Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reisregeling buitenland

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 1a. Treinreizen

 • 1 Een dienstreis waarvan de afstand niet meer dan 500 kilometer bedraagt, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, wordt per trein afgelegd.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 De betrokkene is gerechtigd om voor rijksrekening in de eerste klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

  In afwijking van het tweede lid is de betrokkene bij scholingsreizen gerechtigd om voor rijksrekening in de tweede klasse te reizen.

Artikel 1b. Vliegreizen

 • 1 Een dienstreis waarvan, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt wordt per vliegtuig afgelegd. Een dienstreis met een kleinere afstand of kortere reistijd waarbij het reizen per trein zo ondoelmatig is dat het bevoegd gezag dit onredelijk bezwarend acht, wordt per vliegtuig afgelegd indien dat wel doelmatig is.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 Indien de totale vliegtijd van een vlucht minder dan 6 uur bedraagt of indien het een scholingsreis betreft, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de economy klasse of een vergelijkbare klasse te reizen.

 • 4 Indien de totale vliegtijd van een vlucht 6 uur of meer bedraagt, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de business klasse of een vergelijkbare klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

 • 5 Indien de dienstreis meer dan één vlucht omvat, en de totale vliegtijd van de langste vlucht 6 uur of meer bedraagt, is betrokkene gerechtigd om alle vluchten van de dienstreis voor rijksrekening in de business klasse of vergelijkbare klasse te reizen, voor zover vervoersbewijzen in die klasse beschikbaar zijn.

 • 6 Aan de betrokkene wordt, onverminderd het derde en vierde lid, een vervoersbewijs verstrekt of vergoed voor een rechtstreekse vlucht indien dat voor de dienstreis beschikbaar is. Indien de vliegtijd van een rechtstreekse vlucht meer dan zes uur bedraagt, kan het bevoegd gezag, onverminderd het derde tot en met vijfde lid, hiervan afwijken indien de kosten van de niet-rechtstreekse vlucht minimaal € 350,– lager zijn dan die van de rechtstreekse vlucht en de reistijd ten opzichte van de rechtstreekse vlucht met ten hoogste vier uur toeneemt.

 • 7 Het bevoegd gezag kan de betrokkene die in de economy klasse of een vergelijkbare klasse vliegt uit eigen beweging of indien de betrokkene daar gemotiveerd om verzoekt, toestaan kosten te declareren voor het gebruik van een business lounge op een vliegveld indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.

Artikel 1c. Uitzonderingen vliegreizen

 • 1 In afwijking van artikel 1b, derde lid, wordt aan de betrokkene uitsluitend een vervoersbewijs in de economy klasse of een vergelijkbare klasse verstrekt of vergoed indien de dienstreis tot doel heeft:

  • a. het begeleiden van een justitiabele van of naar een plaats buiten het Europees deel van Nederland en de betrokkene op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Regeling vervoer justitiabelen belast is met de begeleiding van het transport van de justitiabele, of

  • b. het begeleiden van een vreemdeling naar een plaats buiten Nederland en de betrokkene op grond van de Vreemdelingenwet 2000 belast is met de begeleiding van de vreemdeling, of het uit hoofde van de functie vergezellen van een vreemdeling.

 • 2 Ten aanzien van de betrokkene die een minister, staatssecretaris of leden van de Staten-Generaal vergezelt op een dienstreis die deze uit hoofde van zijn ambt maakt, kan het bevoegd gezag afwijken van de artikelen 1a en 1b.

Artikel 1d. Vertragingsschade

Schadevergoedingen van een reismaatschappij waarop als gevolg van vertragingen tijdens de dienstreis aanspraak kan worden gemaakt, komen ten goede aan het Rijk. De betrokkene verleent het bevoegd gezag de medewerking die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht bij het te gelde maken van die aanspraken.

Artikel 1e. Loyaliteitsprogramma’s

Voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s, die rechtstreeks voortvloeien uit het maken van dienstreizen komen ten goede aan het Rijk, tenzij de betrokkene met inachtneming van door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen deze inzet ten behoeve van volgende dienstreizen.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen het Europees deel van Nederland

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

 • 2 De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.

