Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing als centrale autoriteit

Geldend van 01-09-1995 t/m heden

Aanwijzing als centrale autoriteit

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat artikel 4, eerste lid van de Wet van 2 mei 1990, Stb. 202, houdende

voorschrijft dat Onze Minister van Justitie bij Nederlandse Staatscourant openbaar te maken besluit de onder zijn Ministerie ressorterende dienst aanwijst, welke wordt belast met de taak van centrale autoriteit, bedoeld in artikel 2 van het Europese verdrag en in artikel 6 van het Haagse verdrag en tevens wordt belast met de behandeling van verzoeken in gevallen van internationale ontvoeringen van kinderen die niet door een verdrag wordt beheerst;

Besluit:

Artikel I

De Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering, Stafbureau Juridische Zaken, aan te wijzen als centrale autoriteit, belast met de uitvoering van de in het Europees verdrag en het Haagse verdrag bedoelde taken en tevens met de behandeling van verzoeken in gevallen van internationale ontvoering van kinderen die niet door een verdrag worden beheerst.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1995. Met ingang van datzelfde tijdstip vervalt het besluit, kenmerk 505267/95/HR, van 12 juli 1995.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 augustus 1995

De

Staatssecretaris

van Justitie,

E. M. A. Schmitz