2005
 39. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006
 40. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007, alsmede vaststelling van kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006
 41. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005
 42. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs, overzicht bekostigde beroepsopleidingen en kwalificatieprofielen experimenten op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving
 43. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012
 44. Regeling vaststelling prijsfactoren kwalificatieprofielen proeftuinen 2004 - 2005
 45. Regeling vernieuwende projecten doorlopende leerlijnen vmbo/mbo
 46. Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s
 47. Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010–2012
 48. Staatsexamenbesluit VO
 49. Subsidieregeling projectopdrachten Bve-sector
 50. Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het mbo
 51. Tijdelijke regeling stageoffensief
 52. Uitvoeringsbesluit WEB
 53. Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 54. Uitvoeringsregeling WEB 2007
 55. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)
 56. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB, enz. (verdere decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming in de BVE-sector)
 57. Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011
 58. Wijzigingsregeling Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010, enz. (verlenging werkingsduur, en intrekking Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs, tekst: Tekst
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel: 1.3
 3. Arbeidstijdenbesluit, artikel: 5.4:3
 4. Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2004, tekst: Tekst
 5. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs, artikel: 1
 6. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, artikelen: 2.11 , 2.12
 7. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten, artikel: 3
 8. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC, artikel: 3
 9. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen), artikelen: V , VI , VII , VIII , IX , X
 10. Besluit informatievoorziening WVO, bijlage: 1
 11. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs, artikel: 2
 12. Besluit paraveterinairen, artikelen: 6 , 9
 13. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, artikel: 1
 14. Besluit samenwerking VO-BVE, artikelen: 1 , 2 , 6
 15. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidieverlening ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vietnam Faciliteit), bijlage: Bijlage
 16. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal), bijlage: Bijlage
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997, bijlage: Basisselectiedocument
 19. Besluit vbo-groen in een AOC, artikelen: 1 , 2
 20. Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, artikelen: 1 , 57
 21. Besluit zeevisvaartbemanning, artikelen: 1 , 39
 22. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, hoofdstuk: Hoofdstuk 12
 23. Criteria voor praktijkplaatsen in het secundair beroepsonderwijs, tekst: Tekst
 24. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, artikel: VI
 25. Erkenningsregeling opleidingen havenbeveiliger, bijlage: Bijlage
 26. Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning, artikel: 1
 27. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, artikelen: 1 , 13
 28. Experimentenwet onderwijs, artikel: 7b
 29. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, teksten: Tekst , Tekst
 30. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, tekst: Tekst
 31. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tekst: Tekst
 32. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten, tekst: Tekst
 33. Inrichtingsbesluit v.a.v.o., artikel: 1
 34. Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, artikelen: 3a , 105 , 162a , 162b , 164a
 35. Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs per 1 augustus 2004, tekst: Tekst
 36. Inzet van middelen over en weer tussen inburgering nieuwkomers en educatie, tekst: Tekst
 37. Mandaatregeling CFI agentschap OCW, artikel: 1
 38. Omzetbelasting, onderwijs, beroepsopleidingen, teksten: Tekst , Tekst
 39. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008, artikel: 7
 40. Regeling aanstellingseisen politie 2002, artikel: 3
 41. Regeling Cultuur en School voor de Bve-sector 2004 - 2005, artikel: 1
 42. Regeling Cultuur en School voor de Bve-sector 2005–2006, artikel: 1
 43. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs, artikel: 1
 44. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel, artikel: 2
 45. Regeling experimenten prestatiebeloning onderwijs, artikel: 1
 46. Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009, artikel: 1
 47. Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005, bijlage: 2
 48. Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009, artikel: 1
 49. Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo, artikel: 1
 50. Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs, artikel: 1
 51. Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007, artikelen: 1 , 2
 52. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009, bijlage: Bijlage
 53. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010, bijlagen: Bijlage , 1
 54. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011, bijlage: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
 55. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012, bijlage: 1
 56. Regeling splitsingtoets BVE, artikel: 1
 57. Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010, artikel: 1
 58. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, bijlage: 1
 59. Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie, artikel: 4
 60. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, artikel: 1
 61. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikel: 4.2
 62. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006, artikel: 1
 63. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012, artikel: 1
 64. Regeling vaststelling kwalificatieprofielen proeftuinen 2004 - 2005, artikel: 1
 65. Regeling vaststelling prijsfactoren kwalificatieprofielen proeftuinen 2004 - 2005, artikel: 1
 66. Regeling verankering academische opleidingsschool 2012–2016, artikel: 1
 67. Regeling vernieuwende projecten doorlopende leerlijnen vmbo/mbo, artikel: 4
 68. Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s, artikel: 1
 69. Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010–2012, artikel: 1
 70. Regeling voorwaarden deelname intredetoets en examen keurmeester lichte en zware (bedrijfs)voertuigen respectievelijk zware aanhangwagens, artikelen: 4 , 6 , 7 , 10 , 12 , 13
 71. Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven, artikel: 1
 72. Reglement Erkenning leerbedrijven 2007, tekst: Tekst
 73. Reglement erkenning leerbedrijven 2008, artikel: 5
 74. Reglement erkenning Leerbedrijven 2010, artikel: 5
 75. Reglement rijbewijzen, artikelen: 6 , 9 , 67 , 173c , 173d , 173da , 173j
 76. Subsidieregeling ESF-3, bijlage: 1
 77. Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006, artikelen: 1 , 11
 78. Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo, artikel: 1
 79. Subsidieregeling VSV en BBL voor onderwijsinstellingen 2006, artikelen: 1 , 11
 80. Subsidieregeling ziekenhuisopleidingen, artikel: 1
 81. Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling, artikel: 1
 82. Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing, artikel: 2
 83. Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het mbo, artikel: 1
 84. Tijdelijke regeling stageoffensief, artikel: 1
 85. Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008–2013, artikelen: 1 , 4 , 24
 86. Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs (OCW), tekst: Tekst
 87. Tweede wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, bijlage: 1
 88. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, artikel: 1
 89. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, artikel: 8
 90. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap, artikel: 5
 91. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, artikel: 6
 92. Uitvoeringsbesluit WEB, artikel: 1.1.1
 93. Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, artikel: 1
 94. Uitvoeringsregeling WEB 2007, artikelen: 1.1 , 2.1.3 , 2.2.3
 95. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 (BVE-instellingen), bijlage: Basisselectiedocument-onderwijsinstelllingen bve-sector
 96. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 97. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004, bijlagen: Basisselectiedocument , Bijlage A
 98. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 99. Vreemdelingencirculaire 2000 (B), tekst: Tekst
 100. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikelen: 1.1 , 2.1
 101. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel: 32
 102. Wet op de beroepen in het onderwijs, artikel: XIX
 103. Wet op de ondernemingsraden, artikel: 53
 104. Wet op de Onderwijsraad, artikel: 14
 105. Wet op het basisonderwijs, artikelen: 3a , 107
 106. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikelen: 7.26 , 16.16a
 107. Wet op het LSOP en het politieonderwijs, artikel: 20
 108. Wet op het onderwijstoezicht, artikelen: 1 , 24c , 29
 109. Wet op het voortgezet onderwijs, artikelen: 2 , 10b3 , 10b6 , 25a , 33b , 35 , 39c , 53e , 76r , 76v.1 , 118g , 118h
 110. Wet participatiebudget, artikelen: 3 , 9 , 15
 111. Wet primair onderwijs BES, artikel: 4
 112. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, artikelen: 6 , 8
 113. Wet studiefinanciering 2000, artikelen: 1.1 , 2.13a , 13.8
 114. Wet studiefinanciering BES, artikel: 2.9
 115. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikelen: 1.1 , 4.6 , 13.7
 116. Wet zeevarenden, artikel: 19
 117. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs), artikel: IV
 118. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten), artikel: III
 119. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs, artikel: XII
 120. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (colleges van bestuur en raden van toezicht), artikel: I
 121. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve), artikel: I
 122. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard), artikel: I
 123. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (beroepsgerichte kwalificatiestructuur), artikel: I
 124. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (decentralisatie rechtspositieregeling educatie en beroepsonderwijs, artikel: II
 125. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs), artikelen: V , VII
 126. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen), hoofdstuk: HOOFDSTUK I ; artikelen: IV , IX
 127. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel), artikel: VI
 128. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs), artikel: IV
 129. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds), artikelen: IV , V
 130. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo), artikel: II
 131. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (huisvesting van verticale scholengemeenschappen), artikel: V
 132. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten), artikel: V
 133. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen), artikelen: II , III
 134. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs), artikelen: II , VI
 135. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs), artikelen: XXII , XXIV
 136. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland), artikel: II

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 07-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

30417

 

 

Aanhangig

32396

 

 

Aanhangig

34184

 

 

Aanhangig

34251

 

 

Aanhangig

34347

 

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 288

33911

 

Wijziging

03-12-2009
samen met
17-12-2009

Stb. 2009, 539
samen met
Stb. 2009, 575

31791
samen met
32146

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

 

Wijziging

12-03-2009

Stb. 2009, 151

30599

 

Wijziging

29-12-2008
samen met
17-12-2009

Stb. 2008, 588
samen met
Stb. 2009, 575

31567
samen met
32146

 

Wijziging

27-06-2008

Stb. 2008, 267

30853

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 202

31037

 

Wijziging

06-10-2005
samen met
11-09-2008

Stb. 2005, 530
samen met
Stb. 2008, 387

28995
samen met
31400

 

Wijziging

07-04-2005

Stb. 2005, 203

29880

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

 

Wijziging

16-09-1999

Stb. 1999, 419

26374

 

Wijziging

31-10-1995

Stb. 1995, 501

23778

01-08-2018

 

Wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 390

34160

22-12-2015

Stb. 2016, 13

01-08-2016

 

Wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 390

34160

22-12-2015

Stb. 2016, 13

01-02-2016

 

Wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 390

34160

22-12-2015

Stb. 2016, 13

18-01-2016

 

Wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 478

34272

16-12-2015

Stb. 2016, 2

01-01-2016

 

Wijziging

01-04-2015

Stb. 2015, 149

33993

22-05-2015

Stb. 2015, 204

01-11-2015

 

Wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 349

34176

13-10-2015

Stb. 2015, 351

01-08-2015

 

Wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 284

34146

03-07-2015

Stb. 2015, 291

 

Wijziging

16-04-2015

Stb. 2015, 170

34026

22-05-2015

Stb. 2015, 214

 

Wijziging

01-04-2015

Stb. 2015, 150

34022

22-06-2015

Stb. 2015, 283

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 56

33948

04-06-2015

Stb. 2015, 215

 

Wijziging

27-06-2008

Stb. 2008, 267

30853

04-06-2015

Stb. 2015, 215

01-07-2015

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

18-06-2015

 

Wijziging

16-04-2015

Stb. 2015, 170

34026

22-05-2015

Stb. 2015, 214

04-03-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2015, 25

34060

17-02-2015

Stb. 2015, 93

01-01-2015

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 288

33911

09-07-2014

Stb. 2014, 288

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

 

Wijziging

10-05-2012
samen met
26-06-2013

Stb. 2012, 257
samen met
Stb. 2013, 288

32892
samen met
33187

04-12-2014

Stb. 2014, 511

01-08-2014

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 288

33187

05-07-2013

Stb. 2013, 305

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 533

33106

15-05-2014

Stb. 2014, 181

19-07-2014

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 219

33840

11-07-2014

Stb. 2014, 283

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

13-12-2013

Stb. 2013, 559

 

Wijziging

07-03-2013

Stb. 2013, 136

33474

07-03-2013

Stb. 2013, 136

01-09-2013

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 298

33519

18-07-2013

Stb. 2013, 311

01-08-2013

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 288

33187

05-07-2013

Stb. 2013, 305

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 545

32812

06-12-2012

Stb. 2012, 631

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 194

32290

04-07-2013

Stb. 2013, 301

04-07-2013

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 88

33336

29-05-2013

Stb. 2013, 276

01-07-2013

 

Wijziging

14-03-2013

Stb. 2013, 142

33062

19-06-2013

Stb. 2013, 247

01-06-2013

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 290

32052

24-04-2013

Stb. 2013, 165

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012
samen met
13-09-2012

Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2012, 450

32450
samen met
33146

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 450

33146

13-09-2012

Stb. 2012, 450

 

Wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 430

33086

13-10-2012

Stb. 2012, 519

 

Wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

 

12-07-2012

Stb. 2012, 329

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

 

Wijziging

05-07-2012

Stb. 2012, 340

33116

12-07-2012

Stb. 2012, 341

 

Wijziging

21-05-2012

Stb. 2012, 354

33096

12-11-2012

Stb. 2012, 569

01-11-2012

 

Wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 497

32587

04-10-2012

Stb. 2012, 503

01-08-2012

 

Wijziging

08-03-2012

Stb. 2012, 157

32176

11-07-2012

Stb. 2012, 344

 

Wijziging

08-12-2011

Stb. 2011, 656

32558

22-02-2012

Stb. 2012, 92

 

Wijziging

07-04-2005

Stb. 2005, 203

29880

07-04-2005
samen met
25-06-2009

Stb. 2005, 203
samen met
Stb. 2009, 289

01-07-2012

 

Wijziging

02-02-2012

Stb. 2012, 118

32193

09-03-2012

Stb. 2012, 119

01-01-2012

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 621

32713

13-12-2011

Stb. 2011, 634

 

Wijziging

07-11-2011

Stb. 2011, 560

32316

07-11-2011

Stb. 2011, 560

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 443

32356

23-09-2011

Stb. 2011, 444

01-10-2011

 

Wijziging

27-01-2011

Stb. 2011, 95

32040

08-08-2011

Stb. 2011, 388

01-08-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 194

32290

02-07-2010

Stb. 2010, 295

01-03-2010

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 8

31266

25-01-2010

Stb. 2010, 34

01-01-2010

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2009, 575

32146

17-12-2009

Stb. 2009, 575

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 492

31944

11-11-2009

Stb. 2009, 493

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 588

31567

29-12-2008

Stb. 2008, 588

01-10-2009

 

Wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

 

Wijziging

29-01-2009

Stb. 2009, 93

31411

08-09-2009

Stb. 2009, 382

01-08-2009

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 334

31829

18-07-2009

Stb. 2009, 335

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 289

31868

03-07-2009

Stb. 2009, 294

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-04-2009

 

Wijziging

12-03-2009

Stb. 2009, 151

30599

12-03-2009

Stb. 2009, 151

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 588

31567

29-12-2008

Stb. 2008, 588

22-10-2008

 

Wijziging

11-09-2008

Stb. 2008, 387

31400

01-10-2008

Stb. 2008, 409

01-10-2008

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 203

31315

22-05-2008

Stb. 2008, 203

01-08-2008

 

Wijziging

11-07-2008

Stb. 2008, 296

31310

11-07-2008

Stb. 2008, 297

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 312

31327

03-07-2008

Stb. 2008, 312

 

Wijziging

27-06-2008

Stb. 2008, 267

30853

15-07-2008

Stb. 2008, 311

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 206

31325

29-05-2008

Stb. 2008, 206

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 202

31037

22-05-2008

Stb. 2008, 202

 

Wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 140

31048

15-07-2008

Stb. 2008, 311

13-06-2008

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 204

31321

22-05-2008

Stb. 2008, 204

30-04-2008

 

Wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 140

31048

10-04-2008

Stb. 2008, 140

27-02-2008

 

Wijziging

31-01-2008

Stb. 2008, 51

31134

09-02-2008

Stb. 2008, 52

21-12-2007

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 530

31059

06-12-2007

Stb. 2007, 530

01-08-2007

 

Wijziging

06-12-2006

Stb. 2007, 23

30541

01-02-2007

Stb. 2007, 72

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

29-05-2006

Stb. 2006, 288

18-07-2007

t/m 18-08-2006

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

14-06-2007

Stb. 2007, 254

01-01-2007

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 625

30308

05-12-2006

Stb. 2006, 645

 

Wijziging

16-02-2006

Stb. 2006, 128

30170

05-12-2006

Stb. 2006, 645

01-08-2006

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 297

29875

13-07-2006

Stb. 2006, 344

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

29-05-2006

Stb. 2006, 288

 

Wijziging

16-02-2006

Stb. 2006, 128

30170

16-02-2006

Stb. 2006, 128

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2005, 15

29812

19-01-2006

Stb. 2006, 48

 

Wijziging

30-06-2004
samen met
17-11-2005

Stb. 2004, 344
samen met
Stb. 2005, 697

28088
samen met
30239

05-12-2005

Stb. 2005, 672

08-03-2006

 

Wijziging

16-02-2006

Stb. 2006, 128

30170

16-02-2006

Stb. 2006, 128

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

01-01-2006

 

Wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 512

30068

01-12-2005

Stb. 2005, 630

30-12-2005

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 697

30239

17-11-2005

Stb. 2005, 697

01-08-2005

 

Wijziging

19-02-2005

Stb. 2005, 124

29719

02-03-2005

Stb. 2005, 125

27-04-2005

 

Wijziging

07-04-2005

Stb. 2005, 203

29880

07-04-2005

Stb. 2005, 203

01-01-2005

 

Wijziging

29-04-2004

Stb. 2004, 216

28745

15-06-2004

Stb. 2004, 281

02-10-2004

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

24-06-2004

Stb. 2004, 322

01-09-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 315

28886

03-08-2004

Stb. 2004, 390

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-2004

 

Wijziging

13-04-2004

Stb. 2004, 177

28817

09-07-2004

Stb. 2004, 368

 

Wijziging

11-03-2004

Stb. 2004, 138

29205

06-07-2004

Stb. 2004, 353

01-07-2004

 

Wijziging

29-04-2004

Stb. 2004, 216

28745

15-06-2004

Stb. 2004, 281

 

Wijziging

29-04-2004

Stb. 2004, 216

28745

29-04-2004

Stb. 2004, 216

23-06-2004

 

Wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 139

28997

10-06-2004

Stb. 2004, 269

01-04-2004

 

Wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 552

24797

25-03-2004

Stb. 2004, 129

13-02-2004

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 17

29046

29-01-2004

Stb. 2004, 45

15-08-2003

 

Wijziging

26-06-2003

Stb. 2003, 292

28444

01-08-2003

Stb. 2003, 318

01-08-2003

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 337

25410

25-05-1998

Stb. 1998, 337

01-07-2003

 

Wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 187

28643

05-06-2003

Stb. 2003, 263

24-01-2003

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

24-12-2002

Stb. 2003, 26

01-09-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 387

27783

23-07-2002

Stb. 2002, 432

01-08-2002

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 204

28076

18-04-2002

Stb. 2002, 204

22-12-2001

 

Wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 649

27697

01-11-2001

Stb. 2001, 649

21-12-2001

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 636

27206

06-12-2001

Stb. 2001, 636

24-08-2001

 

Wijziging

28-06-2001

Stb. 2001, 375

27616

28-06-2001

Stb. 2001, 375

01-08-2001

 

Wijziging

26-04-2001

Stb. 2001, 225

27414

26-04-2001

Stb. 2001, 225

11-05-2001

 

Wijziging

11-04-2001

Stb. 2001, 207

27265

20-04-2001

Stb. 2001, 208

09-05-2001

 

Wijziging

11-04-2001

Stb. 2001, 209

27493

11-04-2001

Stb. 2001, 209

01-04-2001

 

Wijziging

23-11-2000

Stb. 2000, 496

26975

20-03-2001

Stb. 2001, 144

01-09-2000

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

29-06-2000

Stb. 2000, 286

29-10-1999

 

Wijziging

06-10-1999

Stb. 1999, 445

26427

06-10-1999

Stb. 1999, 445

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

06-10-1999

 

Wijziging

16-09-1999

Stb. 1999, 419

26374

16-09-1999

Stb. 1999, 419

01-08-1999

 

Wijziging

10-12-1998

Stb. 1998, 733

25871

10-12-1998

Stb. 1998, 733

28-07-1999

 

Wijziging

01-07-1999

Stb. 1999, 313

25979

01-07-1999

Stb. 1999, 313

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

30-09-1998

 

Wijziging

09-04-1998

Stb. 1998, 261

25114

21-08-1998

Stb. 1998, 533

01-08-1998

 

Wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 431

25899

06-07-1998

Stb. 1998, 432

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 337

25410

25-05-1998

Stb. 1998, 337

 

Wijziging

02-07-1997

Stb. 1997, 322

25168

02-07-1997

Stb. 1997, 322

01-07-1998

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 203

24233

02-04-1998

Stb. 1998, 204

01-02-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 776

24702

24-12-1997

Stb. 1997, 776

01-10-1997

 

Wijziging

29-05-1997

Stb. 1997, 229

24666

11-09-1997

Stb. 1997, 398

01-08-1997

 

Wijziging

14-12-1995

Stb. 1995, 676

23699

14-12-1995

Stb. 1995, 676

 

Wijziging

31-10-1995

Stb. 1995, 501

23778

31-10-1995

Stb. 1995, 501

01-07-1997

 

Wijziging

29-05-1997

Stb. 1997, 229

24666

29-05-1997

Stb. 1997, 229

11-06-1997

 

Wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 220

25041

15-05-1997

Stb. 1997, 220

14-05-1997

 

Wijziging

17-04-1997

Stb. 1997, 192

24614

17-04-1997

Stb. 1997, 192

25-04-1997

t/m 01-01-1996

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 162

24441

10-04-1997

Stb. 1997, 162

07-03-1997

 

Wijziging

14-02-1997

Stb. 1997, 105

24149

14-02-1997

Stb. 1997, 105

01-01-1997

 

Wijziging

03-07-1996

Stb. 1996, 397

23946

03-07-1996

Stb. 1996, 397

 

Wijziging

31-10-1995

Stb. 1995, 501

23778

31-10-1995

Stb. 1995, 501

01-08-1996

 

Wijziging

03-07-1996

Stb. 1996, 397

23946

18-07-1996

Stb. 1996, 405

 

Wijziging

26-06-1996

Stb. 1996, 373

24687

26-06-1996

Stb. 1996, 373

t/m 01-01-1996

 

Wijziging

14-12-1995

Stb. 1995, 676

23699

14-12-1995

Stb. 1995, 676

24-07-1996

t/m 01-01-1996

 

Wijziging

03-07-1996

Stb. 1996, 397

23946

03-07-1996

Stb. 1996, 397

01-01-1996

 

Nieuwe regeling

31-10-1995

Stb. 1995, 501

23778

31-10-1995

Stb. 1995, 501

01-11-1995

 

Nieuwe regeling

31-10-1995

Stb. 1995, 501

23778

31-10-1995

Stb. 1995, 501