 • 5 Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 3. Verblijfkosten

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 4a. Vervoersbewijzen en boekingen

 • 1 De vervoersbewijzen en boekingen voor overnachtingen voor dienstreizen worden door de betrokkene zo vroeg mogelijk aangevraagd dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag door hem zelf aangeschaft respectievelijk gedaan, maar uiterlijk 21 kalenderdagen voor vertrek. Indien dit niet mogelijk is, verklaart de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag welke redenen daaraan ten grondslag liggen.

 • 2 Vervoersbewijzen worden voor reizen op een tevoren vastgelegde reisdatum verstrekt of vergoed. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag uit eigen beweging of indien betrokkene daar tijdig schriftelijk en gemotiveerd om verzoekt, toestaan dat een vervoersbewijs zonder vastgelegde reisdatum wordt verstrekt of vergoed.

 • 3 Het bevoegd gezag kan aan de betrokkene een aanwijzing geven met betrekking tot de keuze voor de faciliteit of faciliteiten waarvan voor overnachtingen gebruik wordt gemaakt.

Artikel 5. Garderobekosten

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 6a. Verlenging voor privédoeleinden

 • 1 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is toegestaan, op voorwaarde dat:

  • a. de betrokkene dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en het bevoegd gezag daaraan voor vertrek goedkeuring verleent;

  • b. de verlenging ten hoogste 72 uur bedraagt;

  • c. de verlenging aan het begin dan wel aan het einde van de dienstreis plaatsvindt, en

  • d. de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening van betrokkene komen en besparingen ten goede komen aan het Rijk.

 • 2 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden aan het begin van de dienstreis is niet toegestaan wanneer de betrokkene met toestemming van het bevoegd gezag eerder dan noodzakelijk vertrekt gelet op de aanvang van de te verrichten werkzaamheden om te recupereren van de reis of om te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.

 • 3 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is niet toegestaan wanneer het een dienstreis betreft waarvan Onze Minister voor een door hem aan te wijzen groep van functionarissen heeft vastgesteld dat deze daarvoor niet in aanmerking komen.

Artikel 6b. Overgangsrecht

Artikel 1b, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4a, eerste lid, zijn niet van toepassing op vervoersbewijzen die voor 1 januari 2017 door het bevoegd gezag aan betrokkene zijn verstrekt of door hem zijn geboekt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling buitenland.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. , behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan    

Kabul

183

99

Overige

50

27

Albanië    

Tirana

151

93

Overige

86

41

Algerije    

Algiers

332

119

Overige

273

76

Amerikaans-Samoa    

Alle steden

134

79

Angola    

Luanda

385

138

Overige

203

69

Anguilla    

Alle steden

264

137

Antigua en Barbuda    

Alle steden

192

128

Argentinië    

Buenos Aires

231

109

Overige

188

61

Armenië    

Yerevan

85

78

Overige

59

54

Aruba    

Alle steden

244

132

Australië    

Canberra, Melbourne en Sydney

145

97

Overige

123

72

Azerbeidzjan    

Bakoe

159

86

Overige

85

49

Bahama's    

Alle steden

247

152

Bahrein    

Manama

222

110

Bangladesh    

Dhaka

213

105

Overige

120

36

Barbados    

Alle steden

232

182

Belarus    

Minsk

104

78

Overige

122

52

België    

Alle steden

184

122

Belize    

Belize-Stad

127

95

Overige

303

151

Benin    

Cotonou

141

86

Overige

94

41

Bermuda    

Alle steden

338

121

Bhutan    

Thimphu

229

66

Overige

194

41

Bolivia    

La Paz

104

61

Overige

99

48

Bonaire    

Alle steden

146

90

Bosnië en Herzegovina    

Sarajevo

76

73

Banja Luka

56

42

Mostar

48

58

Travnik

66

35

Overige

48

39

Botswana    

Gaborone

165

68

Overige

143

54

Brazilië    

Brasilia

116

46

Belem

90

47

Belo Horizonte

79

41

Campinas

85

40

Cuiaba

78

46

Curitiba

74

44

Fortaleza

92

42

Manaus

79

43

Palmas

84

40

Porto Allegre

71

38

Recife

88

38

Rio De Janeiro

149

56

Salvador

79

43

Sao Luis

74

49

Sao Paulo

139

52

Overige

73

35

Brunei    

Alle steden

111

53

Bulgarije    

Sofia

126

57

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

57

38

Overige

42

32

Burkina Faso    

Ouagadougou

197

89

Overige

62

53

Burundi    

Bujumbura

135

86

Overige

115

65

Cambodja    

Phnom-Penh

207

102

Overige

227

52

Canada    

Ottawa

172

119

Calgary

151

97

Halifax

123

109

Montreal

153

98

Toronto

190

107

Vancouver

192

113

Overige

119

90

Canarische Eilanden    

Alle steden

94

63

Centraal-Afrikaanse Republiek

   

Bangui

147

120

Overige

31

29

Chili    

Santiago

151

78

Overige

134

58

China    

Peking

123

122

Changchun

143

62

Changsha

106

74

Chengdu

217

78

Dalian

118

109

Fuzhou

139

92

Guangzhou

111

116

Guilin

127

92

Guiyang

125

65

Haikou

233

115

Hangzhou

203

119

Jinan

128

93

Kunming

169

91

Lhasa

149

88

Nanjing

110

93

Nanning

133

66

Quingdao

136

103

Sanya

130

94

Shanghai

206

126

Shenyang

122

99

Shenzhen

194

109

Suzhou

136

116

Taiyuan

121

99

Tianjin

152

110

Urumuqi

115

80

Wu Han

122

81

Xi'An

121

84

Xiamen

175

107

Yanji

129

73

Zhengzhou

141

98

Overige

109

56

China, Hong Kong    

Hong Kong

188

160

China, Macau    

Macau

143

74

Colombia    

Bogotá

111

32

Overige

99

26

Comoren    

Moroni

108

82

Overige

50

63

Congo-Brazaville    

Brazzaville

280

133

Overige

265

81

Congo-Kinshasa    

Kinshasa

242

125

Overige

137

65

Cookeilanden    

Rarotonga

201

118

Overige

95

102

Costa Rica    

San José

107

81

Overige

122

64

Cuba    

Havana

155

58

Overige

115

46

Curaçao    

Alle steden

188

116

Cyprus    

Nicosia

89

60

Overige

110

62

Denemarken    

Alle steden

149

148

Djibouti    

Djibouti

246

111

Overige

60

46

Dominica    

Alle steden

184

122

Dominicaanse Republiek    

Santo Domingo

196

81

Overige

210

42

Duitsland    

Berlijn

146

119

Bonn

110

101

Hamburg

141

125

München

192

103

Overige

103

88

Ecuador    

Quito

319

114

Overige

324

86

Egypte    

Caïro

153

98

Overige

137

67

El Salvador    

San Salvador

125

80

Overige

53

48

Equatoriaal-Guinea    

Malabo

325

100

Overige

155

45

Eritrea    

Asmara

70

120

Overige

74

97

Estland    

Tallinn

97

109

Overige

81

103

Ethiopië    

Addis Abeba

298

107

Overige

159

42

Fiji    

Suva

318

131

Overige

225

78

Filipijnen    

Manila

206

121

Overige

128

35

Finland    

Helsinki

159

130

Overige

136

125

Frankrijk    

Parijs

169

138

Overige

147

111

Gabon    

Libreville

296

160

Overige

215

67

Gambia    

Banjul

253

100

Overige

44

22

Georgië    

Tbilisi

192

91

Bakuriani

102

63

Batumi

142

71

Kobuleti

129

61

Overige

99

58

Ghana    

Accra

385

138

Overige

303

82

Gibraltar    

Alle steden

241

142

Grenada    

Alle steden

242

142

Griekenland    

Athene

137

99

Thessaloniki

92

59

Overige

80

51

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)    

Londen

226

112

Overige

192

108

Guam    

Alle steden

156

100

Guatemala    

Guatemala-Stad

142

103

Overige

179

75

Guinee    

Conakry

229

153

Overige

56

63

Guinee-Bissau    

Bissau

89

35

Overige

36

26

Guyana    

Georgetown

230

109

Overige

88

57

Haïti    

Port-au-Prince

189

75

Overige

124

47

Honduras    

Tegucigalpa

116

68

Copán

100

54

La Ceiba

71

51

Roatan

129

79

San Pedro Sula

104

64

Overige

55

35

Hongarije    

Boedapest

179

85

Balaton

116

50

Visegrad

106

48

Overige

90

45

Ierland    

Alle steden

152

105

IJsland    

Alle steden

200

108

India    

New Delhi

177

91

Agra

96

52

Bangalore

168

76

Bhopal

92

47

Calcutta

121

65

Chennai

112

58

Goa

142

59

Hyderabad

127

60

Jaipur

104

54

Lucknow

83

55

Mumbai

194

109

Pune

98

47

Srinagar

210

79

Udaipur

116

55

Overige

87

41

Indonesië    

Jakarta

208

94

Ambon

66

35

Balik Papan

68

40

Bandung

97

62

Bogor

104

54

Denpasar

246

97

Jayapura

77

38

Makassar

67

57

Medan

67

48

Menado

57

46

Nusa Dua

194

140

Padang

108

30

Palangkaraya

98

42

Senggigi

124

73

Surabaya

163

67

Yogyakarta

79

39

Overige

56

33

Irak    

Bagdad

134

82

Overige

259

55

Iran    

Tehran

180

68

Overige

108

46

Israël    

Tel Aviv

249

118

Eilat

178

84

Haifa

197

106

Herzliya

203

101

Jerusalem

172

106

Tiberias

203

119

Overige

162

95

Italië    

Rome

142

121

Bologna

127

104

Florence

126

84

Milaan

127

117

Napels

147

90

Palermo

137

112

Trieste

86

124

Turijn

154

83

Venetië

156

113

Overige

70

76

Ivoorkust    

Abidjan

212

187

Overige

112

67

Jamaica    

Kingston

179

101

Overige

172

92

Japan    

Tokyo

173

102

Fukuoka

115

106

Kobe

102

87

Kyoto

139

109

Nagoya

129

93

Osaka

135

101

Yokohama

129

119

Overige

88

88

Jemen    

Sanaa

172

89

Overige

92

54

Jordanië    

Amman

192

199

Overige

172

73

Kaaimaneilanden    

Alle steden

276

76

Kaapverdië    

Praia

96

82

Overige

115

76

Kameroen    

Yaounde

154

107

Overige

90

57

Kazachstan    

Astana

170

128

Aktau

131

91

Almaty

195

130

Borovoye

111

80

Qyzylorda

93

79

Semipalatinsk

87

74

Ust-Kamenogorsk

89

76

Overige

76

67

Kenia    

Nairobi

251

109

Overige

299

54

Kirgistan    

Bishkek

267

91

Overige

104

32

Kiribati    

Kiritimati (Christmaseiland)

118

36

Overige

72

39

Koeweit    

Koeweit-Stad

279

193

Kroatië    

Zagreb

129

119

Brijuni

170

61

Dubrovnik

152

72

Opatija

98

58

Split

138

68

Zadar

127

57

Overige

75

44

Laos    

Vientiane

117

61

Overige

125

40

Lesotho    

Maseru

146

57

Overige

119

38

Letland    

Riga

105

67

Overige

64

55

Libanon    

Beiroet

202

134

Overige

171

62

Liberia    

Monrovia

151

85

Overige

47

30

Libië    

Tripoli

219

82

Overige

99

58

Litouwen    

Vilnius

107

66

Overige

71

42

Luxemburg    

Alle steden

159

101

Maagdeneilanden (Amerikaanse)    

Alle steden

302

125

Maagdeneilanden (Britse)    

Alle steden

215

121

Macedonië    

Skopje

88

61

Mavrovo

40

47

Ohrid

43

43

Overige

31

23

Madagascar    

Antananarivo

125

54

Overige

148

39

Malawi    

Lilongwe

120

47

Overige

180

51

Malediven    

Malé

171

105

Overige

372

125

Maleisië    

Kuala Lumpur

97

65

Overige

95

46

Mali    

Bamako

186

54

Overige

49

57

Malta    

Alle steden

126

116

Marokko    

Rabat

218

95

Overige

295

91

Marshall Eilanden    

Majuro

113

75

Overige

112

82

Mauritanië    

Nouakchott

106

70

Overige

43

37

Mauritius    

Port Louis

121

71

Overige

74

45

Mexico    

Mexico-Stad

192

95

Overige

217

79

Micronesië    

Truk

101

86

Overige

141

60

Moldavië    

Chisinau

125

49

Overige

60

45

Monaco    

Alle steden

200

91

Mongolië    

Ulan Bator

115

62

Overige

27

36

Montenegro    

Podgorica

84

43

Bar, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj

90

41

Kolasin

74

42

Overige

50

23

Montserrat    

Alle steden

110

94

Mozambique    

Maputo

179

105

Overige

212

90

Myanmar    

Yangon

151

68

Overige

254

50

Namibië    

Windhoek

197

54

Overige

122

35

Nauru    

Alle steden

100

57

Nepal    

Kathmandu

173

102

Overige

94

30

Nicaragua    

Managua

104

67

Overige

109

39

Nieuw-Zeeland    

Auckland, Christchurch en Wellington

179

114

Overige

120

106

Niger    

Niamey

156

100

Overige

58

71

Nigeria    

Abuja

146

69

Overige

228

41

Niue    

Alle steden

136

94

Noord-Korea    

Pyongyang

97

59

Overige

67

48

Noorwegen    

Alle steden

125

129

Oeganda    

Kampala

348

112

Overige

216

56

Oekraïne    

Kiev

227

123

Overige

146

65

Oezbekistan    

Tasjkent

101

70

Overige

82

38

Oman    

Muscat

179

101

Overige

179

93

Oostenrijk    

Alle steden

102

119

Oost-Timor    

Dili

142

62

Overige

70

33

Pakistan    

Islamabad

206

81

Overige

157

52

Palau    

Alle steden

167

83

Panama    

Panamá

126

91

Overige

201

70

Papoea-Nieuw-Guinea    

Port Moresby

196

67

Overige

163

52

Paraguay    

Asunción

138

85

Overige

124

62

Peru    

Lima

144

71

Overige

109

53

Polen    

Warsaw

162

95

Overige

102

60

Portugal    

Lissabon

103

107

Overige

46

78

Puerto Rico    

Alle steden

264

114

Qatar    

Doha

206

137

Roemenië    

Boekarest

129

73

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

93

59

Cluj en Sibiu

83

51

Overige

58

40

Rusland    

Moskou

257

158

Bashkortostan

109

62

Irkoetsk

143

80

Kamchatka

103

63

Kazan

152

72

Kemorovo, Perm en Saratov

106

60

Krasnodar

130

67

Moermansk

127

63

Nizhny Novgorod

115

57

Norilsk

137

59

Novosibirsk

110

50

Rostov

193

66

Sakha

155

58

Sochi

204

73

St. Petersburg

173

102

Syktyvkar

163

74

Vladivostok

125

62

Voronezh

116

43

Overige

84

42

Rwanda    

Kigali

385

112

Overige

263

72

Saba    

Alle steden

146

90

Salomons Eilanden    

Honiara

298

135

Overige

106

67

Samoa    

Apia, Upolu

308

95

Overige

305

73

Sao Tomé en Principe    

Sao Tomé

126

84

Overige

58

42

Saoedi-Arabië    

Riyad

204

136

Overige

248

131

Senegal    

Dakar

111

98

Overige

121

55

Servië    

Belgrado

100

61

Overige

80

45

Seychellen    

Victoria

209

90

Overige

234

111

Sierra Leone    

Freetown

176

112

Overige

49

41

Singapore    

Alle steden

228

129

Sint Eustatius    

Alle steden

146

90

Sint Maarten    

Alle steden

146

90

Slovenië    

Ljubljana

137

92

Bled

137

92

Portoroz

135

93

Overige

117

66

Slowakije    

Bratislava

111

74

Overige

79

51

Soedan    

Khartoum

97

97

Overige

108

59

Somalië    

Mogadishu

111

68

Overige

215

59

Spanje    

Madrid

139

97

Barcelona

136

87

Overige

102

74

Sri Lanka    

Colombo

148

64

Overige

151

36

St. Lucia    

Alle steden

151

138

St. Vincent / Grenada    

Alle steden

138

108

St.Kitts / Nevis    

Alle steden

252

155

Suriname    

Paramaribo

114

52

Overige

76

25

Swaziland    

Mbabane

92

40

Overige

133

34

Syrië    

Damascus

164

81

Overige

112

39

Tadzjikistan    

Dushanbe

239

66

Overige

52

24

Tanzania    

Dar es Salaam

193

87

Overige

195

49

Thailand    

Bangkok

119

76

Overige

157

57

Togo    

Lomé

189

89

Overige

44

27

Tokelau Eilanden    

Alle steden

27

17

Tonga    

Nuku'Alofa

119

54

Overige

71

28

Trinidad en Tobago    

Trinidad

170

133

Overige

208

116

Tsjaad    

Ndjamena

178

74

Overige

51

42

Tsjechië    

Praag

152

72

Brno

164

50

Cesky Krumlov

133

89

Karlovy Vary

157

78

Olomouc

64

28

Ostrava

159

49

Overige

42

21

Tunesië    

Tunis

86

53

Overige

64

43

Turkije    

Ankara

90

63

Adana

103

63

Afyon

64

48

Antalya

95

66

Bolu

110

65

Bursa, Erzurum en Trabzon

75

56

Diyarbakir

62

57

Gaziantep

65

53

Istanbul

132

78

Izmir

117

81

Kars

78

50

Konya

69

68

Urfa

62

57

Overige

52

44

Turkmenistan    

Asjchabad

140

79

Overige

73

37

Turks- en Caicos Eilanden    

Grand Turk

227

117

Overige

349

130

Tuvalu    

Alle steden

142

46

Uruguay    

Montevideo

119

93

Colonia

130

80

Punta Del Este

394

121

Salto

100

72

Overige

81

63

Vanuatu    

Port Villa

143

95

Overige

174

66

Venezuela    

Caracas

96

36

Overige

104

23

Verenigde Arabische Emiraten    

Abu Dhabi

222

110

Overige

215

114

Verenigde Staten van Amerika    

Washington D.C.

204

120

Boston

255

96

Chicago

248

84

Honolulu

255

82

Los Angeles

240

86

Miami

231

78

New York

345

123

Philadelphia

219

86

San Francisco

249

94

Overige

177

73

Vietnam    

Hanoi

91

58

Overige

85

41

Westbank en Gazastrook    

Jericho

136

67

Gazastrook

97

68

Overige

125

77

Westelijke Sahara    

Laayoune

66

56

Zambia    

Lusaka

293

85

Overige

241

55

Zimbabwe    

Harare

115

74

Overige

198

67

Zuid-Afrika    

Pretoria

95

39

Bloemfontein

79

38

Kaapstad

179

52

Durban

172

59

East London

90

37

Johannesburg

120

43

Johannesburg-Sandton

155

58

Magaliesburg/Muldersdrift

137

47

Mmabatho

94

35

Mthatha

86

34

Musina

74

38

Nelspruit

78

37

Pietermaritzburg

83

33

Polokwane

71

42

Port Elizabeth

92

42

Rustenburg

92

43

Sun City

185

51

Tzaneen

74

33

Ulundi

89

30

Uppington

80

30

Overige

54

32

Zuid-Korea    

Seoul

186

178

Overige

195

97

Zuid-Soedan    

Juba

167

66

Overige

184

50

Zweden    

Stockholm

226

138

Overige

151

109

Zwitserland    

Alle steden

209

128

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

I. Gebieden met polaire koude in de winter

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

 • Angola: Luanda

 • Aruba

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Bonaire: Kralendijk

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Curaçao: Willemstad

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Saba: The Bottom

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Sint Eustatius: Oranjestad

 • Sint Maarten: Philipsburg

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad