Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Archiefwet 1995

Wetstechnische informatie voor Artikel 3


Informatie geldend op 16-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit regels taak en werkwijze Centrale Archief Selectiedienst

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006, artikel: 1
 2. Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2010, artikel: 20
 3. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken), artikel: 2
 4. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), artikel: 2
 5. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken), artikel: 2
 6. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën), artikel: 2
 7. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie), artikel: 2
 8. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), artikel: 2
 9. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), artikel: 2
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), artikel: 2
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat), artikel: 2
 14. Besluit regels taak en werkwijze Centrale Archief Selectiedienst, artikel: 1
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Advisering in de gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), bijlage: Vastgesteld
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument bevolkingsadministratie en reisdocumenten
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen ), bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), bijlage: Basisselectiedocument – gratie
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 24. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 25. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken), bijlage: Basisselectiedocument
 26. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Meteorologie (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: Selectielijst beleidsterrein meteorologie vanaf 1945
 27. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 28. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid), bijlage: Basisselectiedocument
 29. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), bijlage: Basisselectiedocument ouderenbeleid 1945–
 30. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)), bijlage: Basisselectiedocument patiëntenbeleid 1945–
 31. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 32. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 33. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument
 34. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode vanaf 1974 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 35. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven), bijlage: Basisselectiedocument
 37. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie), bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 38. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), bijlage: Basisselectiedocument
 39. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 40. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waardebepaling onroerende zaken vanaf 1991 (Waarderingskamer), bijlage: Basisselectiedocument
 41. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering, bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 42. Besluit vervanging archiefbescheiden UWV, artikel: [ Onbenoemd ]
 43. Regeling beheer archiefbescheiden, artikel: 1
 44. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010, artikel: 4
 45. Vaststelling selectielijst beleidsterrein Nationaliteiten over de periode vanaf 1945, bijlage: Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Minister van Justitie en de onder zijn zorg vallende actoren op het beleidsterrein Nationaliteiten vanaf 1945
 46. Vaststelling selectielijst beleidsterrein natuur- en landschapsbeheer Defensie, bijlage: Selectielijst beleidsterrein natuur- en landschapsbeheer voor wat betreft de actor Minister van Defensie, 1945 -
 47. Vaststellingbesluit selectielijst Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 1994–2001, bijlage: Basisselectiedocument centraal orgaan opvang asielzoeker in de periode 1994–2001
 48. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005, bijlage: Bijlage IV
 49. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Drinkwatervoorziening over de periode 1913–1983: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat, bijlage: Basis selectie document rijksinstituut voor drinkwatervoorziening 1913–1983
 50. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 51. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 52. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 53. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997, bijlage: Inhoudsopgave
 54. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002, bijlage: Bijlage
 55. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek), bijlage: Basisselectiedocument
 56. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945–2000 (Minister van Justitie), bijlage: Basis-selectiedocument auteursrecht (
 57. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beleid Openbaar Ministerie periode vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument beleid Openbaar Ministerie met betrekking tot de rechtshandhaving in de periode 1950–2000
 58. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 (BVE-instellingen), bijlage: Basisselectiedocument-onderwijsinstelllingen bve-sector
 59. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), bijlage: Basisselectiedocument instrument voor de selectie – ter vernietiging dan wel blijvende bewaring – van de administratieve neerslag op het beleidsonderdeel
 60. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 61. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), bijlage: Basisselectiedocument
 62. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument industrie- en technologiebeleid 1945–
 63. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument internationale rechtshulp in strafzaken
 64. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 65. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 66. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 67. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie, beleidsterrein Dienstplicht over de periode vanaf 1945, bijlage: Basisselectiedocument
 68. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996, bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT
 69. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basis selectiedocument
 70. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), bijlage: Bijlage
 71. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999, bijlage: Basisselectiedocument

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 03-09-2015)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1996

 

Nieuwe regeling

28-04-1995

Stb. 1995, 276

22866

15-12-1995

Stb. 1995, 671