Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reisregeling buitenland

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 1a. Treinreizen

 • 1 Een dienstreis waarvan de afstand niet meer dan 500 kilometer bedraagt, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, wordt per trein afgelegd.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 De betrokkene is gerechtigd om voor rijksrekening in de eerste klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

  In afwijking van het tweede lid is de betrokkene bij scholingsreizen gerechtigd om voor rijksrekening in de tweede klasse te reizen.

Artikel 1b. Vliegreizen

 • 1 Een dienstreis waarvan, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt wordt per vliegtuig afgelegd. Een dienstreis met een kleinere afstand of kortere reistijd waarbij het reizen per trein zo ondoelmatig is dat het bevoegd gezag dit onredelijk bezwarend acht, wordt per vliegtuig afgelegd indien dat wel doelmatig is.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 Indien de totale vliegtijd van een vlucht minder dan 6 uur bedraagt of indien het een scholingsreis betreft, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de economy klasse of een vergelijkbare klasse te reizen.

 • 4 Indien de totale vliegtijd van een vlucht 6 uur of meer bedraagt, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de business klasse of een vergelijkbare klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

 • 5 Indien de dienstreis meer dan één vlucht omvat, en de totale vliegtijd van de langste vlucht 6 uur of meer bedraagt, is betrokkene gerechtigd om alle vluchten van de dienstreis voor rijksrekening in de business klasse of vergelijkbare klasse te reizen, voor zover vervoersbewijzen in die klasse beschikbaar zijn.

 • 6 Aan de betrokkene wordt, onverminderd het derde en vierde lid, een vervoersbewijs verstrekt of vergoed voor een rechtstreekse vlucht indien dat voor de dienstreis beschikbaar is. Indien de vliegtijd van een rechtstreekse vlucht meer dan zes uur bedraagt, kan het bevoegd gezag, onverminderd het derde tot en met vijfde lid, hiervan afwijken indien de kosten van de niet-rechtstreekse vlucht minimaal € 350,– lager zijn dan die van de rechtstreekse vlucht en de reistijd ten opzichte van de rechtstreekse vlucht met ten hoogste vier uur toeneemt.

 • 7 Het bevoegd gezag kan de betrokkene die in de economy klasse of een vergelijkbare klasse vliegt uit eigen beweging of indien de betrokkene daar gemotiveerd om verzoekt, toestaan kosten te declareren voor het gebruik van een business lounge op een vliegveld indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.

Artikel 1c. Uitzonderingen vliegreizen

 • 1 In afwijking van artikel 1b, derde lid, wordt aan de betrokkene uitsluitend een vervoersbewijs in de economy klasse of een vergelijkbare klasse verstrekt of vergoed indien de dienstreis tot doel heeft:

  • a. het begeleiden van een justitiabele van of naar een plaats buiten het Europees deel van Nederland en de betrokkene op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Regeling vervoer justitiabelen belast is met de begeleiding van het transport van de justitiabele, of

  • b. het begeleiden van een vreemdeling naar een plaats buiten Nederland en de betrokkene op grond van de Vreemdelingenwet 2000 belast is met de begeleiding van de vreemdeling, of het uit hoofde van de functie vergezellen van een vreemdeling.

 • 2 Ten aanzien van de betrokkene die een minister, staatssecretaris of leden van de Staten-Generaal vergezelt op een dienstreis die deze uit hoofde van zijn ambt maakt, kan het bevoegd gezag afwijken van de artikelen 1a en 1b.

Artikel 1d. Vertragingsschade

Schadevergoedingen van een reismaatschappij waarop als gevolg van vertragingen tijdens de dienstreis aanspraak kan worden gemaakt, komen ten goede aan het Rijk. De betrokkene verleent het bevoegd gezag de medewerking die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht bij het te gelde maken van die aanspraken.

Artikel 1e. Loyaliteitsprogramma’s

Voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s, die rechtstreeks voortvloeien uit het maken van dienstreizen komen ten goede aan het Rijk, tenzij de betrokkene met inachtneming van door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen deze inzet ten behoeve van volgende dienstreizen.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen het Europees deel van Nederland

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

 • 2 De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.

 • 5 Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 3. Verblijfkosten

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 4a. Vervoersbewijzen en boekingen

 • 1 De vervoersbewijzen en boekingen voor overnachtingen voor dienstreizen worden door de betrokkene zo vroeg mogelijk aangevraagd dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag door hem zelf aangeschaft respectievelijk gedaan, maar uiterlijk 21 kalenderdagen voor vertrek. Indien dit niet mogelijk is, verklaart de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag welke redenen daaraan ten grondslag liggen.

 • 2 Vervoersbewijzen worden voor reizen op een tevoren vastgelegde reisdatum verstrekt of vergoed. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag uit eigen beweging of indien betrokkene daar tijdig schriftelijk en gemotiveerd om verzoekt, toestaan dat een vervoersbewijs zonder vastgelegde reisdatum wordt verstrekt of vergoed.

 • 3 Het bevoegd gezag kan aan de betrokkene een aanwijzing geven met betrekking tot de keuze voor de faciliteit of faciliteiten waarvan voor overnachtingen gebruik wordt gemaakt.

Artikel 5. Garderobekosten

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 6a. Verlenging voor privédoeleinden

 • 1 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is toegestaan, op voorwaarde dat:

  • a. de betrokkene dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en het bevoegd gezag daaraan voor vertrek goedkeuring verleent;

  • b. de verlenging ten hoogste 72 uur bedraagt;

  • c. de verlenging aan het begin dan wel aan het einde van de dienstreis plaatsvindt, en

  • d. de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening van betrokkene komen en besparingen ten goede komen aan het Rijk.

 • 2 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden aan het begin van de dienstreis is niet toegestaan wanneer de betrokkene met toestemming van het bevoegd gezag eerder dan noodzakelijk vertrekt gelet op de aanvang van de te verrichten werkzaamheden om te recupereren van de reis of om te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.

 • 3 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is niet toegestaan wanneer het een dienstreis betreft waarvan Onze Minister voor een door hem aan te wijzen groep van functionarissen heeft vastgesteld dat deze daarvoor niet in aanmerking komen.

Artikel 6b. Overgangsrecht

Artikel 1b, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4a, eerste lid, zijn niet van toepassing op vervoersbewijzen die voor 1 januari 2017 door het bevoegd gezag aan betrokkene zijn verstrekt of door hem zijn geboekt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling buitenland.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan    

Kabul

185

76

Overige

62

25

Albanië    

Tirana

105

43

Overige

126

42

Algerije    

Algiers

312

123

Overige

257

91

Amerikaans-Samoa    

Alle steden

134

79

Angola    

Luanda

352

126

Overige

162

71

Anguilla    

Alle steden

264

137

Antigua en Barbuda    

Alle steden

192

128

Argentinië    

Buenos Aires

161

70

Overige

160

66

Armenië    

Yerevan

89

57

Overige

71

42

Aruba    

Alle steden

230

124

Australië    

Canberra, Melbourne en Sydney

184

123

Overige

124

82

Azerbeidzjan    

Bakoe

159

86

Overige

85

49

Bahama’s    

Alle steden

248

152

Bahrein    

Manama

208

133

Bangladesh    

Dhaka

203

101

Overige

123

38

Barbados    

Alle steden

232

182

Belarus    

Minsk

110

86

Overige

107

52

België    

Alle steden

177

123

Belize    

Belize-Stad

118

72

Overige

308

124

Benin    

Cotonou

145

89

Overige

97

42

Bermuda    

Alle steden

339

121

Bhutan    

Thimphu

203

147

Overige

93

45

Bolivia    

La Paz

94

53

Overige

82

47

Bonaire    

Alle steden

160

98

Bosnië en Herzegovina    

Sarajevo

76

73

Banja Luka

56

42

Mostar

48

58

Travnik

66

35

Overige

48

39

Botswana    

Gaborone

181

71

Overige

156

59

Brazilië    

Brasilia

112

61

Campinas

95

53

Curitiba

84

48

Fortaleza

79

46

Palmas

85

40

Porto Allegre

89

54

Recife

82

52

Rio De Janeiro

119

64

Sao Paulo

107

53

Overige

68

46

Brunei    

Alle steden

108

51

Bulgarije    

Sofia

118

58

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

52

36

Overige

33

29

Burkina Faso    

Ouagadougou

209

134

Overige

56

51

Burundi    

Bujumbura

135

86

Overige

115

44

Cambodja    

Phnom-Penh

180

85

Overige

228

58

Canada    

Ottawa

172

119

Calgary

152

97

Halifax

123

109

Montreal

153

98

Toronto

190

107

Vancouver

192

113

Overige

119

89

Canarische Eilanden    

Alle steden

94

63

Centraal-Afrikaanse Republiek    

Bangui

152

124

Overige

49

40

Chili    

Santiago

173

115

Overige

114

76

China    

Peking

117

88

Changsha

85

64

Chengdu

115

80

Dalian

90

86

Fuzhou

109

89

Guangzhou

110

86

Haikou

120

98

Hangzhou

115

77

Jinan

84

69

Kunming

129

76

Lhasa

125

71

Nanjing

74

70

Nanning

100

61

Quingdao

119

67

Sanya

99

77

Shanghai

135

79

Shenyang

93

79

Shenzhen

126

71

Suzhou

97

67

Tianjin

88

78

Wu Han

85

66

Xi'An

103

77

Xiamen

82

79

Overige

71

56

China, Hong Kong    

Hong Kong

210

123

China, Macau    

Macau

138

78

Colombia    

Bogotá

106

29

Overige

102

27

Comoren    

Moroni

112

84

Overige

64

54

Congo-Brazaville    

Brazzaville

257

139

Overige

256

90

Congo-Kinshasa    

Kinshasa

234

132

Overige

137

62

Cookeilanden    

Rarotonga

177

104

Overige

128

96

Costa Rica    

San José

108

81

Overige

122

64

Cuba    

Havana

179

64

Overige

116

52

Curaçao    

Alle steden

172

115

Cyprus    

Nicosia

86

76

Overige

105

62

Denemarken    

Alle steden

157

177

Djibouti    

Djibouti

246

111

Overige

60

46

Dominica    

Alle steden

184

122

Dominicaanse Republiek    

Santo Domingo

136

95

Overige

205

49

Duitsland    

Berlijn

135

129

Bonn

124

105

Hamburg

166

102

München

162

104

Overige

107

87

Ecuador    

Quito

341

162

Overige

307

87

Egypte    

Caïro

149

99

Overige

143

74

El Salvador    

San Salvador

141

83

Overige

59

52

Equatoriaal-Guinea    

Malabo

335

103

Overige

160

47

Eritrea    

Asmara

69

140

Overige

57

108

Estland    

Tallinn

112

111

Overige

99

99

Ethiopië    

Addis Abeba

300

148

Overige

159

42

Fiji    

Suva

318

131

Overige

244

84

Filipijnen    

Manila

383

105

Overige

155

42

Finland    

Helsinki

160

116

Overige

131

111

Frankrijk    

Parijs

170

144

Overige

147

111

Gabon    

Libreville

414

179

Overige

201

68

Gambia    

Banjul

149

68

Overige

33

24

Georgië    

Tbilisi

193

91

Batumi

143

71

Kobuleti

130

62

Overige

99

58

Ghana    

Accra

289

137

Overige

272

112

Gibraltar    

Alle steden

266

91

Grenada    

Alle steden

242

142

Griekenland    

Athene

133

96

Thessaloniki

78

57

Overige

78

50

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)    

Londen

231

114

Overige

187

115

Guam    

Alle steden

233

110

Guatemala    

Guatemala-Stad

157

104

Overige

181

73

Guinee    

Conakry

229

153

Overige

56

63

Guinee-Bissau    

Bissau

171

77

Overige

72

34

Guyana    

Georgetown

224

97

Overige

81

51

Haïti    

Port-au-Prince

189

75

Overige

124

45

Honduras    

Tegucigalpa

116

68

Copán

100

54

La Ceiba

71

51

Roatan

129

79

San Pedro Sula

104

64

Overige

55

35

Hongarije    

Boedapest

173

86

Balaton

121

50

Visegrad

96

57

Overige

84

33

Ierland    

Alle steden

150

100

IJsland    

Alle steden

249

134

India    

New Delhi

186

96

Agra

101

55

Bangalore

176

80

Bhopal

96

50

Calcutta

127

68

Chennai

118

61

Goa

150

62

Hyderabad

133

63

Jaipur

110

57

Lucknow

87

58

Mumbai

205

115

Pune

104

49

Srinagar

222

83

Udaipur

122

58

Overige

92

43

Indonesië    

Jakarta

208

94

Ambon

66

35

Balik Papan

69

41

Bandung

97

62

Bogor

104

54

Denpasar

246

97

Jayapura

77

38

Makassar

67

57

Medan

67

48

Menado

57

46

Nusa Dua

194

140

Padang

108

30

Palangkaraya

98

42

Senggigi

124

73

Surabaya

163

67

Yogyakarta

79

39

Overige

56

33

Irak    

Bagdad

264

136

Overige

218

84

Iran    

Tehran

177

73

Overige

140

49

Israël    

Tel Aviv

226

117

Eilat

192

79

Haifa

181

102

Herzliya

156

71

Jerusalem

156

96

Tiberias

180

58

Overige

149

88

Italië    

Rome

134

139

Bologna

113

100

Florence

129

82

Milaan

121

107

Napels

154

90

Palermo

145

113

Trieste

86

124

Turijn

123

96

Venetië

185

123

Overige

62

76

Ivoorkust    

Abidjan

270

146

Overige

144

83

Jamaica    

Kingston

154

107

Overige

189

106

Japan    

Tokyo

393

148

Fukuoka

125

91

Kobe

108

78

Kyoto

132

96

Nagoya

118

85

Osaka

96

82

Yokohama

125

129

Overige

83

73

Jemen    

Sanaa

172

89

Overige

92

54

Jordanië    

Amman

199

163

Overige

156

66

Kaaimaneilanden    

Alle steden

276

76

Kaapverdië    

Praia

81

81

Overige

139

75

Kameroen    

Yaounde

170

133

Overige

91

58

Kazachstan    

Astana

358

155

Aktau

194

73

Aktobe

70

51

Almaty

253

95

Atyrau

251

94

Schuchinsk-Burabay

114

73

Shymkent

207

67

Ust-Kamenogorsk

63

51

Overige

50

50

Kenia    

Nairobi

251

109

Overige

143

50

Kirgistan    

Bishkek

315

92

Overige

103

30

Kiribati    

Kiritimati (Christmaseiland)

81

30

Overige

85

47

Koeweit    

Koeweit-Stad

279

193

Kroatië    

Zagreb

137

131

Brijuni

119

73

Dubrovnik

137

81

Opatija

109

73

Split

134

72

Zadar

132

71

Overige

78

46

Laos    

Vientiane

119

64

Overige

168

45

Lesotho    

Maseru

187

74

Overige

205

43

Letland    

Riga

100

61

Overige

84

69

Libanon    

Beiroet

276

137

Overige

162

90

Liberia    

Monrovia

170

92

Overige

53

30

Libië    

Tripoli

219

82

Overige

99

58

Litouwen    

Vilnius

117

72

Overige

79

48

Luxemburg    

Alle steden

166

102

Maagdeneilanden (Amerikaanse)    

Alle steden

342

135

Maagdeneilanden (Britse)    

Alle steden

215

121

Macedonië    

Skopje

88

61

Mavrovo

41

34

Ohrid

43

49

Overige

31

23

Madagascar    

Antananarivo

342

84

Overige

195

41

Malawi    

Lilongwe

120

47

Overige

181

51

Malediven    

Malé

301

130

Overige

355

136

Maleisië    

Kuala Lumpur

98

83

Overige

108

54

Mali    

Bamako

134

109

Overige

48

61

Malta    

Alle steden

167

103

Marokko    

Rabat

193

140

Overige

297

94

Marshall Eilanden    

Majuro

115

54

Overige

112

82

Mauritanië    

Nouakchott

135

79

Overige

74

49

Mauritius    

Port Louis

124

73

Overige

76

46

Mexico    

Mexico-Stad

214

93

Overige

188

74

Micronesië    

Truk

102

87

Overige

142

57

Moldavië    

Chisinau

123

61

Overige

55

27

Monaco    

Alle steden

200

91

Mongolië    

Ulaanbaatar

115

57

Overige

29

45

Montenegro    

Podgorica

84

46

Bar, Becici, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi, Ulcinj

86

39

Kolasin

63

39

Overige

53

27

Montserrat    

Alle steden

110

94

Mozambique    

Maputo

158

101

Overige

221

98

Myanmar    

Yangon

151

68

Overige

255

50

Namibië    

Windhoek

345

84

Overige

198

51

Nauru    

Alle steden

113

72

Nepal    

Kathmandu

173

102

Overige

94

30

Nicaragua    

Managua

117

66

Overige

95

49

Nieuw-Caledonië    

Alle steden

128

85

Nieuw-Zeeland    

Auckland en Wellington

166

115

Overige

143

112

Niger    

Niamey

160

103

Overige

62

72

Nigeria    

Abuja

233

96

Overige

274

45

Niue    

Alle steden

115

102

Noord-Korea    

Pyongyang

97

60

Overige

67

48

Noorwegen    

Alle steden

122

132

Oeganda    

Kampala

352

126

Overige

234

60

Oekraïne    

Kiev

186

109

Overige

96

54

Oezbekistan    

Tasjkent

108

81

Overige

83

34

Oman    

Muscat

152

97

Overige

149

77

Oostenrijk    

Alle steden

110

134

Oost-Timor    

Dili

117

85

Overige

65

38

Pakistan    

Islamabad

256

87

Overige

186

52

Palau    

Alle steden

169

92

Panama    

Panamá

126

91

Overige

201

70

Papoea-Nieuw-Guinea    

Port Moresby

221

96

Overige

185

54

Paraguay    

Asunción

114

79

Overige

102

51

Peru    

Lima

144

71

Overige

109

53

Polen    

Warsaw

162

95

Overige

110

65

Portugal    

Lissabon

197

116

Overige

149

91

Puerto Rico    

Alle steden

265

115

Qatar    

Doha

241

130

Roemenië    

Boekarest

144

71

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

108

64

Cluj en Sibiu

85

57

Overige

73

53

Rusland    

Moskou

233

92

Irkoetsk

82

31

Kazan

71

35

Norilsk

137

59

Novosibirsk

110

50

Rostov

193

66

Sakha

92

40

Sochi

132

50

St. Petersburg

226

73

Syktyvkar

75

46

Vladivostok

155

70

Overige

65

35

Rwanda    

Kigali

277

109

Overige

263

60

Saba    

Alle steden

160

98

Salomons Eilanden    

Honiara

298

135

Overige

106

67

Samoa    

Apia, Upolu

160

69

Overige

204

60

Sao Tomé en Principe    

Sao Tomé

136

80

Overige

284

52

Saoedi-Arabië    

Riyad

204

136

Overige

242

146

Senegal    

Dakar

200

123

Overige

180

66

Servië    

Belgrado

100

61

Overige

76

47

Seychellen    

Victoria

153

116

Overige

136

125

Sierra Leone    

Freetown

176

112

Overige

49

41

Singapore    

Alle steden

223

126

Sint Eustatius    

Alle steden

160

98

Sint Maarten    

Alle steden

160

98

Slovenië    

Alle steden

140

86

Slowakije    

Bratislava

126

87

Overige

84

59

Soedan    

Khartoum

91

56

Overige

137

58

Somalië    

Mogadishu

111

68

Overige

215

60

Spanje    

Madrid

139

97

Barcelona

136

87

Overige

102

74

Sri Lanka    

Colombo

148

64

Overige

146

35

St. Lucia    

Alle steden

151

138

St. Vincent / Grenada    

Alle steden

139

109

St.Kitts / Nevis    

Alle steden

253

155

Suriname    

Paramaribo

107

48

Overige

59

28

Swaziland    

Mbabane

101

48

Overige

161

45

Syrië    

Damascus

164

81

Overige

112

39

Tadzjikistan    

Dushanbe

104

49

Overige

99

24

Tanzania    

Dar es Salaam

193

87

Overige

227

50

Thailand    

Bangkok

120

68

Overige

155

52

Togo    

Lomé

194

92

Overige

46

28

Tokelau Eilanden    

Alle steden

54

29

Tonga    

Nuku'Alofa

139

63

Overige

72

29

Trinidad en Tobago    

Trinidad

165

114

Overige

165

113

Tsjaad    

Ndjamena

101

59

Overige

163

59

Tsjechië    

Praag

150

81

Brno

138

52

Cesky Krumlov

144

57

Karlovy Vary

139

78

Olomouc

62

27

Ostrava

86

49

Overige

46

23

Tunesië    

Tunis

77

47

Overige

58

39

Turkije    

Ankara

90

63

Adana

104

64

Afyon

64

48

Antalya

95

66

Bolu

110

65

Bursa, Erzurum en Trabzon

75

56

Diyarbakir

63

58

Gaziantep

65

53

Istanbul

132

78

Izmir

118

82

Kars

78

50

Konya

69

68

Urfa

63

58

Overige

53

45

Turkmenistan    

Asjchabad

117

104

Overige

70

40

Turks- en Caicos Eilanden    

Grand Turk

227

117

Overige

349

130

Tuvalu    

Alle steden

147

47

Uruguay    

Montevideo

111

81

Colonia

130

90

Punta Del Este

325

100

Salto

138

81

Overige

81

69

Vanuatu    

Port Villa

194

124

Overige

183

71

Venezuela    

Caracas

96

36

Overige

104

23

Verenigde Arabische Emiraten    

Abu Dhabi

222

110

Overige

215

114

Verenigde Staten van Amerika    

Washington D.C.

206

127

Boston

255

96

Chicago

249

85

Honolulu

255

82

Los Angeles

240

86

Miami

231

79

New York

346

124

Philadelphia

219

86

San Francisco

250

94

Overige

177

73

Vietnam    

Hanoi

91

58

Overige

85

41

Westbank en Gazastrook    

Jericho

136

67

Gazastrook

98

68

Overige

125

77

Westelijke Sahara    

Laayoune

48

54

Zambia    

Lusaka

293

85

Overige

241

55

Zimbabwe    

Harare

115

74

Overige

199

67

Zuid-Afrika    

Pretoria

120

47

Bloemfontein

100

61

Kaapstad

141

70

Durban

135

67

East London

151

68

Johannesburg

192

87

Johannesburg-Sandton

346

106

Magaliesburg/Muldersdrift

160

54

Musina

68

71

Polokwane

83

49

Sun City

216

59

Overige

65

38

Zuid-Korea    

Seoul

191

183

Overige

200

100

Zuid-Soedan    

Juba

167

66

Overige

184

50

Zweden    

Stockholm

240

124

Overige

177

100

Zwitserland    

Alle steden

224

132

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

I. Gebieden met polaire koude in de winter

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

 • Angola: Luanda

 • Aruba

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Bonaire: Kralendijk

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Curaçao: Willemstad

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Saba: The Bottom

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Sint Eustatius: Oranjestad

 • Sint Maarten: Philipsburg

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad