Reisregeling buitenland

Geldend van 01-04-2018 t/m heden

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 1a. Treinreizen

 • 1 Een dienstreis waarvan de afstand niet meer dan 500 kilometer bedraagt, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, wordt per trein afgelegd.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 De betrokkene is gerechtigd om voor rijksrekening in de eerste klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

  In afwijking van het tweede lid is de betrokkene bij scholingsreizen gerechtigd om voor rijksrekening in de tweede klasse te reizen.

Artikel 1b. Vliegreizen

 • 1 Een dienstreis waarvan, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt wordt per vliegtuig afgelegd. Een dienstreis met een kleinere afstand of kortere reistijd waarbij het reizen per trein zo ondoelmatig is dat het bevoegd gezag dit onredelijk bezwarend acht, wordt per vliegtuig afgelegd indien dat wel doelmatig is.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 Indien de totale vliegtijd van een vlucht minder dan 6 uur bedraagt of indien het een scholingsreis betreft, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de economy klasse of een vergelijkbare klasse te reizen.

 • 4 Indien de totale vliegtijd van een vlucht 6 uur of meer bedraagt, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de business klasse of een vergelijkbare klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

 • 5 Indien de dienstreis meer dan één vlucht omvat, en de totale vliegtijd van de langste vlucht 6 uur of meer bedraagt, is betrokkene gerechtigd om alle vluchten van de dienstreis voor rijksrekening in de business klasse of vergelijkbare klasse te reizen, voor zover vervoersbewijzen in die klasse beschikbaar zijn.

 • 6 Aan de betrokkene wordt, onverminderd het derde en vierde lid, een vervoersbewijs verstrekt of vergoed voor een rechtstreekse vlucht indien dat voor de dienstreis beschikbaar is. Indien de vliegtijd van een rechtstreekse vlucht meer dan zes uur bedraagt, kan het bevoegd gezag, onverminderd het derde tot en met vijfde lid, hiervan afwijken indien de kosten van de niet-rechtstreekse vlucht minimaal € 350,– lager zijn dan die van de rechtstreekse vlucht en de reistijd ten opzichte van de rechtstreekse vlucht met ten hoogste vier uur toeneemt.

 • 7 Het bevoegd gezag kan de betrokkene die in de economy klasse of een vergelijkbare klasse vliegt uit eigen beweging of indien de betrokkene daar gemotiveerd om verzoekt, toestaan kosten te declareren voor het gebruik van een business lounge op een vliegveld indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.

Artikel 1c. Uitzonderingen vliegreizen

 • 1 In afwijking van artikel 1b, derde lid, wordt aan de betrokkene uitsluitend een vervoersbewijs in de economy klasse of een vergelijkbare klasse verstrekt of vergoed indien de dienstreis tot doel heeft:

  • a. het begeleiden van een justitiabele van of naar een plaats buiten het Europees deel van Nederland en de betrokkene op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Regeling vervoer justitiabelen belast is met de begeleiding van het transport van de justitiabele, of

  • b. het begeleiden van een vreemdeling naar een plaats buiten Nederland en de betrokkene op grond van de Vreemdelingenwet 2000 belast is met de begeleiding van de vreemdeling, of het uit hoofde van de functie vergezellen van een vreemdeling.

 • 2 Ten aanzien van de betrokkene die een minister, staatssecretaris of leden van de Staten-Generaal vergezelt op een dienstreis die deze uit hoofde van zijn ambt maakt, kan het bevoegd gezag afwijken van de artikelen 1a en 1b.

Artikel 1d. Vertragingsschade

Schadevergoedingen van een reismaatschappij waarop als gevolg van vertragingen tijdens de dienstreis aanspraak kan worden gemaakt, komen ten goede aan het Rijk. De betrokkene verleent het bevoegd gezag de medewerking die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht bij het te gelde maken van die aanspraken.

Artikel 1e. Loyaliteitsprogramma’s

Voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s, die rechtstreeks voortvloeien uit het maken van dienstreizen komen ten goede aan het Rijk, tenzij de betrokkene met inachtneming van door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen deze inzet ten behoeve van volgende dienstreizen.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen het Europees deel van Nederland

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

 • 2 De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.

 • 5 Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 3. Verblijfkosten

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 4a. Vervoersbewijzen en boekingen

 • 1 De vervoersbewijzen en boekingen voor overnachtingen voor dienstreizen worden door de betrokkene zo vroeg mogelijk aangevraagd dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag door hem zelf aangeschaft respectievelijk gedaan, maar uiterlijk 21 kalenderdagen voor vertrek. Indien dit niet mogelijk is, verklaart de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag welke redenen daaraan ten grondslag liggen.

 • 2 Vervoersbewijzen worden voor reizen op een tevoren vastgelegde reisdatum verstrekt of vergoed. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag uit eigen beweging of indien betrokkene daar tijdig schriftelijk en gemotiveerd om verzoekt, toestaan dat een vervoersbewijs zonder vastgelegde reisdatum wordt verstrekt of vergoed.

 • 3 Het bevoegd gezag kan aan de betrokkene een aanwijzing geven met betrekking tot de keuze voor de faciliteit of faciliteiten waarvan voor overnachtingen gebruik wordt gemaakt.

Artikel 5. Garderobekosten

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 6a. Verlenging voor privédoeleinden

 • 1 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is toegestaan, op voorwaarde dat:

  • a. de betrokkene dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en het bevoegd gezag daaraan voor vertrek goedkeuring verleent;

  • b. de verlenging ten hoogste 72 uur bedraagt;

  • c. de verlenging aan het begin dan wel aan het einde van de dienstreis plaatsvindt, en

  • d. de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening van betrokkene komen en besparingen ten goede komen aan het Rijk.

 • 2 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden aan het begin van de dienstreis is niet toegestaan wanneer de betrokkene met toestemming van het bevoegd gezag eerder dan noodzakelijk vertrekt gelet op de aanvang van de te verrichten werkzaamheden om te recupereren van de reis of om te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.

 • 3 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is niet toegestaan wanneer het een dienstreis betreft waarvan Onze Minister voor een door hem aan te wijzen groep van functionarissen heeft vastgesteld dat deze daarvoor niet in aanmerking komen.

Artikel 6b. Overgangsrecht

Artikel 1b, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4a, eerste lid, zijn niet van toepassing op vervoersbewijzen die voor 1 januari 2017 door het bevoegd gezag aan betrokkene zijn verstrekt of door hem zijn geboekt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan

   

Kabul

167

69

Overige

56

22

Albanië

   

Tirana

95

39

Overige

114

38

Algerije

   

Algiers

264

104

Overige

218

77

Amerikaans-Samoa

   

Alle steden

121

71

Angola

   

Luanda

318

114

Overige

146

64

Anguilla

   

Alle steden

335

159

Antigua en Barbuda

   

Alle steden

197

94

Argentinië

   

Buenos Aires

149

39

Overige

144

33

Armenië

   

Yerevan

77

51

Overige

62

40

Aruba

   

Alle steden

208

112

Australië

   

Canberra, Melbourne en Sydney

171

114

Overige

114

76

Azerbeidzjan

   

Bakoe

169

99

Overige

64

32

Bahama's

   

Alle steden

223

137

Bahrein

   

Manama

188

120

Bangladesh

   

Dhaka

183

91

Overige

111

34

Barbados

   

Alle steden

246

138

Belarus

   

Minsk

99

77

Overige

97

48

België

   

Alle steden

183

122

Belize

   

Belize-Stad

107

66

Overige

278

112

Benin

   

Cotonou

191

79

Overige

92

59

Bermuda

   

Alle steden

306

109

Bhutan

   

Thimphu

185

134

Overige

85

40

Bolivia

   

La Paz

85

48

Overige

74

42

Bonaire

   

Alle steden

145

89

Bosnië en Herzegovina

   

Sarajevo

57

43

Banja Luka

43

45

Mostar

43

52

Travnik

40

29

Overige

41

31

Botswana

   

Gaborone

169

67

Overige

146

56

Brazilië

   

Brasilia

102

55

Campinas

86

48

Curitiba

76

43

Fortaleza

71

42

Palmas

77

37

Porto Allegre

80

49

Recife

74

48

Rio De Janeiro

108

59

Sao Paulo

97

48

Overige

62

41

Brunei

   

Alle steden

102

48

Bulgarije

   

Sofia

153

60

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

49

35

Overige

34

29

Burkina Faso

   

Ouagadougou

199

127

Overige

54

49

Burundi

   

Bujumbura

114

76

Overige

92

57

Cambodja

   

Phnom-Penh

170

67

Overige

194

56

Canada

   

Ottawa

175

112

Calgary

127

78

Halifax

129

86

Montreal

147

80

Toronto

194

92

Vancouver

143

92

Overige

101

73

Canarische Eilanden

   

Alle steden

97

67

Centraal-Afrikaanse Republiek

   

Bangui

144

118

Overige

46

38

Chili

   

Santiago

156

104

Overige

111

74

China

   

Peking

106

79

Changsha

77

58

Chengdu

104

72

Dalian

81

78

Fuzhou

98

80

Guangzhou

99

77

Haikou

108

88

Hangzhou

104

69

Jinan

76

62

Kunming

117

69

Lhasa

113

64

Nanjing

67

64

Nanning

90

55

Quingdao

107

60

Sanya

89

70

Shanghai

121

71

Shenyang

84

71

Shenzhen

113

64

Suzhou

87

61

Tianjin

79

70

Wu Han

77

60

Xi'An

93

70

Xiamen

74

71

Overige

64

50

China, Hong Kong

   

Hong Kong

189

111

China, Macau

   

Macau

125

70

Colombia

   

Bogotá

97

27

Overige

93

25

Comoren

   

Moroni

106

79

Overige

60

51

Congo-Brazaville

   

Brazzaville

244

132

Overige

242

85

Congo-Kinshasa

   

Kinshasa

212

120

Overige

124

56

Cookeilanden

   

Rarotonga

160

94

Overige

115

87

Costa Rica

   

San José

99

72

Overige

135

66

Cuba

   

Havana

161

58

Overige

104

47

Curaçao

   

Alle steden

155

104

Cyprus

   

Nicosia

86

76

Overige

105

62

Denemarken

   

Alle steden

149

167

Djibouti

   

Djibouti

222

101

Overige

55

42

Dominica

   

Alle steden

180

135

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

127

78

Overige

212

53

Duitsland

   

Berlijn

144

127

Bonn

124

106

Hamburg

152

105

München

159

93

Overige

125

94

Ecuador

   

Quito

105

70

Overige

284

75

Egypte

   

Caïro

135

90

Overige

129

67

El Salvador

   

San Salvador

127

75

Overige

53

47

Equatoriaal-Guinea

   

Malabo

329

112

Overige

152

64

Eritrea

   

Asmara

57

112

Overige

53

82

Estland

   

Tallinn

112

111

Overige

99

99

Ethiopië

   

Addis Abeba

270

134

Overige

144

38

Fiji

   

Suva

288

119

Overige

221

76

Filipijnen

   

Manila

124

82

Overige

128

37

Finland

   

Helsinki

160

116

Overige

131

111

Frankrijk

   

Parijs

170

144

Overige

148

121

Gabon

   

Libreville

391

169

Overige

190

65

Gambia

   

Banjul

135

61

Overige

30

21

Georgië

   

Tbilisi

168

73

Batumi

117

53

Kobuleti

117

55

Overige

74

40

Ghana

   

Accra

261

124

Overige

245

101

Gibraltar

   

Alle steden

214

77

Grenada

   

Alle steden

175

103

Griekenland

   

Athene

144

100

Thessaloniki

78

57

Overige

72

56

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

   

Londen

216

107

Overige

175

107

Guam

   

Alle steden

156

92

Guatemala

   

Guatemala-Stad

142

94

Overige

164

66

Guinee

   

Conakry

249

118

Overige

46

47

Guinee-Bissau

   

Bissau

162

73

Overige

68

31

Guyana

   

Georgetown

203

88

Overige

74

47

Haïti

   

Port-au-Prince

174

68

Overige

110

46

Honduras

   

Tegucigalpa

105

62

Copán

89

48

La Ceiba

64

46

Roatan

116

71

San Pedro Sula

94

58

Overige

50

32

Hongarije

   

Boedapest

156

77

Balaton

110

45

Visegrad

87

51

Overige

76

30

Ierland

   

Alle steden

150

100

IJsland

   

Alle steden

224

121

India

   

New Delhi

169

87

Agra

180

68

Bangalore

150

74

Calcutta

180

85

Chandigarh

192

72

Chennai

104

58

Goa

107

58

Hyderabad

122

72

Jaipur

186

80

Mumbai

176

95

Srinagar

198

90

Overige

95

56

Indonesië

   

Jakarta

243

96

Ambon

50

46

Balik Papan

49

40

Bandung

63

50

Bogor

72

36

Denpasar

118

58

Jayapura

66

33

Makassar

53

51

Medan

65

41

Menado

49

35

Nusa Dua

253

131

Senggigi

89

48

Surabaya

148

99

Yogyakarta

58

40

Overige

48

34

Irak

   

Bagdad

238

123

Overige

197

75

Iran

   

Tehran

139

58

Overige

111

39

Israël

   

Tel Aviv

204

105

Eilat

173

72

Haifa

163

92

Herzliya

141

64

Jerusalem

141

86

Tiberias

162

52

Overige

134

79

Italië

   

Rome

136

130

Bologna

118

108

Florence

131

87

Milaan

133

127

Napels

164

85

Palermo

142

116

Triëst

84

126

Turijn

124

101

Venetië

178

119

Overige

62

76

Ivoorkust

   

Abidjan

256

139

Overige

136

79

Jamaica

   

Kingston

140

97

Overige

170

96

Japan

   

Tokyo

355

133

Fukuoka

113

82

Kobe

96

70

Kyoto

119

86

Nagoya

106

77

Osaka

86

73

Yokohama

111

116

Overige

74

65

Jemen

   

Sanaa

155

80

Overige

83

48

Jordanië

   

Amman

180

147

Overige

141

60

Kaaimaneilanden

   

Alle steden

249

68

Kaapverdië

   

Praia

77

77

Overige

132

71

Kameroen

   

Yaounde

160

126

Overige

86

55

Kazachstan

   

Astana

389

126

Aktau

169

67

Aktobe

54

49

Almaty

237

98

Atyrau

201

79

Schuchinsk-Burabay

104

67

Shymkent

187

64

Ust-Kamenogorsk

55

46

Overige

49

44

Kenia

   

Nairobi

226

98

Overige

129

45

Kirgistan

   

Bishkek

197

51

Overige

133

30

Kiribati

   

Kiritimati (Christmaseiland)

74

28

Overige

78

43

Koeweit

   

Koeweit-Stad

289

156

Kroatië

   

Zagreb

123

118

Brijuni

107

66

Dubrovnik

124

73

Opatija

99

66

Split

121

65

Zadar

118

64

Overige

71

42

Laos

   

Vientiane

108

58

Overige

152

40

Lesotho

   

Maseru

178

70

Overige

196

41

Letland

   

Riga

98

68

Overige

117

72

Libanon

   

Beiroet

249

123

Overige

146

81

Liberia

   

Monrovia

146

97

Overige

100

51

Libië

   

Tripoli

198

74

Overige

90

53

Litouwen

   

Vilnius

117

72

Overige

79

48

Luxemburg

   

Alle steden

187

115

Maagdeneilanden (Amerikaanse)

   

Alle steden

309

122

Maagdeneilanden (Britse)

   

Alle steden

271

107

Macedonië

   

Skopje

79

55

Mavrovo

38

31

Ohrid

39

44

Overige

29

21

Madagascar

   

Antananarivo

309

76

Overige

176

36

Malawi

   

Lilongwe

101

50

Overige

138

49

Malediven

   

Malé

271

117

Overige

320

123

Maleisië

   

Kuala Lumpur

94

79

Overige

103

52

Mali

   

Bamako

128

96

Overige

45

60

Malta

   

Alle steden

167

103

Marokko

   

Rabat

180

130

Overige

277

88

Marshall Eilanden

   

Majuro

104

49

Overige

101

74

Mauritanië

   

Nouakchott

123

72

Overige

68

45

Mauritius

   

Port Louis

124

76

Overige

76

47

Mexico

   

Mexico-Stad

195

92

Overige

176

70

Micronesië

   

Truk

92

78

Overige

127

52

Moldavië

   

Chisinau

111

55

Overige

49

24

Monaco

   

Alle steden

191

95

Mongolië

   

Ulaanbaatar

129

67

Overige

40

43

Montenegro

   

Podgorica

84

46

Bar, Becici, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj

86

39

Kolasin

63

39

Overige

53

27

Montserrat

   

Alle steden

100

85

Mozambique

   

Maputo

143

91

Overige

200

89

Myanmar

   

Yangon

132

84

Overige

267

43

Namibië

   

Windhoek

329

80

Overige

189

48

Nauru

   

Alle steden

104

67

Nepal

   

Kathmandu

156

92

Overige

93

28

Nicaragua

   

Managua

106

60

Overige

86

44

Nieuw-Caledonië

   

Alle steden

172

89

Nieuw-Zeeland

   

Auckland en Wellington

146

101

Overige

125

98

Niger

   

Niamey

152

97

Overige

58

68

Nigeria

   

Abuja

190

78

Overige

223

37

Niue

   

Alle steden

101

89

Noord-Korea

   

Pyongyang

147

76

Overige

51

33

Noorwegen

   

Alle steden

122

108

Oeganda

   

Kampala

318

114

Overige

214

53

Oekraïne

   

Kiev

168

99

Overige

87

49

Oezbekistan

   

Tasjkent

97

73

Overige

74

31

Oman

   

Muscat

137

88

Overige

134

70

Oostenrijk

   

Alle steden

108

126

Oost-Timor

   

Dili

106

77

Overige

59

34

Pakistan

   

Islamabad

218

74

Overige

160

45

Palau

   

Alle steden

152

82

Panama

   

Panamá

123

89

Overige

147

60

Papoea-Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

199

86

Overige

167

48

Paraguay

   

Asunción

103

72

Overige

92

46

Peru

   

Lima

130

64

Overige

98

48

Polen

   

Warsaw

146

86

Overige

106

62

Portugal

   

Lissabon

197

116

Overige

149

91

Puerto Rico

   

Alle steden

239

103

Qatar

   

Doha

172

101

Roemenië

   

Boekarest

130

64

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

98

57

Cluj en Sibiu

77

51

Overige

66

48

Rusland

   

Moskou

211

83

Sakha

83

36

Sochi

119

45

St. Petersburg

205

66

Vladivostok

153

73

Overige

65

41

Rwanda

   

Kigali

250

99

Overige

238

55

Saba

   

Alle steden

145

89

Salomons Eilanden

   

Honiara

271

123

Overige

96

61

Samoa

   

Apia, Upolu

141

61

Overige

181

53

Sao Tomé en Principe

   

Sao Tomé

123

72

Overige

256

47

Saoedi-Arabië

   

Riyad

184

122

Overige

218

131

Senegal

   

Dakar

190

116

Overige

170

63

Servië

   

Belgrado

90

55

Overige

75

42

Seychellen

   

Victoria

139

104

Overige

123

113

Sierra Leone

   

Freetown

145

85

Overige

46

34

Singapore

   

Alle steden

209

118

Sint Eustatius

   

Alle steden

145

89

Sint Maarten

   

Alle steden

145

89

Slovenië

   

Alle steden

140

86

Slowakije

   

Bratislava

126

87

Overige

84

59

Soedan

   

Khartoum

82

50

Overige

124

53

Somalië

   

Mogadishu

125

38

Overige

202

42

Spanje

   

Madrid

138

108

Barcelona

139

92

Overige

105

79

Sri Lanka

   

Colombo

133

58

Overige

131

32

St. Lucia

   

Alle steden

242

149

St. Vincent / Grenada

   

Alle steden

141

125

St.Kitts / Nevis

   

Alle steden

224

143

Suriname

   

Paramaribo

96

43

Overige

54

26

Swaziland

   

Mbabane

119

52

Overige

165

48

Syrië

   

Damascus

148

73

Overige

102

35

Tadzjikistan

   

Dushanbe

94

44

Overige

90

22

Tanzania

   

Dar es Salaam

174

79

Overige

260

63

Thailand

   

Bangkok

113

64

Overige

146

49

Togo

   

Lomé

184

87

Overige

43

26

Tokelau Eilanden

   

Alle steden

47

26

Tonga

   

Nuku'Alofa

125

56

Overige

65

26

Trinidad en Tobago

   

Trinidad

149

103

Overige

149

102

Tsjaad

   

Ndjamena

96

56

Overige

155

56

Tsjechië

   

Praag

135

73

Brno

124

47

Cesky Krumlov

130

51

Karlovy Vary

125

71

Olomouc

56

24

Ostrava

78

44

Overige

41

20

Tunesië

   

Tunis

70

43

Overige

52

34

Turkije

   

Ankara

80

57

Antalya

88

61

Diyarbakir

56

52

Gaziantep

59

48

Istanbul

116

74

Izmir

89

64

Sanliurfa

56

52

Overige

54

45

Turkmenistan

   

Asjchabad

106

93

Overige

63

36

Turks- en Caicos Eilanden

   

Grand Turk

205

106

Overige

315

118

Tuvalu

   

Alle steden

135

44

Uruguay

   

Montevideo

101

73

Colonia

117

81

Punta Del Este

293

90

Salto

124

73

Overige

73

62

Vanuatu

   

Port Villa

176

112

Overige

165

64

Venezuela

   

Caracas

87

33

Overige

94

21

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

166

130

Overige

203

116

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

187

114

Boston

225

89

Chicago

200

75

Honolulu

234

80

Los Angeles

234

80

Miami

209

75

New York

345

143

Philadelphia

185

80

San Francisco

222

87

Overige

176

70

Vietnam

   

Hanoi

83

53

Overige

77

37

Westbank en Gazastrook

   

Jericho

98

53

Gazastrook

84

49

Overige

112

63

Westelijke Sahara

   

Laayoune

44

50

Zambia

   

Lusaka

206

74

Overige

249

55

Zimbabwe

   

Harare

94

58

Overige

149

53

Zuid-Afrika

   

Pretoria

113

45

Bloemfontein

95

58

Kaapstad

134

66

Durban

129

64

East London

143

65

Johannesburg

183

83

Johannesburg-Sandton

332

102

Magaliesburg/Muldersdrift

152

52

Musina

64

67

Polokwane

79

46

Sun City

206

56

Overige

62

37

Zuid-Korea

   

Seoul

173

106

Overige

151

76

Zuid-Soedan

   

Juba

151

59

Overige

166

45

Zweden

   

Stockholm

225

117

Overige

167

94

Zwitserland

   

Alle steden

199

117

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

I. Gebieden met polaire koude in de winter

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

 • Angola: Luanda

 • Aruba

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Bonaire: Kralendijk

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Curaçao: Willemstad

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Saba: The Bottom

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Sint Eustatius: Oranjestad

 • Sint Maarten: Philipsburg

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad

Terug naar begin van de pagina