Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Gedeeltelijke onttrekking traverse Zuid-Willemsvaart aan openbare scheepvaart

Geldend van 01-10-1994 t/m heden

Beschikking houdende onttrekking van het gedeelte van de traverse van de Zuid-Willemsvaart door Helmond, tussen de Houtse Parallelbrug en de Aarle-Rixtelsebrug, aan de bestemming voor het openbare scheepvaartverkeer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch van 6 oktober 1993, kenmerk AICB 9416, alsmede de nota ‘Onttrekking van een gedeelte van de traverse door Helmond van de Zuid-Willemsvaart, tussen de Houtse Parallelbrug en het Wilhelminakanaal, aan de bestemming voor het openbare scheepvaartverkeer’ (hierna te noemen: de Nota), van 1 oktober 1993;

Overwegende dat de Zuid-Willemsvaart de scheepvaartverbinding vormt tussen de Maas bij Maastricht en de Dieze te 's-Hertogenbosch en dat de Zuid-Willemsvaart over een lengte van ongeveer 8 kilometer over het grondgebied van de gemeente Helmond stroomt. Ter plaatse van de bebouwde kom van Helmond doorsnijdt de Zuid-Willemsvaart het centrum van de stad.

Het Rijk heeft in de jaren zestig een aanvang gemaakt met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart ten oosten van de gemeente Helmond. Het zuidelijk gedeelte van deze omlegging, waarin begrepen de nieuwe sluis te Helmond, is in 1992 opgeleverd. Het noordelijk gedeelte van de omlegging is op 11 december 1993 officieel opengesteld.

Ten aanzien van het voorstel tot onttrekking van de traverse van de Zuid-Willemsvaart door Helmond aan het openbare scheepvaartverkeer kan worden opgemerkt dat de traverse door de aanleg van de kanaalomlegging zijn functie als scheepvaartweg voor de doorgaande scheepvaart heeft verloren. Door de omlegging is voor doorgaand scheepvaartverkeer namelijk een aantrekkelijke route om Helmond ontstaan, die even lang is als de oude route via de traverse door Helmond.

Ten aanzien van de voorgenomen onttrekking kan voorts worden overwogen: dat deze uitsluitend het noordelijk deel vanaf de Houtse

Overwegende voorts dat de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie Noord-Brabant het voorstel tot onttrekking kenbaar heeft gemaakt aan de in bijlage 2 van de Nota genoemde instanties en personen. Naar aanleiding hiervan zijn de navolgende reacties ingekomen:

Overwegende dat de Hoofdingenieur-Directeur, voornoemd, met alle genoemde instanties overleg heeft gevoerd en dat in de Nota omtrent de ingebrachte reacties en het gevoerde overleg het volgende is gesteld:

Besluit:

Met ingang van heden aan de bestemming voor het openbare scheepvaartverkeer te onttrekken het gedeelte van de traverse door Helmond van de Zuid-Willemsvaart, tussen de Houtse Parallelbrug en de Aarle-Rixtelsebrug.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 26 augustus 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink