Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling uitzonderingen verplichting artikel 16 Luchtvaartwet

Geldend van 31-08-1994 t/m heden

Regeling houdende vasstelling van bepaalde soorten van vervoer welke zijn uitgezonderd van de in artikel 16 Luchtvaartwet vervatte verplichting

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16c van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Niet beroepsmatig vervoer met een zweefvliegtuig, een motorzweefvliegtuig of een vliegtuig met een maximale startmassa van 2000 kg wordt uitgezonderd van de in artikel 16 Luchtvaartwet vervatte verplichting.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

De regeling van 25 februari 1994, nr. DGRLD/JBZ/L94.00996, wordt ingetrokken.

's-Gravenhage, 22 augustus 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
het

Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijksluchtvaartdienst

,

J.S. van Dam