Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling schorsing geldigheid kentekenbewijs

Artikel 1

De aanvraag van een schorsing op de wijze, bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement alsmede de aanvraag van beƫindiging van de schorsing op de wijze, bedoeld in artikel 51, eerste lid onder a, van het Kentekenreglement, geschiedt bij een bij een erkende instantie als bedoeld in de artikelen 61a, eerste lid, van de wet of een daartoe door de Dienst Wegverkeer aangewezen vestiging van deze dienst.

Artikel 1a

De schorsing eindigt door verloop van een jaar nadat de schorsing is verleend.

Artikel 2

Indien een schorsing betrekking heeft op een reeds geschorste tenaamstelling en plaatsvindt op de in artikel 50, eerste lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement aangegeven wijze, geldt de datum waarop de reeds bestaande schorsing zou eindigen vermeerderd met een jaar in de aantekening van schorsing wordt vermeld, indien de aanvraag plaatsvindt uiterlijk twee maanden voor de datum waarop de reeds lopende schorsing eindigt.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink