Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarief loodsenregister en Register loodsplicht kleine zeeschepen[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 30-12-2004 t/m 31-12-2007

Regeling tarief loodsenregister en Register loodsplicht kleine zeeschepen

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

Gegevens als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Loodsenregisterbesluit, worden verstrekt tegen betaling van €35,-.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Uittreksels uit het Register loodsplicht kleine zeeschepen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Loodsplichtbesluit 1995, worden verstrekt tegen betaling van €35,-

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

Het bedrag van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 1 en 2, wordt vijfjaarlijks aangepast overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, per 1 januari, aan de hand van de gegevens over de voorafgaande vijf jaren, zoals die op 31 oktober van het jaar voor de aanpassing bekend zijn.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1995.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief loodsenregister en Register loodsplicht kleine zeeschepen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 september 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink